Besluitenlijst 23 mei 2023

Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders

1 Opening

2 Concept openbare besluitenlijst B&W van 16 mei 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel

3 Bespreekstukken

3.1 Verzameladvies subsidieaanvragen armoedepreventie 2023

Dit verzameladvies is gemaakt voor alle subsidies vanuit armoedepreventie die boven de € 5.000,- zitten. Deze subsidies zijn dus niet meegegaan in het verzameladvies die Desiree afgelopen december op route heeft gebracht. Dit heeft een aantal redenen. Ten eerste hebben wij een aantal partijen uitstel verleend om een subsidie in te dienen, omdat zij langer nodig hadden om tot een realistische begroting te komen voor dit jaar. Dit onder andere in verband met de stijging in aanvragen vanwege de inflatie en de energiecrisis. Wij hebben deze verzoeken goedgekeurd. Omdat alle partijen een hogere aanvraag hebben ingediend, was het daarnaast een tijd onduidelijk of er voldoende budget beschikbaar was om alle subsidies te kunnen financieren. Wij hebben toen besloten om te wachten totdat hier duidelijkheid over was. In de tussentijd hebben wij contact gehad met de partijen en hen geïnformeerd over de gang van zaken.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Subsidies voor het jaar 2023 te verlenen aan Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Kindsupport Meppel, Stichting Leergeld Meppel en Stichting Schuldhulpmaatje Meppel, conform bijlage;
2. De subsidie voor Stichting Leergeld voor 2022 vast te stellen op € 19.560,51.

3.2 Actualisatie cultuurnota

Het college informeert de raad over de voortgang van de actualisatie van de cultuurnota.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met het informeren van de raad over de stand van de actualisatie van de cultuurnota door middel van bijgevoegde raadsmemo.

4 Hamerstukken

4.1 Eindevaluatie project leerplicht, zorg en handhaving in het primair onderwijs

De eindevaluatie van het project Leerplicht, zorg en handhaving in het primair onderwijs is door het college van B&W ter kennisname aangenomen. In deze evaluatie zijn conclusies en aanbevelingen gedaan. Het project heeft opgeleverd dat de rol van de leerplichtambtenaar zich verder heeft ontwikkeld. Er is verbreding en verdieping ontstaan. Daarom is er gekozen voor een uitbreiding van de formatie zodat de preventieve inzet van de leerplichtambtenaren kan worden voortgezet. Het project is gestart in 2018 en liep tot en met 2022. Gedurende de looptijd van het project zijn er 2 tussenevaluaties geweest en een eindevaluatie. Deze evaluaties zijn tot stand gekomen samen met de scholen en de projectgroep. Uit de evaluaties is geconstateerd dat de extra inzet van de leerplichtambtenaar heeft geleid tot een betere samenwerking tussen school en leerplicht. Door aan te sluiten bij de zorg advies teams zijn de lijntjes korter geworden en zat de leerplichtambtenaar dichter bij de dagelijkse gang van zaken. Hierdoor vond er een betere afstemming plaats rondom zorgleerlingen. Via verschillende kanalen is informatie verstrekt over wet- en regelgeving. Hierdoor is de verzuimaanpak meer op de agenda gekomen, is er meer aandacht voor de aanwezigheid van leerlingen gekomen en is de registraties op de scholen verbeterd. Ook is er meer aandacht gekomen voor het ziekteverzuimprotocol waarin de scholen, leerplicht en jeugdarts nauw samenwerken om te de aanwezigheid van leerlingen te verbeteren.
Schoolverzuim kan een indicatie zijn voor achterliggende problematiek en daarmee een serieuze bedreiging voor de ontwikkeling van een kind. De preventieve aanpak van de leerplichtambtenaar sluit aan bij de visie zoals beschreven is in het Meppeler akkoord, Onderwijs en zorg voor de jeugd. Het huidige coalitieakkoord geeft aan dat er ingezet wordt op een actief preventiebeleid en vroeg signalering. De preventieve inzet van de leerplichtambtenaar sluit hierbij aan. Ook landelijk werken leerplichtambtenaren steeds meer preventief dan uitsluitend curatief.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De eindevaluatie met conclusies en aanbevelingen voor kennisgeving aan te nemen.

4.2 Huisvestingsprogramma onderwijs 2023

Jaarlijks kunnen schoolbesturen huisvestingsaanvragen indienen in het kader van het huisvestingsprogramma in het daaropvolgende kalenderjaar. De verzoeken voor 2023 betreffen o.a. uitbreiding van capaciteit en aanvullende capaciteit voor gebruik van een binnen- en buitensportaccommodatie. De aanvragen zijn beoordeeld op basis van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Meppel. Toegekende voorzieningen worden opgenomen in het huisvestingsprogramma 2023.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Het Huisvestingsprogramma Voorzieningen Onderwijs 2023 vast te stellen;
2. Een spoedeisende aanvraag voor capaciteitsuitbreiding voor het Greijdanus toe te wijzen.

4.3 Subsidieaanvraag Netwerk-OCO 2023

Onafhankelijke cliëntondersteuning met informatie, advies (meedenken bij het organiseren van zorg of ondersteuning) en algemene ondersteuning draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Zij richt zich op preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. De gemeente Meppel kent al een aantal jaren een netwerk voor onafhankelijke cliëntondersteuning, waarbij Noorderboog, Stichting MEE, Thuis in Cliëntondersteuning en Welzijn MensenWerk als partners gecommitteerd zijn. Welzijn Mensenwerk is inmiddels uit het netwerk gestapt maar blijft nadrukkelijk de samenwerking zoeken met het netwerk op zowel bestuurlijk als uitvoerend. niveau. In 2020 hebben er ongeveer 230 inwoners gebruik gemaakt van een onafhankelijke cliëntondersteuner. In 2021 is dit gestegen naar 410 inwoners. De cijfers van 2022 komen overeen met de cijfers van 2021. Het college heeft de Subsidieregeling Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning gemeente Meppel voor 2023 vastgesteld zodat invulling gegeven blijft worden aan de wettelijke taak. Het netwerk OCO heeft een subsidieaanvraag gedaan en wil dus gebruik maken van de subsidieregeling. Het netwerk OCO heeft een plan ingediend waaruit blijkt dat ze voldoen aan de toetsingscriteria die door de gemeente Meppel is opgesteld.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Aan netwerk OCO gemeente Meppel (stichting MEE samen, Thuis in Cliëntondersteuning en Zorggroep Noorderborg) een subsidie te verlenen van in totaal € 223.531 ten behoeve van het netwerk onafhankelijke cliëntondersteuning.

4.4 Terrassenkaart

De horecaondernemers hebben inspraak gehad op hun terrassenkaart. Deze is tijdens een individuele of een samengestelde inloopbijeenkomst gepresenteerd. De terrassen aan het Prinsenplein ondervinden geen verandering gezien het plein in vernieuwing is. De terrassen aan De Wheem behoeven ook geen verandering net als de terrassen die niet onder de pleinen vallen of daarbuiten en in Nijeveen. Vanuit het Kerkplein en de Groenmarkt zijn een aantal voorstellen gekomen van de horecaondernemers waarbij een aantal verzoeken aannemelijk waren en deze graag willen laten overnemen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met de vernieuwde terrassenkaart voor horeca in de gemeente Meppel.

4.5 Verordening naamgeving en nummering

Het college stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe verordening vast te stellen voor naamgeving en nummering. Hiermee geeft de raad het college een actueel uitvoeringskader. Het college stelt nadere regels vast ter invulling van de taak naamgeving en nummering.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Het college stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe verordening vast te stellen voor naamgeving en nummering. Hiermee geeft de raad het college een actueel uitvoeringskader. Het college stelt nadere regels vast ter invulling van de taak naamgeving en nummering.

5 Sluiting