Besluitenlijst 26 september 2023

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 19 september 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1 Ontwikkelingen Port of Zwolle

Conform het vorig jaar opgestelde Ambitiedocument voor de Port of Zwolle (“Sturen op de Toekomst”) wordt er op dit moment op verschillende fronten werk gemaakt van de doorontwikkeling. Zo worden de mogelijkheden verkend tot inbreiden en intensiveren in de havengebieden en wordt een onderzoek uitgevoerd over de wijze waarop verdere verzelfstandiging vorm kan krijgen. Deze (en andere) ontwikkelingen zijn nu nog niet in een fase dat besluitvorming door de gemeenteraad nodig is, maar dat kan in een latere fase wel het geval zijn. De raadsmemo dient er toe om de raad kennis te laten nemen van de lopende ontwikkelingen en mee te nemen in de processen die in een latere fase wellicht om besluitvorming vragen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met de raadsmemo over ontwikkelingen binnen de Port of Zwolle en deze aan te bieden aan de gemeenteraad.

3.2 Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst Mobiliteitsraad

Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe sluiten een overeenkomst betreffende de samenwerking op het vlak van mobiliteit. Het gaat hierbij om mobiliteit in brede zin, OV, verkeersveiligheid, fiets, transitie naar duurzame mobiliteit en ketenmobiliteit/ hubs maken er deel van uit.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Akkoord te gaan met de inhoud van de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst Mobiliteitsraad Drenthe en deze te laten ondertekenen door wethouder De Vries

3.3 Nieuwe cultuurnota gemeente Meppel

In de voorliggende cultuurvisie staat op hoofdlijnen ons cultuurbeleid beschreven. Cultuurbeleid gaat over uitingen van kunst en cultuur. Dit varieert van beeldende kunst, dans, muziek, theater, film tot erfgoed en architectuur. Het gaat daarbij om amateurs en professionals. In deze visie geven wij de waarde en betekenis van cultuur voor de gemeente Meppel weer en vertalen deze naar doelen die we concreet maken via de volgende vijf actielijnen: Cultuureducatie en cultuurparticipatie, Cultuuraanbod, Makers en talent, Cultuur en sociaal domein en Cultuur en stedelijke ontwikkeling.

Besluit: Akkoord conform voorstel na aanpassing raadsvoorstel.

1. De Raad voor te stellen:
    I. De cultuurnota ‘Cultuur is overal en van iedereen’ vast te stellen;
   II. Bij vaststelling van de nieuwe cultuurnota de huidige cultuurnota ‘Panta Rhei, cultuur is van de samenleving’ in te trekken.

4. Hamerstukken

4.1 Informatiebeveiligingsbeleid 2023-2025

In ons dagelijks leven speelt digitalisering een belangrijke rol. We kunnen ons leven bijna niet meer voorstellen zonder telefoon, wifi en een volle accu. Zonder dit soort middelen missen we informatie, kunnen we geen data meer checken, communiceren we lastiger en kunnen we minder goed samenwerken. Als Meppel hebben we de taak om onze digitale processen en dienstverlening veilig, integer en toegankelijk te laten zijn. Het is daarom als gemeente nodig steeds aan te passen en voor te bereiden op nieuwe bedreigingen, technologieën en diverse wet en regelgevingen. Het college legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad en het rijk middels de ENSIA zelfevaluatie. In dat kader wordt het informatiebeveiligingsbeleid nu bijgesteld.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Het informatiebeveiligingsbeleid (IBB) 2023-2025 vast te stellen;
2. De gemeenteraad informeren middels bijgevoegde raadsmemo “Nieuw Informatiebeveiligingsbeleid 2023-2025”

4.2 Plan van aanpak GALA

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is een akkoord tussen Rijk, zorgverzekeraar, gemeenten en GGD. In het akkoord is afgesproken hoe preventief gezondheidsbeleid kan worden versterkt en duurzaam kan worden geborgd. Het plan van aanpak is de lokale uitvoering voor gemeente Meppel.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Het college wordt voorgesteld;

1. Het plan van aanpak voor de SPUK GALA vast te stellen waarna het ingediend kan worden bij de kerngroep VNG/VSG ter beoordeling;
2. Wethouder Bos te machtigen om het plan van aanpak namens het college te ondertekenen ter vaststelling.

4.3 Tweede Kamer verkiezing stembureaus

Op woensdag 22 november 2023 wordt de Tweede Kamerverkiezing gehouden. Er zijn 22 stembureaus en 1 gemeentelijk stembureau nodig om deze verkiezing uit te voeren. Daarnaast stelt het college de openingstijden vast en wijst zij de locatie aan voor het tellen van het stembureau NS station.

Bij een centrale stemopneming is de taak van het gemeentelijk stembureau om de volgende dag tijdens een openbare zitting de stemmen per lijst én per kandidaat te tellen. Dit wordt ook wel ‘centraal tellen’ genoemd. Het sorteren van de stemmen en op partijniveau tellen heeft op de stembureaus plaats gevonden. De voorlopige uitslag komt dus net als voorgaande jaren binnen op de dag van de verkiezingen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Voor de op 22 november 2023 te houden Tweede Kamerverkiezing een gemeentelijke stembureau plus 22 stemlocaties in te stellen, overeenkomstig bijlage I;
2. Een locatie aan te wijzen voor het tellen van de stemmen van het stembureau NS station op 22 november 2023, overeenkomstig bijlage II;
3. Het gemeentelijk stembureau centraal de stemopneming uit te laten voeren op 23 november 2023.

4.4 Tweede Kamerverkiezing stembureauleden

Op grond van artikel E4 van de Kieswet worden voor elke verkiezing de leden van elk stembureau en een voldoende aantal plaatsvervangende leden benoemd. Per stembureau zijn er zes stembureauleden om de stemming en stemopneming in het stemlokaal ordelijk te laten verlopen. Daarnaast zijn plaatsvervangende stembureauleden benoemd om te kunnen voorzien in vacatures die door het uitvallen van stembureauleden ontstaan. Verder worden op basis van artikel E8 van de Kieswet de leden van het gemeentelijk stembureau vastgest eld.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Akkoord te gaan met het benoemen van de (reserve) stembureauleden van de stembureaus inclusief gemeentelijk stembureau in de gemeente Meppel;
2. Bij ziekte of uitval van stembureauleden de voorzitter van het gemeentelijk stembureau te mandateren de bezetting van destembureaus, indien nodig, aan te passen.