Besluitenlijst 21 november 2023

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1.Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 14 november 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1. Het Meppeler Kerkengesprek

Het Meppeler Kerkengesprek - Toekomstperspectief religieus erfgoed Meppel – is de weergave van de gesprekken die zijn gevoerd over behoud van religieus erfgoed. De gemeente Meppel is daarvoor vanuit haar faciliterende rol in gesprek gegaan met de verschillende geloofsgemeenschappen, zowel afzonderlijk als samen, om alle geloofsgebouwen in samenhang te bezien. De belangen werden daarbij gehoord en informatie over het multifunctioneel inzetten en verduurzamen van de gebouwen werd gedeeld. De inhoud van dit document is afgestemd met de deelnemende geloofsgemeenschappen.                     

Besluit: Akkoord conform voorstel na aanpassing raadsvoorstel.

De raad voor te stellen:

1. Het Meppeler Kerkengesprek - Toekomstperspectief religieus erfgoed Meppel - ter kennisgeving aan te nemen;
2. Het Meppeler Kerkengesprek input te laten zijn voor het op te stellen Omgevingsplan.

3.2 Nota van Uitgangspunten Noordpoort

Het college heeft besloten om de raad te vragen in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten Transformatiegebied Noordpoort en daarmee de uitgangspunten voor het wijzigen van het omgevingsplan gemeente Meppel.

Besluit: Akkoord conform voorstel na aanpassing persbericht.

De raad voor te stellen te besluiten:

De “Nota van Uitgangspunten Transformatiegebied Noordpoort” voor de verdere ontwikkeling van Noordpoort vast te stellen.

3.3 Onderzoeken sportaccommodaties

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken met betrekking tot de onderzoeken naar de toekomst van 4 sportaccommodaties waarmee de gemeenteraad in haar vergadering van 25 maart 2021 heeft ingestemd.

Besluit:Gewijzigd besluit na aanpassing van raadsmemo.

De onderzoeksrapportages met betrekking tot Bad Hesselingen en sportpark Ezinge ter kennisname met de gemeenteraad en de betrokken sportverenigingen te delen.

3.4 Investeringsplannen 2024 TenneT, Enexis en Rendo

In het algemeen zijn er geen (grote) onjuistheden geconstateerd in de investeringsplannen. Echter zijn er wel wat onduidelijkheden geconstateerd, daarom wordt er geadviseerd om via een zienswijze vragen te stellen aan Tennet en Enexis.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Besluit te nemen om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze (bijlage 1) in te dienen over het Ontwerpinvesteringsplan (IP) 2024-2033 van Tennet;
2. Besluit te nemen om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze (bijlage 2) in te dienen over het Investeringsplan (IP) 2024 van Enexis.

3.5 Algemene Ledenvergadering VNG 1-12-2023

Op 1 december 2023 vindt de algemene ledenvergadering van de VNG plaats. Alle gemeenten kunnen daar hun opvattingen kenbaar maken over het reilen en zeilen van de VNG, gemeenten en de interbestuurlijke relaties. In bijgaand memo wordt de agenda van deze ledenvergadering samengevat en op enkele punten van enige duiding en vraagstelling voorzien. Dit om het voorbereidende gesprek in het college te faciliteren.
Tevens dient een besluit te worden genomen over mandatering van een portefeuillehouder om tijdens de vergadering namens gemeente Meppel te stemmen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Voorbereidend gesprek te voeren aan de hand van memo en agenda van de algemene ledenvergadering (ALV) en standpunten te bepalen.
2. Wethouder De Vries te mandateren om namens gemeente Meppel stem uit te brengen tijdens de ALV.

4. Hamerstukken

4.1 Bestemmingsplan Meppel - Randweg LTS

Het college stelt de gemeenteraad voor om de reactienota zienswijzen vast te stellen en het bestemmingsplan 'Meppel - Randweg LTS' gewijzigd vast te stellen. De precieze wijzigingen zijn opgenomen en verantwoord in de reactienota zienswijzen.

Het college heeft ook een besluit hogere grenswaarden genomen ten behoeve van het bestemmingsplan.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Hogere grenswaarden vast te stellen ten behoeve van bestemmingsplan 'Meppel – Randweg LTS' vanwege de Werkhorst conform bijgevoegd besluit;
2. De raad voor te stellen:

In te stemmen met de reactienota zienswijzen bestemmingsplan 'Meppel – Randweg LTS';

Het bestemmingsplan 'Meppel – Randweg LTS' met planidentificatie NL.IMRO.0119.RandwegLTS-BPC1 gewijzigd vast te stellen;

In te stemmen met het gewijzigde beeldkwaliteitsplan "Locatie praktijklokalen Voormalige Technische School Meppel";

In afwijking van artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vat te stellen omdat het verhaal van kosten anderszins verzekerd is.

4.2 Subsidieregeling Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning gemeente Meppel 2024

Subsidieregeling Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning gemeente Meppel is vorig jaar voor de duur van 1 jaar vastgesteld.
Het subsidiejaar 2023 is gebruikt om het netwerk meer te zelfstandigen en de subsidieregeling is nu voor onbepaalde tijd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De “Subsidieregeling Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning gemeente Meppel 2024” voor onbepaalde tijd vaststellen.

4.3 Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen

Op 30 januari 2023 heeft het college besloten deel te nemen aan de Gemeentelijke Isolatiesubsidie. De opzet van deze regeling is na evaluatie verbeterd en gewijzigd. Het maximum subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd evenals het subsidieplafond. Ook is de inkomensgrens gewijzigd ten opzichte van het voorstel dat u in januari 2023 heeft goedgekeurd. Het college besluit in te stemmen met de gewijzigde opzet van de gemeentelijke regeling ten opzichte van het voorstel eerder dit jaar.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen vast te stellen;
2. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen vast te stellen op € 412.500,- voor 2024;
3. SNN te mandateren om de subsidieregeling namens het college uit te voeren.

4.4 Toelichting + FG jaarverslag 2022

De organisatie heeft een reactie geschreven op het jaarverslag van de functionaris gegevensbescherming (FG). Het jaarverslag van de FG ziet op het jaar 2022. Deze documenten geven een beeld hoe de organisatie het doet met betrekking tot privacy. Daarbij worden aanbevelingen gedaan om binnen twee jaar te komen tot een aantoonbaar voldoende beschermingsniveau binnen de gemeentelijke organisatie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg).

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van de toelichting jaarverslag en het jaarverslag van de functionaris gegevensbescherming;
2. De raad te informeren middels een thema bijeenkomst in de Ronde’.

4.5 Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht)

Met het in werking treden van de Omgevingswet vervalt de Wabo als grondslag voor de verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht die de raad op 1 december 2016 heeft vastgesteld. De voorliggende verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) heeft als grondslag de Omgevingswet en vervangt vanaf het moment van inwerkingtreding van die wet de huidige verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De raad voor te stellen de verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) vast te stellen.

4.6 Verordening voorbehoud auteursrechtelijk beeldmerk en huisstijl gemeente Meppel

Het college besluit om de raad voor te stellen de ‘Verordening voorbehoud auteursrechtelijk beeldmerk en huisstijl gemeente Meppel’ vast te laten stellen. Met het voorstel tot vaststelling van de verordening wordt een auteursrechtelijk voorbehoud gemaakt inzake het recent, d.d. 5 oktober 2023, in gebruik genomen logo van de gemeente Meppel en de huisstijl. Op deze wijze maakt de raad een uitdrukkelijk voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet 1912 met betrekking tot het ontwerp van het geldend logo en de huisstijl van de gemeente Meppel, zoals opgenomen in de bijlage van de verordening. De reden van het voorbehoud is om oneigenlijk gebruik van het logo en/of de huisstijl door derden te beschermen. Op deze manier heeft de gemeente de mogelijkheid om zich te beroepen op het gemaakte voorbehoud als blijkt dat er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De raad voor te stellen de ‘Verordening voorbehoud auteursrechtelijk beeldmerk en huisstijl gemeente Meppel’ vast te stellen.

4.7 Verzoek herbenoeming toezichthouders Stichting Promes

Het college stelt de gemeenteraad voor om dhr. Wolters en mevr. Lammers te herbenoemen als leden van de raad van toezicht van Stichting Promes voor een periode van 4 jaar.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De gemeenteraad voor te stellen om dhr. Wolters en mevr. Lammers te herbenoemen als leden van de raad van toezicht van Stichting Promes voor een periode van 4 jaar.

4.8 Wijziging gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen vraagt ook om wijziging van de gemeenschappelijke regelingen. De door onze raad gegeven input voor wijziging van de GR RUD Drenthe is verwerkt in het ontwerp wijzigingsbesluit. Derhalve het voorstel aan de raad om geen zienswijze in te dienen op het ontwerp van de wijziging.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op het concept besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe.

5. Sluiting