Besluitenlijst 25 april 2023

Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 11 april 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel

3. Bespreekstukken

3.1 Voorstel toepassing wensen en bedenkingen gemeenteraad extra subsidiegelden Merk Meppel

Merk Meppel heeft om een verhoging van het budget gevraagd om de schaalsprong te maken van citymarketing die vooral gericht is op onze eigen inwoners naar bovenregionale marketing. Tijdens de begrotingsbehandeling voor 2023 is toegezegd dat voordat de subsidie aan Merk Meppel voor 2023 definitief wordt toegekend, de gemeenteraad de mogelijkheid zou krijgen zich hier nader over te spreken. Daarvoor heeft Merk Meppel haar subsidieaanvraag nader uitgewerkt. De raad heeft hier haar wensen en bedenkingen over uitgesproken en hiermee de extra subsidiëring tegen gehouden. Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. De wensen en bedenkingen van de raad over de extra subsidie voor Merk Meppel ter kennisgeving aan te nemen;
2. Conform de wens van de raad vooralsnog de extra subsidie à € 166.000,-    ten behoeve van externe positionering niet toe te kennen;
3. De wens van de raad om het belang van citymarketing te heroverwegen, te faciliteren;
4. Een opdracht te verstrekken aan Merk Meppel om, in gezamenlijkheid met andere externe partijen, dit proces te begeleiden;
5. De kosten te dekken vanuit de begrotingsreservering voor Merk Meppel;
6. Merk Meppel de reguliere subsidie à € 48.500,- ten behoeve van het behoud van de interne positie binnen Meppel toe te kennen;
7. De raad hier met een memo over te informeren.

4. Hamerstukken

4.1 Stand van zaken subsidie steunfonds en besluit subsidie Stichting Zwembad Meppel.

Stichting Zwembad Meppel heeft een aanvraag ingediend van € 67.114 voor het steunfonds. Omdat de hoogte van deze aanvraag boven het mandaat (€ 50.000) uitkomt geldt dat besluitvorming op toekenning van deze aanvraag via het college loopt. Echter Stichting Zwembad Meppel kan ook een aanvraag indienen voor de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor sportverenigingen (deze vergoedt 50% van de meerkosten op energie met een maximumbedrag van € 160.000) en/of de extra steun in 2023 voor openbare zwembaden (hiervoor is landelijk € 207 miljoen vrijgemaakt). Tot op heden heeft de stichting voor beide regelingen nog geen aanvraag ingediend. De kans dat een dergelijke aanvraag wordt afgewezen is mogelijk, maar gering. Gezien de mogelijkheid die Stichting Zwembad Meppel heeft om elders steun te verkrijgen, ligt het in de rede om de aanvraag op het steunfonds af te wijzen. Op deze wijze komt het subsidiebedrag vrij ten gunste van de resterende subsidie-aanvragers binnen de doelgroep.

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. het steunfonds;
2. De aanvraag subsidie steunfonds voor de Stichting Zwembad Meppel af te wijzen.

4.2 Verzoek om overleg kadastrale grenzen Villa Landleven Weegbree 30

Villa Landleven is de enige hoogbouw gelegen in het zuidwestelijke punt van de woonwijk Berggierslanden in Meppel. De Villa staat op een schiereiland, de grond rondom het appartementencomplex is afgescheiden met water van de rest van de wijk. De VVE van Villa Landleven benaderde ons nadat ze in het kader van verduurzaming offertes opvroegen voor het plaatsen van zonnepanelen op de grond aan de zuidzijde van het gebouw. In dat proces kwamen ze er achter dat de kadastrale grenzen verkeerd lopen. Om dit te herstellen wordt een grondruilovereenkomst gesloten. Daarnaast is voor de toegangsbrug een recht van opstal gevestigd ten behoeve van projectontwikkelaar AM Wonen. Nu de projectontwikkelaar geen rol meer heeft, kan dit recht van opstal overgaan naar de VVE. Op de grond rondom het gebouw is een installatie voor de afvoer van vuilwater aanwezig. Om de huidige gang van zaken voort te zetten m.b.t. onderhoud, moet daarvoor een recht van opstal worden gevestigd.

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. In te stemmen met de bijgevoegde grondruilovereenkomst met de VVE van Villa Landleven;
2. In te stemmen met de overgang van het zakelijk recht op de toegangsbrug van AM wonen naar de VVE van Villa Landleven;
3. In te stemmen met het vestigen van een opstalrecht ten behoeve van de vuilwaterpomp installatie c.q. gemaal.

4.3 Weigering subsidie april - juni 2023 Scala

Het college weigert stichting Scala-Centrum voor de kunsten subsidie te verlenen voor de periode 1 april tot en met 30 juni 2023 voor het uitvoeren van het vrijetijdsaanbod inclusief hafabra, de aanvullende exploitatiesubsidie en de frictiekosten.

Besluit: Akkoord conform voorstel

De subsidie aan stichting Scala-Centrum voor de kunsten voor de periode 1 april tot en met 30 juni 2023 voor het uitvoeren van het vrijetijdsaanbod inclusief hafabra, de aanvullende exploitatiesubsidie en de frictiekosten te weigeren.

5. Sluiting