Besluitenlijst 21 februari 2023

Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 14 februari 2023

Besluit:Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1 Aanvraag subsidie drenthe beweegt 2023

De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn samen opdrachtgever van het programma Drenthe Samen Gezond in Beweging, met als inzet dat alle inwoners van Drenthe een positieve gezondheid ervaren. Het deelprogramma Drenthe beweegt maakt onderdeel uit van dit programma. Drenthe beweegt zet de kracht van sport en bewegen in om sociale, gezonde en economische ambities te realiseren. Om de financiering voor 2023 sluitend te krijgen wordt iedere gemeente gevraagd een subsidie te verstrekken.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met de subsidieverlening (€ 5.485,50) aan Sport Drenthe ten behoeve van de uitvoering van het programma Drenthe Samen Gezond in Beweging.

3.2 Tegengaan overlast door en creëren van voorzieningen voor honden

In onze hele gemeente moet hondenpoep worden opgeruimd. Gebieden die hiervan waren uitgezonderd, komen te vervallen. In elke wijk en/of dorp komen één of meer voorzieningen om honden los te laten lopen. Dit kunnen hondenspeelplaatsen en/of uitlaatgebieden zijn.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

  1. De aangewezen gebieden waar hondenpoep niet hoeft te worden opgeruimd in te trekken en de borden daar te verwijderen. (art 2.34, derde lid, APV);
  2. In elke wijk en/of dorp gebieden aan te wijzen waar honden niet aangelijnd hoeven te worden (art. 2.33, tweede lid, APV en art. 2.33 eerste lid onder a, APV);
  3. Deze aanwijzing mee te nemen in de periodieke herziening van de APV.

3.3 Donatie aan Giro 555 i.v.m. aardbeving in Syrië en Turkije

Besluit: Akkoord conform voorstel.

  1. In te stemmen met een donatie van €25.000 aan Giro 555;
  2. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde memo.

4. Hamerstukken

4.1 Beeldkwaliteitsplan Centrumwonen 2 - Nieuwveense Landen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerp beeldkwaliteitsplan Centrumwonen 2 – Nieuwveense Landen. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan vormt een toetsingskader voor bouwplannen in het plangebied Centrumwonen 2.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

  1. In te stemmen met het ontwerp beeldkwaliteitsplan Centrumwonen 2 - Nieuwveense Landen;
  2. Dit beeldkwaliteitsplan als ontwerp voor zes weken ter inzage te leggen.

4.2 Correctie op derde wijziging beleidsregels energietoeslag 2022

Er is een administratieve fout geslopen in de derde gewijzigde beleidsregels energietoeslag 2022. Hier kwamen we achter voor de publicatie van de beleidsregels. Deze fout is nu alsnog hersteld. De wijziging wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De derde gewijzigde beleidsregels tegemoetkoming energietoeslag 2022 Meppel vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023.

4.3 CPB onderzoek Wmo en Jeugdhulp

De VNG heeft overeenstemming bereikt met het rijk over een onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming jeugdzorguitgaven. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op een middellange termijn ontwikkelt. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat dit onderzoek uitvoeren. Daarvoor heeft het CPB gegevens (data) van gemeenten nodig.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Bijgevoegde pilotovereenkomst te ondertekenen en uiterlijk 1 maart 2023 naar het Inlichtingenbureau (IB) te sturen.

4.4 Definitief ontwerp Bleekerseiland

Met het vaststellen van het Definitief Ontwerp Bleekerseiland komt de ontwikkeling van het Bleekerseiland in een volgende fase. In oktober 2019 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken door de visie voor deze ontwikkeling, verwoord in de Stedenbouwkundige en landschappelijke verkenning Bleekerseiland, vast te stellen. Het voorliggende Definitief Ontwerp Bleekerseiland is de uitwerking van de ambitie en koers zoals in die visie aangegeven. Het college stelt de gemeenteraad voor kennis te nemen van het Definitief Ontwerp Bleekereiland en eventuele wensen en bedenkingen uit te spreken.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Het Definitief Ontwerp Bleekerseiland, d.d. 3 november 2023, vast te stellen;
2. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van het Definitief Ontwerp Bleekerseiland d.d. 3 november 2022 en geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen, overeenkomstig bijgaande raadsvoorstel en raadsbesluit;
3. Het memo Achtergronden Definitief Ontwerp Bleekerseiland vast te stellen;
4. Het memo Achtergronden Definitief Ontwerp Bleekerseiland ter kennisname aan de raad te doen toekomen als bijlage bij het in beslisregel 2 genoemde raadsvoorstel.

4.5 Ontwerp herziene begroting 2023 Reestmond

De gemeenschappelijke regeling Reestmond heeft haar ontwerp begroting voor 2023 herzien. De reden hiervoor is dat de (minimum) lonen zijn gestegen. Daarnaast zijn de energiekosten omhoog gegaan. Deze kosten zijn niet te veranderen door Reestmond en moeten wel betaald worden. Er is besloten om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp herziene begroting 2023.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van de ontwerp herziene begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Reestmond;

2. Akkoord te gaan met het reeds in rekening brengen door Reestmond van de hogere gemeentelijke bijdrage 2023;

3. De raad voor te stellen:
3.1. De ontwerp herziene begroting 2023 van Reestmond voor kennisgeving aan te nemen en;
3.2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp herziene begroting 2023 van Reestmond.

4.6 Uitbreiding Drentse isolatiesubsidie

De provincie Drenthe werkt vanuit het Drents Isolatieprogramma aan een isolatiegift voor minderdraagkrachtige huishoudens. Woningeigenaren die een inkomen hebben tot 130% van het sociaal minimum, komen in aanmerking voor de subsidie t.b.v. spouwmuur- en vloerisolatie. Hiervoor hebben Provinciale Staten in eerste instantie een miljoen uitgetrokken, zodat de maatregelen ook daadwerkelijk kunnen worden betaald.

Het Rijk heeft een specifieke uitkering (SPUK) toegekend ad. €593.893,- onder de voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en woningeigenaren) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Het college besluit een deel van deze middelen beschikbaar te stellen voor uitbreiding van het Drents Isolatieprogramma.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Een deel van de SPUK-energiearmoede middelen in te zetten voor een uitbreiding van de Drentse isolatiesubsidie.

4.7 Wijzigingen verordening tarieven sociaal domein 2023

Het college stelt de gemeenteraad voor om de tarieven voor het jaar 2023 in de tarieventabel van de Verordening Sociaal Domein op te nemen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De raad voor te stellen de wijzigingsverordening Sociaal Domein tarieven 2023 vast te stellen.

5. Sluiting