Besluitenlijst 19 september 2023

Openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 12 september 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1 Bestemmingsplan Zegelhorstweg 4

Het college stemt in met het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Zegelhorstweg 4’ en start het vooroverleg met de overlegpartners. Ook wordt het plan voor inspraak ter inzage gelegd.

Met het nieuwe bestemmingsplan wordt, in het kader van de Ruimte-voor-Ruimte regeling van de provincie Drenthe, voormalige agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt en hiervoor in de plaats één nieuwe woning gerealiseerd. Tevens wordt de bestaande bedrijfswoning omgezet naar een reguliere woning en worden de huidige bedrijfsactiviteiten in deze woning positief bestemd.

Het plangebied is gelegen in het buitengebied, in het noordoosten van Meppel. Het plangebied is gelegen aan de Oude vaart en de Zegelhorstweg.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Zegelhorstweg 4’;
2. Het voorontwerp op grond van de inspraakverordening en artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
3. Het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te starten.

3.2 Jaarverslag Streekbeheer 2022

Ieder jaar worden er in het kader van Streekbeheer onderhoud en activiteiten in het landschap en groen uitgevoerd door vrijwilligers. Zij worden daarbij ondersteund door Landschapsbeheer Drenthe. Dit gebeurt volgens een vooraf afgestemd jaarplan. Dit jaarverslag laat zien hoe uitvoering aan het jaarplan is gegeven.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van het jaarverslag Streekbeheer 2022 en bijbehorende infographic;
2. Dit jaarverslag met infographic ter kennisname aan te bieden aan de Raad.

3.3 Jeugdnota Gemeente Meppel 2023-2028

Het college heeft ingestemd met de Jeugdnota Gemeente Meppel 2023-2028 en stelt de gemeenteraad voor om dit beleidsstuk vast te stellen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met de Jeugdnota Gemeente Meppel 2023-2028;
2. De gemeenteraad voor te stellen om de _Jeugdnota Gemeente Meppel 2023-2028_vast te stellen.

3.4 Subsidie verlenen doorontwikkeling Odensehuis Meppel

Het college verleent subsidie voor de doorontwikkeling van de functie van het Odensehuis. Hierdoor wordt gewerkt aan het langer mee kunnen doen van mensen met dementie als onderdeel van de Meppeler samenleving. Ook wordt beoogd dat de mantelzorger een vorm van respijt ontvangt als ook ontmoeting en lotgenotencontact.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Het college wordt voorgesteld;

Aan Stichting Odensehuis Meppel/Westerveld een subsidie te verlenen van maximaal € 30.000, -- voor uitvoering van de functie van het Odensehuis in gemeente Meppel van 1 juli 2023 tot en met 1 juli 2024;

Kennis te nemen van het procesvoorstel om te komen tot een toekomstbestendige vorm van het Odensehuis.

4. Hamerstukken

4.1 Bestemmingsplan de Wetering 2

Het college stemt in met het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening de Wetering 2’ en start het vooroverleg met de overlegpartners. Ook wordt het plan voor inspraak ter inzage gelegd.

Met het nieuwe bestemmingsplan wordt het ruimtelijk kader geboden voor de realisatie van een camperplaats met ten hoogste 50 camperplaatsen en de daarbij behorende voorzieningen.Binnen de gemeente is een grote behoefte aan recreatieve verblijfsmogelijkheden. Een camperplaats op deze locatie is een goede aanvulling op het huidige aanbod van de gemeente Meppel.
Het plangebied is gelegen in het Buitengebied, ten zuidoosten van de wijk de Oosterboer en ligt aan de Wetering, nabij de provinciale weg N851. Het plangebied ligt aan zowel de Hoogeveense Vaart als de Omgelegde Hoogeveense Vaart.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening de Wetering 2’;
2. Het voorontwerp op grond van de inspraakverordening en artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
3. Het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te starten.

4.2 Bestemmingsplan Schiphorsterweg 25

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 'Meppel – Buitengebied, herziening Schiphorsterweg 25' en de reactienota inspraak en overleg.

Met het nieuwe bestemmingsplan wordt het ruimtelijk kader geboden voor de realisatie van 8 wooneenheden in een landhuis en landschapselementen aan de Schiphorsterweg 25 te De Schiphorst. De toekomstige bewoners zullen als collectief de woning en de omliggende terreinen in gezamenlijkheid beheren.Met het plan vindt een ontwikkeling plaats van een bijzonder woonmilieu als ook een kwaliteitsverbetering van het landschap en natuur in het Reestdal. Het plangebied is gelegen in De Schiphorst, in het buitengebied van de gemeente Meppel.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met de reactienota inspraak en overleg bestemmingsplan 'Meppel – Buitengebied, herziening Schiphorsterweg 25';
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Meppel – Buitengebied, herziening Schiphorsterweg 25';
3. Op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht het ontwerpbestemmingsplan 'Meppel – Buitengebied, herziening Schiphorsterweg 25' voor zes weken ter inzage
    te leggen;
4. Voor het project geen milieueffectrapportage (MER) op te stellen zoals bedoeld in artikel 7.19 Wet milieubeheer (Wm).

4.3 Schiphorsterweg 5 en 7 herziening bestemmingsplan

Het college stemt in met het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel - Buitengebied herziening Schiphorsterweg 5-7’. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt het ruimtelijk kader geboden voor de uitvoering van een Ruimte voor Ruimteproject, waarbij circa 1375m2 aan agrarische bebouwing wordt gesloopt, één compensatiewoning wordt gebouwd en twee bestaande woningen een reguliere woonbestemming krijgen. Onderdeel van het plan is ook de uitvoering van een landschappelijk inrichtingsplan.

Op het voorontwerp zijn geen inspraakreacties ingediend. Wel is een reactie ontvangen van de Provincie Drenthe. Deze is in de plantoelichting beantwoord.

Het ontwerpbesluit hogere waarden geluid maakt het mogelijk om een overschrijding toe te staan van de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder. Dit betekent wel dat voor de nieuwe woningen zwaardere eisen gelden voor geluidsisolatie.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel - Buitengebied herziening Schiphorsterweg 5-7';
2. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder;
3. Op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht het ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel - Buitengebied herziening Schiphorsterweg 5-7' en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor zes weken ter inzage te leggen.

4.4 Vaststelling subsidie centrummanagement 2022-2023

Voor de zomer heeft de toekenning van de subsidie voor het centrummanagement plaats gevonden. Voor de vaststelling ontbrak nog een stuk waarin de centrummanager zijn werkzaamheden verantwoord. Dit stuk is nu toegevoegd in bijlage 2. Sinds 2015 draagt de gemeente Meppel met een subsidie bij aan het centrummanagement van de Meppeler Handelsvereniging (MHV). In de afgelopen jaren heeft de centrummanager veel betekend in het tot stand komen en het onderhouden van relaties tussen ondernemers, het begeleiden van evenementen, de belangenbehartiging van ondernemers richting de gemeente en het uitdragen van het gemeentelijk beleid in de binnenstad van Meppel. In de periode juli 2022-juni 2023 heeft de centrummanager aangetoond weer van meerwaarde te zijn op de eerder genoemde thema's. Hierom wordt geadviseerd om de subsidie over deze periode vast te stellen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De subsidie voor het centrummanagement voor de periode juli 2022 t/m juni 2023 vast te stellen op € 15.000,-.

4.5 Voortgangsrapportage 2023 Regiostedenfonds

De Provincie Drenthe heeft in de subsidiebeschikking van het Regiostedenfonds als voorwaarde gesteld een jaarlijkse voortgangsrapportage, waarin wordt ingegaan op de voortgang van de uitvoering van de activiteiten zoals genoemd in het uitvoeringsprogramma;
- de voortgang van de realisatie van prestatieonderdelen;
- de totaal gerealiseerde kosten en indicatie van de resterende te realiseren kosten voor het boekjaar; 
- (bijgestelde) financiële planning voor resterende deel van het project (inschatting van de verwachte bestedingen gespecificeerd per jaar); 
- eventuele knelpunten voor uitvoering project; 
- relevante planning van activiteiten.

Besluit: Akkoord conform voorstel. 

1. De provincie te informeren via bijgevoegde brief en rapportage over de voortgang van de subsidiabele activiteiten Regiostedenfonds;
2. De raad te informeren via bijgevoegde memo met de voortgangsrapportage als bijlage.

5. Sluiting