Besluitenlijst 20 juni 2023

Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 6 juni 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1 Adviesraad Sociaal Domein- benoemingen en bedanken

De afgelopen periode hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de Adviesraad Sociaal Domein. Om alle leden die de afgelopen periode afscheid hebben genomen van de Adviesraad Sociaal Domein, te bedanken voor bewezen diensten, wordt er naar elk van hen een bedankbrief gestuurd. Om alle benoemingen van leden die de afgelopen periode zijn toegetreden tot de Adviesraad Sociaal Domein officieel te maken, wordt er naar elk van hen een benoemingsbrief gestuurd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Akkoord te gaan met de benoeming (via brieven) van meneer A. Benning, mevrouw B. Runia en meneer P. Peters, als leden van de Adviesraad Sociaal Domein, voor de periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van 4 jaar;
2. Akkoord te gaan met de benoeming (via brief) van meneer E. Rous als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, voor de periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van 4 jaar;
3. Akkoord te gaan met de benoeming (via brief) van meneer T. Visser als secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein, voor de periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van 4 jaar;
4. Akkoord te gaan met het bedanken (via brieven) van meneer A. Boon, mevrouw Hoogduin-Groen en mevrouw M. de Groot als leden van de Adviesraad Sociaal Domein;
5. Akkoord te gaan met het bedanken (via brief) van meneer K. Elling, als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein.

3.2 Begroting 2024 en jaarrekening 2022 GKB

De GKB biedt haar begroting 2024 en de jaarrekening 2022 aan, aan de raad.

Besluit: Gewijzigd besluit

1. Kennis te nemen van de ingediende concept jaarrekening 2022 van de Gemeenschappelijke regeling GKB;
2. Kennis te nemen van de ingediende ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling GKB;
3. De raad voor te stellen:
    a. De concept jaarrekening 2022 van de GKB voor kennisgeving aan te nemen;
    b. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 bij het bestuur van de GKB.

3.3 Gewijzigd winningsplan Wanneperveen (Gaswinning)

Door de NAM is een verzoek tot instemming met een gewijzigd winningsplan Wanneperveen bij het ministerie van EZK ingediend. De wijziging bestaat uit het verlengen van de productieduur tot en met 31 december 2036. Ons college wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen aan de minister over dit gewijzigde winningsplan. Ambtelijk is met de gemeenten De Wolden/Hoogeveen, Westerveld, Steenwijkerland, de provincies Drenthe en Overijssel en het waterschap Drents Overijsselse Delta overleg gevoerd en zijn vragen gesteld aan, en beantwoord door, de NAM. Het uit te brengen advies is met deze wettelijke adviseurs afgestemd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met het uit te brengen advies over het gewijzigde winningsplan Wanneperveen.

3.4 Afwijking inkoopbeleid

In afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Meppel de ziektevervanging Verbijzonderde Interne Controle één op één aan te besteden bij BDO Accountants & Adviseurs.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Het college van B&W besluit af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid vanwege de noodzakelijke uitvoering van taken in lijn met de noodzakelijke verplichtingen voor de rechtmatigheidsverantwoording vanaf het boekjaar 2023.

4. Hamerstukken

4.1 Aanwijsbesluit briefadres

Door een aanpassing in de wet BRP bij artikel 2.42, waarbij de bevoegdheid van de gemeente gewijzigd is in een verplichting om een briefadres te verstrekken, is het noodzakelijk om dit te realiseren. Dit wordt ook het 'gemeentelijk' briefadres genoemd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Door een aanpassing in de wet BRP bij artikel 2.42, waarbij de bevoegdheid van de gemeente gewijzigd is in een verplichting om een briefadres te verstrekken, is het noodzakelijk om dit te realiseren. Dit wordt ook het 'gemeentelijk' briefadres genoemd.

4.2 Blueyard onderzoek vrijetijds-cultuuraanbod

Het college informeert de raad over het Blueyard onderzoek naar een toekomstbestendig naschools cultuuraanbod. Ook worden de actuele ontwikkelingen met de raad gedeeld.

Besluit:

Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het Blueyard onderzoek naar een toekomstbestendig naschools cultuuraanbod;
2. De aanbeveling van Blueyard om het aanbod van diverse aanbieders per gemeente te ondersteunen (scenario 3) en te betrekken bij de
    besluitvorming over de gemeentelijke cultuurnota;
3. In afwachting van dit besluit het naschoolse cultuuraanbod tijdelijk voort te zetten tot het einde van volgend schooljaar (2023-2024) binnen de beschikbare financiële middelen 2023 en op voorwaarde dat de raad
    daarvoor voldoende middelen beschikbaar stelt in de gemeentebegroting 2024;
4. Het convenant ‘herziening inrichting subsidierelatie’ niet toe te passen bij een opvolger van Stichting Scala en deze middelen beschikbaar te houden voor eventuele opvolgende lesgevers;
5. De raad te informeren over de uitkomsten van het Blueyard onderzoek en de actuele ontwikkelingen rondom het vrijetijds-cultuuraanbod conform bijgaande memo.

4.4 Briefadres beleid

De wet Basisregistratie Personen (wet BRP) is aangepast en uit de praktijk blijkt dat de vraagstukken over een briefadres complexer zijn geworden. Daarom is het noodzakelijk om een nieuwe regeling vast te stellen. Door deze nieuwe Regeling briefadres gemeente Meppel ontstaat een duidelijk juridisch kader dat aansluit bij de huidige wetgeving en bij de sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De wet Basisregistratie Personen (wet BRP) is aangepast en uit de praktijk blijkt dat de vraagstukken over een briefadres complexer zijn geworden. Daarom is het noodzakelijk om een nieuwe regeling vast te stellen. Door deze nieuwe Regeling briefadres gemeente Meppel ontstaat een duidelijk juridisch kader dat aansluit bij de huidige wetgeving en bij de sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

4.5 Motie vreemd aan de orde van de dag - Steun medewerkers van Reestmond

De gemeenteraad heeft het college opgeroepen om steun te betuigen aan de medewerkers van Reestmond. Het college heeft een brief gemaild aan de Kamer Inclusieve Arbeid van de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Hierin heeft de gemeente Meppel gevraagd om bij alle gemeenten de mogelijke opties voor onderhandeling voor te leggen en met de uitkomst opnieuw in gesprek te gaan met alle CAO partners. De brief is tevens gedeeld met het algemeen bestuur van Reestmond. Hierin wordt de colleges van Staphorst en Westerveld ter overweging gegeven om het voorbeeld van Meppel te volgen

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Een brief via de mail sturen naar de Kamer Inclusieve Arbeid van de VNG;
2. De brief aan de Kamer Inclusieve Arbeid te delen met het algemeen bestuur van Reestmond;
3. De raad te informeren over dit besluit via een memo en de brieven mee te sturen.

4.6 Subsidieaanvraag 2023 GGD Drenthe en Icare Jeugdgezondheidszorg huisvesting Het Palet

Het betreft de jaarlijkse subsidie voor de compensatie van de huisvesting van Icare en GGD in het Palet.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Een subsidie van maximaal € 12.902,15 te verlenen aan zowel Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg als de GGD voor de huisvestingslasten van het Palet in 2023 ter uitvoering van opvoed- en opgroeiondersteuning

4.7 Tijdelijke verhuur schuur bij Leerwerkcentrum

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het voornemen om de schuur van het Leerwerkcentrum te gaan verhuren aan Cosis voor het gebruik als dagbestedingslocatie.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In te stemmen met het voornemen om de schuur van het Leerwerkcentrum aan de Bremenbergweg 2 tijdelijk te gaan verhuren aan Cosis.

5. Sluiting