Besluitenlijst 24 oktober 2023

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 10 oktober 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel na aanpassing openbare besluitenlijst.

3. Bespreekstukken

3.1 Haalbaarheidsonderzoek Circulair Ambachtscentrum in Meppel

We werken toe naar een circulaire economie. Meppel wil in 2040 CO2-neutraal zijn en het hergebruik van grondstoffen maximaliseren. Om hieraan bij te dragen doen we onderzoek naar het opzetten van een circulair ambachtscentrum in Meppel. Nice°, dat beschikt over veel kennis op dit gebied en een groot netwerk heeft, is gevraagd hiervoor een offerte uit te brengen. Dat vormt de basis voor mogelijke verdere stappen richting een circulair ambachtscentrum in Meppel.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren door het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (Nice°) voor een circulair ambachtscentrum in Meppel.

3.2 Warmteplan Koedijkslanden

Op basis van een uitgebreide participatie is er een ontwerpprogramma warmteplan tot stand gekomen voor de wijk Koedijkslanden. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiermee ingestemd en besloten om dit plan vrij te geven voor inspraak. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de gemeenteraad hierover te informeren.

Besluit: Gewijzigd besluit

 1. Het ontwerp-programma "Warmteplan Koedijkslanden" vast te stellen;
 2. De inspraakprocedure te starten door het ontwerpprogramma "Warmteplan Koedijkslanden" ter inzage te leggen.

4. Hamerstukken

4.1 Aanvraag specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infra

Het gaat om de definitieve aanvraag voor de specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur in te dienen. Deze is eerder door het rijk al toegezegd maar moet nu formeel nog worden aangevraagd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Een aanvraag specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur in te dienen.

4.2 Adviesraad Sociaal Domein- benoemingen en bedanken

De afgelopen periode hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de Adviesraad Sociaal Domein. Om het lid die de afgelopen periode afscheid heeft genomen van de Adviesraad Sociaal Domein, te bedanken voor bewezen diensten, wordt er naar haar een bedankbrief gestuurd. Om de benoeming van het lid die de afgelopen periode is toegetreden tot de Adviesraad Sociaal Domein officieel te maken, wordt er naar hem een benoemingsbrief gestuurd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. Akkoord te gaan met het bedanken (via brief) van mevrouw I. Van Laar als lid van de Adviesraad Sociaal Domein;
 2. Akkoord te gaan met de benoeming (via brief) van meneer C.C. Dol als lid van de Adviesraad Sociaal Domein, voor de periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van 4 jaar.

4.3 Afwijkingsbesluit inkoopbeleid - Verzorging webcast raadzaal

Voor de uitzendingen (hierna: webcast) in de raadzaal ten behoeve van de toegankelijkheid van een lokale openbaar bestuur is een overeenkomst gesloten met Company Webcast B.V. De overeenkomst met Company Webcast B.V. bestaat momenteel uit twee onderdelen, die separaat in rekening worden gebracht. Enerzijds de ondertiteling van de webcasts (een verplichting in het kader van de toegankelijkheid van het openbaar bestuur) en anderzijds de webcasts zelf, opslag daarvan en ondersteuning. De overeenkomst voor de webcasts loopt eind dit jaar af en er zal een nieuwe overeenkomst gesloten dienen te worden. De kosten zijn op dit moment ruim € 20.000,- per jaar. Hiermee komt de raming over een contractperiode van 4 jaar boven de grens van 1-op-1 gunnen uit en is conform het inkoopbeleid een meervoudig onderhandse aanbesteding met 3 tot 5 partijen normaal gesproken de meest passende route.

Gelet op de beperkte leveranciers, goede ervaring met Company Webcast B.V. en bijkomende frictiekosten in geval van een andere webcast-aanbieder, wordt voorgesteld af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Meppel.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Meppel zonder aanbesteding een overeenkomst met Company Webcast B.V. aan te gaan.

4.4 De Ronde "De kunst van het kiezen: omgevingsvisie gemeente Meppel"

In het proces van de omgevingsvisie nemen we de gemeenteraad mee in het proces van de omgevingsvisie en bereiden de raad voor op de uiteindelijke besluitvorming. Het voorstel is De Ronde van 23 november te gebruiken om de gemeenteraad aan de ene kant te informeren en aan de andere kant een stap laten te zetten in het doorgronden van de omgevingsvisie.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met het ingevulde format "De kunst van het kiezen: omgevingsvisie gemeente Meppel" en deze door te sturen naar de agendacommissie van de gemeenteraad.

4.5 Huisvesting 'Stichting CultuurKlik' in MFA De Plataan

Het college biedt de mogelijkheid om de ontstane situatie met betrekking tot ‘Stichting CultuurKlik’ in MFA De Plataan te formaliseren. De ruimtes die ‘Stichting CultuurKlik’ op dit moment in gebruik heeft worden door middel van een huurovereenkomst voor de periode vanaf 1 april 2023 tot 1 januari 2024 aan ‘Stichting CultuurKlik’ verhuurd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De huidige situatie omtrent de huisvesting van ‘Stichting CultuurKlik’ in MFA De Plataan te formaliseren, door een huurovereenkomst aan te gaan met ‘Stichting CultuurKlik’ voor de periode 1 april 2023 tot 1 januari 2024.

4.6 Invoering "De Maatschappelijke pas" van de BNG voor uitbetaling leefgeld Oekraïners.

Momenteel wordt er gebruik gemaakt van een prepaid card van de BNG om leefgeld uit te betalen aan Oekraïners die (nog) geen bankrekening hebben. De BNG stopt met de dienstverlening middels deze card. Hiervoor in de plaats komt "De Maatschappelijke pas". Om deze te kunnen gebruiken als gemeente vraagt de BNG om een B&W besluit.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De "De Maatschappelijk pas" van de BNG in gebruik nemen voor de uitbetaling van het leefgeld aan Oekraïners.

4.7 Memo stand van zaken opvang vluchtelingen in Meppel

Het College van B&W stelt de Raad regelmatig op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de opvang van vluchtelingen in Meppel. De afgelopen periode werd de Raad door de burgemeester mondeling op de hoogte gesteld. Nu de situatie van de diverse groepen vluchtelingen weer extra aandacht vraagt is het goed de Raad meer uitgebreid te informeren middels bijgaand memo.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. Kennis nemen van bijgaand memo en de bijlagen.
 2. De Raad middels bijgaand memo en de bijlage op de hoogte stellen van de stand van zaken opvang vluchtelingen in Meppel.

4.8 Openstellingsbesluit Subsidieregeling Evenementen 2024

Het college stelt de subsidie “evenementen ondersteunen” voor 2024 open, zodat potentiële gegadigden een aanvraag voor deze subsidie kunnen indienen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. De subsidie voor evenementenondersteuning open te stellen via het openstellingsbesluit (bijlage 1) vanaf het moment van publicatie in het gemeenteblad tot en met 15 november 2023, zoals volgt uit de Algemene subsidieverordening Meppel;
 2. Het openstellingsbesluit met bijbehorende toelichting (bijlage 2) te publiceren in het gemeenteblad en op de website van de gemeente Meppel;
 3. Om de teammanager de mogelijkheid te geven de subsidie "evenement ondersteunen" te verlenen.

4.9 Overname beschut werk

Per 1 juli 2023 dragen gemeenten de verplichtingen van loonkostensubsidie en andere kosten over aan de gemeente waar de klant naar verhuizing gaat wonen. Bij een indicatie beschut werk ontvangt de gemeente Meppel geen vergoeding van het Rijk voor de begeleidingskosten, naast de loonkostensubsidie. De gemeente heeft namelijk de taakstelling beschut werk voor 2023 al bereikt. Doordat de wetswijziging en wijziging in de financiën niet gelijk oplopen, doen we wat nodig is voor de klant en volgen we de wetswijziging van 1 juli.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. Bij verhuizing naar Meppel een werkgeversdienstverband beschut werk te accepteren, bovenop de taakstelling en de 155 extra uren per jaar;
 2. De raad hierover, op een later moment, te laten besluiten bij een wijziging verordening sociaal domein.

4.10 Septembercirculaire 2023 gemeentefonds

De septembercirculaire 2023 informeert in hoofdzaak over de gemeentefondsuitkeringen voor dit jaar en de komende jaren, gebaseerd op de Miljoenennota van het rijk.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van bijgaande memo aan het college over de hoofdpunten uit de circulaire en de financiële gevolgen voor Meppel;
2. De (financiële) uitkomsten over 2023 mee te nemen in de jaarstukken 2023. De uitkomsten over de vier komende jaren mee te nemen in het eerstvolgende P&C document over 2024-2027;
3. De raad vóór de behandeling van de ontwerp programmabegroting in de commissie van 2 november a.s. te informeren over de septembercirculaire 2023 via bijgevoegde memo.

4.11 Subsidie 2023 e.v. sportakkoord, onderdeel Gala

Gemeente Meppel ontvangt vanuit het rijk specifieke uitkering ten behoeve van sport- en beweegstimulering als onderdeel van het Gezond en Actief leven Akkoord. In 2023 is voor de uitvoering van het Lokaal Akkoord Sport & Bewegen Meppel € 25.143,16 als voorschot ontvangen. De sturing en uitvoering van het Lokaal Akkoord Sport & Bewegen is in handen gelegd van een stuurgroep. In de stuurgroep van het Lokaal Akkoord Sport & Bewegen Meppel is vastgesteld dat de middelen worden beheerd door Stichting Sportkoepel Meppel.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. Stichting Sportkoepel Meppel als coördinator van het uitvoeringsbudget Sportakkoord aan te stellen voor 2023 e.v.;
 2. Aan de stichting Sportkoepel Meppel in 2023 een subsidie te verlenen van € 25.143,16 voor de uitvoering van het Lokaal Akkoord Sport en bewegen.

Onder de voorwaarden dat:

a. we de middelen ook ontvangen van het rijk;
b. de raad in de begroting budget beschikbaar stelt;
c. de middelen besteed worden in lijn met de uitgangspunten van het sportakkoord en het gemeentelijke beleid;
d. er achteraf financiële verantwoording afgelegd wordt van de activiteiten die hebben plaats gevonden.

4.12 Verlenging BIZ 2024-2028

Het college ondersteunt de verlening van de Bedrijven Investeringszone(BIZ) voor de ondernemers, verenigd in de Meppeler Handelsvereniging (MHV) van het centrum van Meppel, voor een periode van 5 jaar (collegevoorstel van 6 september 2023, djuma 1792552). In de raadsvergadering van 19 oktober 2023 (Raadsvoorstel nr. 1792748) is de Verordening bedrijven-investeringszone binnenstad Meppel 2024- 2028 vastgesteld, inclusief de gebiedskaart. In het college- en raadsvoorstel is het voorbehoud gemaakt voor de officiële draagvlakmeting onder de ondernemers. De BIZ 2024-2028 treedt in werking vanaf 1 januari 2024 wanneer er voldoende draagvlak is en de, bij wet bepaalde, meerderheid is behaald. Onderdeel van de wettelijke procedure is dat het college voorafgaand aan de procedure instemt met het door de ondernemers opgestelde Reglement Draagvlakmeting BIZ Binnenstad Meppel. De peiling van het draagvlak is gepland op 16 november 2023. De komende periode is het aan de MHV om de ondernemers over de streep te trekken.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met het Reglement Draagvlakmeting BIZ Binnenstad Meppel (bijlage 1);

4.13 Verlening subsidie OPDC 2023-2024

Het college verleent een subsidie van € 72.482,- aan het Samenwerkingsverband PO2203 voor de periode september 2023 t/m december 2024 voor de uitvoering van opvoed- en opgroeiondersteuning binnen het OPDC-Wijszo Vanaf 2024 zal deze subsidie per kalenderjaar worden verleend ipv schooljaar. In het OPDC worden kinderen ondersteund, die in het reguliere onderwijs uitvallen vanwege gedragsproblematiek om zo spoedig en zo veel mogelijk terug te keren naar het regulier onderwijs. Daarbij wordt de opvoedsituatie en ontwikkeling van het kind gestabiliseerd en ondersteund.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. Aan het samenwerkingsverband PO2203 een subsidie te verlenen van € 72.482,- voor de uitvoering van het (OPDC Ortho Pedagogisch Dedactisch Centrum).
 2. De subsidie te verlenen voor de periode September 2023 t/m december 2024.

4.14 Voorontwerp wijziging omgevingsplan Binnenstad en Centrumschil

Het college stelt het voorontwerp van de eerste wijziging van het omgevingsplan van de gemeente voor het gebied Binnenstad en Centrumschil vast. Gemeenten moeten per 1 januari 2032 één omgevingsplan hebben voor het hele grondgebied die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. De omzetting van bestaande (lokale) regelgeving naar één omgevingsplan is een omvangrijke operatie. De gemeente Meppel bereidt zich met deze stap voor op de Omgevingswet. Het voorontwerp ligt zes weken ter inzage en zal hierna geoptimaliseerd worden aan de hand van de participatie en botsproeven. Het college informeert de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

 1. Het voorontwerp van de eerste wijziging van het omgevingsplan van de gemeente Meppel voor het gebied Binnenstad en Centrumschil en bijbehorende motivering vast te stellen, zoals weergegeven in de proefpublicatie van het omgevingsplan op de pre-omgeving van het omgevingsloket (https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home of bijlage 1) en bijlage 2 bij dit voorstel;
 2. Het in beslisregel 1 bedoelde voorontwerp gedurende zes weken ter inzage te leggen en een beperkte vorm van participatie te organiseren (bijlage 5);
 3. Kennis te geven van het voornemen om het omgevingsplan voor het deelgebied Binnenstad en Centrumschil te wijzigen en daarbij aan te geven hoe partijen worden betrokken;
 4. De gemeenteraad over het voorontwerp van de eerste wijziging van het omgevingsplan en de stand van zaken van het omgevingsplan te informeren middels bijgevoegd raadsmemo.

4.15 Versnelling verkeerskundige opgaven

Het college wenst een versnelling van verkeerskundige opgaven te realiseren. Advies wordt ingewonnen en plannen worden uitgewerkt om verouderd beleid bij de tijd te brengen, aansluitend op de situatie nu en de toekomst. Het uitwerken van deze beleidsstukken/plannen zijn deels een wettelijke verplichting dan wel een uitwerking van het coalitie programma en zijn ook nodig om in aanmerking te komen voor subsidies.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Versnelling van verkeerskundige opgaven door:

 • Ontwikkeling nieuw parkeerbeleid,
 • Opstellen Strategisch Plan Verkeersveiligheid,
 • Opstellen Omgevingsprogramma Verkeer,
 • Opstellen Regionaal Mobiliteits Programma,
 • Opstellen laadvisie en uitvoeringsprogramma,
 • Actualisatie verkeersstructuurplan.

4.16 De Ronde - Nota van Uitgangspunten Noordpoort

De gemeenteraad wordt tijdens De Ronde bijgepraat over de Nota van Uitgangspunten die als input/leidraad dient voor het opstellen van een omgevingsplan voor Noordpoort.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met het ingevulde format "Nota van Uitgangspunten Noordpoort" en deze door te sturen naar de agendacommissie van de gemeenteraad.

5. Sluiting