Besluitenlijst 17 januari 2023

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders.

1  Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 10 januari 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel

3. Bespreekstukken

3.1 Beantwoording artikel 32 vragen SP mbt stagediscriminatie

De SP heeft artikel 32 vragen gesteld over stagediscriminatie naar aanleiding van een nieuwsbericht in het AD. Het college heeft deze vragen van een antwoord voorzien.

Besluit: Akkoord conform voorstel

Vragen conform bijlage te beantwoorden.

3.2 Integraal beleid of uitvoeringsplan Toezicht & Handhaven sociaal domein 2023

Dit uitvoeringsplan beschrijft het integrale beleid voor toezicht en handhaving in het Sociaal Domein.

Besluit: Akkoord conform voorstel

In te stemmen met het integraal beleids-/uitvoeringsplan toezicht en handhaving Sociaal Domein.

3.3 Reactie rapport rekenkamercommissie burgerparticipatie gemeente Meppel

In het afgelopen jaar is door Pro Facto onderzoek gedaan naar burgerparticipatie in de gemeente Meppel. Opdrachtgever hiervoor is de Rekenkamercommissie Meppel. Met het versturen van een reactie namens het college wordt het onderzoek afgerond en het definitieve rapport opgeleverd.

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. Kennis te nemen van de reactie op het rapport over burgerparticipatie in de gemeente Meppel, uitgevoerd door Pro Facto in opdracht van de Rekenkamercommissie;
2. In te stemmen met het verzenden van de reactie aan de Rekenkamercommissie.

3.4 Subsidieaanvraag Merk Meppel 2023-2024

Om de stap naar een meer provinciale en interregionale marketing te kunnen zetten, heeft Merk Meppel de gemeente om extra financiële ondersteuning gevraagd voor de begroting van 2023. De raad heeft bij de begrotingsbehandeling gevraagd om meer inzicht en zeggenschap over de begroting middelen.
Merk Meppel heeft een concretiseringsslag gemaakt over de besteding van de gevraagde extra subsidiegelden en een meer gedetailleerd plan ingediend. Dit plan zal middels een procedure van geen bedenkingen en het bijgevoegde raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Wanneer de raad geen bedenkingen uit heeft gesproken, zal het college een besluit nemen over de toekenning van de subsidiegelden.

Besluit: Gewijzigd besluit

  1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde verantwoording van de besteding van de subsidiegelden;
  2. De raad voorstellen geen wensen en bedenkingen uit te spreken over de voorgenomen toekenning van de gevraagde subsidie voor Merk Meppel.

3.5  Vaststelling WUP (warmteplan) Berggierslanden

Op basis van een uitgebreide participatie is het Programma Wijkuitvoeringsplan (Warmteplan) Berggierslanden tot stand gekomen. Op basis van de reacties uit de wijk tijdens de participatiemomenten concludeert het college dat het Warmteplan rustig is geland in de wijk. Inwoners reageren constructief op het handelingsperspectief dat het Warmteplan biedt. Men is positief over de wijze waarop de inbreng uit de wijk is verwerkt in het Warmteplan. Er zijn dan ook geen zienswijzen binnengekomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook besloten om in te stemmen met het Warmteplan en deze voor te leggen aan de gemeenteraad voor vaststelling.

Besluit: Akkoord conform voorstel

  1. In te stemmen met het Programma Wijkuitvoeringsplan (Warmteplan) Berggierslanden;
  2. Aan de raad voor te stellen het programma Wijkuitvoeringsplan (Warmteplan) Berggierslanden vast te stellen.

3.6 Vergelijkingsonderzoek energielasten warmtenet Nieuwveense Landen

Het college neemt kennis van het vergelijkingsonderzoek naar de energielasten van woningen in de Nieuwveense Landen (NVL) die zijn aangesloten op het warmtenet van MeppelEnergie.
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat :

  • In vergelijking met aardgas (voor de energiecrisis) er sprake is van hogere energielasten die deels worden veroorzaakt door een hoger vastrecht;
  • In vergelijking met andere warmtenetten MeppelEnergie gemiddeld scoort waarbij de warmtetarieven lager zijn maar het vastrecht hoger;
  • Andere systemen (luchtwarmtepomp of bodemwarmtepomp) vergelijkbaar zijn wat jaarlasten betreft,
  • Koeling een financiële factor van belang kan zijn dat niet in het vergelijkingsonderzoek is onderzocht.

De rapportage wordt naar de werkgroep MeppelEnergie gestuurd van het wijkplatform NVL zodat een ieder daar kennis van kan nemen.

Besluit: Akkoord conform voorstel

  1. Kennis te nemen van het vergelijkingsonderzoek energielasten warmtenet Nieuwveense landen;
  2. Het vergelijkingsonderzoek aan de werkgroep MeppelEnergie van het wijkplatform Nieuwveense Landen te doen toekomen.

4. Hamerstukken

4.1 Evaluatie provinciaal Binnenstadfonds

In het tweede halfjaar van 2022 is in opdracht van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten een eindevaluatie van het Binnenstadfonds gestart. Het rapport van BRO; ‘Meppel, monitor prestatieafspraken 2022’ is opgeleverd en wordt de raad ter kennisname aangeboden.

Besluit: Akkoord conform voorstel

Kennis te nemen van bijgevoegd rapport BRO; ‘Meppel, monitor prestatieafspraken 2022’ en de raad te informeren via bijgevoegde memo.

4.2 Indexatieverhoging Meyra

Hulpmiddelenleverancier Meyra heeft verzocht de indexatie over het contractjaar 2023 eenmalig te verhogen.

Besluit: Akkoord conform voorstel

In te stemmen met het verzoek van Meyra om de overeengekomen indexatie in het contractjaar 2023 eenmalig te verhogen van 2% naar 5%.

4.3 Leidraad wijzigen omgevingsplan

Om te komen tot één omgevingsplan eind 2029 heeft het college een "Nadere uitwerking plan van aanpak één omgevingsplan in 2029" vastgesteld. Het college heeft de "Leidraad wijzigen omgevingsplan gemeente Meppel" vastgesteld. De Leidraad is een beleidsregel waarin staat op welke manier ontwikkelingen onder de Omgevingswet via een wijziging van het omgevingsplan in de gemeente Meppel mogelijk worden gemaakt. Het college heeft besloten tot invoering Omgevingswet weer verzoeken tot herziening van een bestemmingsplan in behandeling te nemen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het middel "voorontwerp". Tot slot heeft het college besloten tot invoering Omgevingswet principeverzoeken in behandeling te nemen en de initiatiefnemer te informeren over de invloed van de invoering van de Omgevingswet op de vervolgprocedure. Het college geeft met deze besluiten duidelijkheid over hoe zij omgaat met ruimtelijke procedures tot en vanaf invoering Omgevingswet.

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. De "Nadere uitwerking plan van aanpak één omgevingsplan gemeente Meppel in 2029" vast te stellen;
2. De "Leidraad wijzigen omgevingsplan gemeente Meppel" vast te stellen;
3. De "Leidraad wijzigen omgevingsplan gemeente Meppel" te hanteren bij het behandelen van verzoeken tot- en ambtshalve wijzigingen van het omgevingsplan na invoering Omgevingswet;
4. In afwijking van beslispunt 1 uit het collegebesluit van 14 december (besluitnummer 1551776/1564840) per direct weer verzoeken tot herziening van een bestemmingsplan in behandeling te nemen tot invoering Omgevingswet;
5. Daarbij in overleg met de initiatiefnemer gebruik te blijven maken van het middel van "voorontwerp" conform de Inspraakverordening gemeente Meppel en de Leidraad participatie van het tijdelijk participatiebeleid;
6. Principeverzoeken in behandeling te nemen tot invoering Omgevingswet en de initiatiefnemer te informeren over de invloed van de invoering van de Omgevingswet op de vervolgprocedure.

4.4 Mandaatverlening gunningsbesluiten aanbesteding energie

In de regio Zwolle kopen we energie collectief in middels een Europese aanbestedingsprocedure. Het ONS voert deze aanbesteding uit in afstemming met de deelnemende partijen in het collectief.

Besluit: Akkoord conform voorstel

Aan de directeur van Shared Service Center ONS te Zwolle, een mandaat te verlenen tot het nemen van gunningsbesluiten als  resultaat van een gezamenlijke aanbesteding levering gas en levering elektra onder voorwaarde dat de aanbesteding conform vigerende richtlijnen wordt uitgevoerd.

4.5 Verantwoording subsidie 2021 CCM De Plataan

Het college stelt de aan Stichting CCM De Plataan verleende subsidies voor 2021 en 2022 definitief vast.

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. De verleende subsidie 2021 aan Stichting CCM De Plataan definitief vast te stellen op € 225.596,03;
2. De verleende subsidie 2022 aan Stichting CCM De Plataan definitief vast te stellen op € 43.495,00;
3. In te stemmen met overmaken van het positieve liquidatiesaldo van Stichting CCM De Plataan aan Stichting Welzijn MensenWerk, onder voorwaarde dat Stichting Welzijn MensenWerk de activa en passiva van Stichting CCM De Plataan overneemt en het bedrag van € 184.159 zal aanhouden als bestemmingsfonds voor vervanging van de inventaris.

5. Sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AG.3.6

Vaststelling WUP (warmteplan) Berggierslanden

Op basis van een uitgebreide participatie is het Programma Wijkuitvoeringsplan (Warmteplan) Berggierslanden tot stand gekomen. Op basis van de reacties uit de wijk tijdens de participatiemomenten concludeert het college dat het Warmteplan rustig is geland in de wijk. Inwoners reageren constructief op het handelingsperspectief dat het Warmteplan biedt. Men is positief over de wijze waarop de inbreng uit de wijk is verwerkt in het Warmteplan. Er zijn dan ook geen zienswijzen binnengekomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook besloten om in te stemmen met het Warmteplan en deze voor te leggen aan de gemeenteraad voor vaststelling.

 

Besluit:

Akkoord conform voorstel

1. In te stemmen met het Programma Wijkuitvoeringsplan (Warmteplan)
    Berggierslanden;
2. Aan de raad voor te stellen het programma Wijkuitvoeringsplan
    (Warmteplan) Berggierslanden vast te stellen.

Vergelijkingsonderzoek energielasten warmtenet Nieuwveense Landen

Het college neemt kennis van het vergelijkingsonderzoek naar de energielasten van woningen in de Nieuwveense Landen (NVL) die zijn aangesloten op het warmtenet van MeppelEnergie.
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat :
- In vergelijking met aardgas (voor de energiecrisis) er sprake is van
  hogere energielasten die deels worden veroorzaakt door een hoger
  vastrecht;
- In vergelijking met andere warmtenetten MeppelEnergie gemiddeld
  scoort waarbij de warmtetarieven lager zijn maar het vastrecht
  hoger;
- Andere systemen (luchtwarmtepomp of bodemwarmtepomp)
  vergelijkbaar zijn wat jaarlasten betreft,
- Koeling een financiële factor van belang kan zijn dat niet in het
  vergelijkingsonderzoek is onderzocht.
  De rapportage wordt naar de werkgroep MeppelEnergie gestuurd van
  het wijkplatform NVL zodat een ieder daar kennis van kan nemen.

 

Besluit:

Akkoord conform voorstel
 

1. Kennis te nemen van het vergelijkingsonderzoek energielasten
    warmtenet Nieuwveense landen;
2. Het vergelijkingsonderzoek aan de werkgroep MeppelEnergie van
    het wijkplatform Nieuwveense Landen te doen toekomen.

 

AG.4

 

Hamerstukken

 

AG.4.1

 

Evaluatie provinciaal Binnenstadfonds

In het tweede halfjaar van 2022 is in opdracht van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten een eindevaluatie van het Binnenstadfonds gestart. Het rapport van BRO; ‘Meppel, monitor prestatieafspraken 2022’ is opgeleverd en wordt de raad ter kennisname aangeboden.

 

Besluit:

Akkoord conform voorstel

Kennis te nemen van bijgevoegd rapport BRO; ‘Meppel, monitor prestatieafspraken 2022’ en de raad te informeren via bijgevoegde memo.

 

AG.4.2

 

Indexatieverhoging Meyra

Hulpmiddelenleverancier Meyra heeft verzocht de indexatie over het contractjaar 2023 eenmalig te verhogen.

 

Besluit:

Akkoord conform voorstel

In te stemmen met het verzoek van Meyra om de overeengekomen indexatie in het contractjaar 2023 eenmalig te verhogen van 2% naar 5%.

 

AG.4.3

 

Leidraad wijzigen omgevingsplan

Om te komen tot één omgevingsplan eind 2029 heeft het college een "Nadere uitwerking plan van aanpak één omgevingsplan in 2029" vastgesteld. Het college heeft de "Leidraad wijzigen omgevingsplan gemeente Meppel" vastgesteld. De Leidraad is een beleidsregel waarin staat op welke manier ontwikkelingen onder de Omgevingswet via een wijziging van het omgevingsplan in de gemeente Meppel mogelijk worden gemaakt. Het college heeft besloten tot invoering Omgevingswet weer verzoeken tot herziening van een bestemmingsplan in behandeling te nemen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het middel "voorontwerp". Tot slot heeft het college besloten tot invoering Omgevingswet principeverzoeken in behandeling te nemen en de initiatiefnemer te informeren over de invloed van de invoering van de Omgevingswet op de vervolgprocedure. Het college geeft met deze besluiten duidelijkheid over hoe zij omgaat met ruimtelijke procedures tot en vanaf invoering Omgevingswet.

 

Besluit:

Akkoord conform voorstel

1. De "Nadere uitwerking plan van aanpak één omgevingsplan gemeente
    Meppel in 2029" vast te stellen;
2. De "Leidraad wijzigen omgevingsplan gemeente Meppel" vast te stellen;
3. De "Leidraad wijzigen omgevingsplan gemeente Meppel" te hanteren bij
    het behandelen van verzoeken tot- en ambtshalve wijzigingen van het
    omgevingsplan na invoering Omgevingswet;
4. In afwijking van beslispunt 1 uit het collegebesluit van 14 december
    (besluitnummer 1551776/1564840) per direct weer verzoeken tot
    herziening van een bestemmingsplan in behandeling te nemen tot
    invoering Omgevingswet;
5. Daarbij in overleg met de initiatiefnemer gebruik te blijven maken van
    het middel van "voorontwerp" conform de Inspraakverordening
    gemeente Meppel en de Leidraad participatie van het tijdelijk
    participatiebeleid;
6. Principeverzoeken in behandeling te nemen tot invoering Omgevingswet
    en de initiatiefnemer te informeren over de invloed van de invoering van
    de Omgevingswet op de vervolgprocedure.

 

AG.4.4

 

Mandaatverlening gunningsbesluiten aanbesteding energie

In de regio Zwolle kopen we energie collectief in middels een Europese aanbestedingsprocedure. Het ONS voert deze aanbesteding uit in afstemming met de deelnemende partijen in het collectief.

 

Besluit:

Akkoord conform voorstel

Aan de directeur van Shared Service Center ONS te Zwolle, een mandaat te verlenen tot het nemen van gunningsbesluiten als  resultaat van een gezamenlijke aanbesteding levering gas en levering elektra onder voorwaarde dat de aanbesteding conform vigerende richtlijnen wordt uitgevoerd.

 

AG.4.5

 

Verantwoording subsidie 2021 CCM De Plataan

Het college stelt de aan Stichting CCM De Plataan verleende subsidies voor 2021 en 2022 definitief vast.

 

Besluit:

Akkoord conform voorstel

1. De verleende subsidie 2021 aan Stichting CCM De Plataan definitief vast
    te stellen op € 225.596,03;
2. De verleende subsidie 2022 aan Stichting CCM De Plataan definitief vast
    te stellen op € 43.495,00;
3. In te stemmen met overmaken van het positieve liquidatiesaldo van
    Stichting CCM De Plataan aan Stichting Welzijn MensenWerk, onder
    voorwaarde dat Stichting Welzijn MensenWerk de activa en passiva van
    Stichting CCM De Plataan overneemt en het bedrag van € 184.159 zal
    aanhouden als bestemmingsfonds voor vervanging van de inventaris.

 

AG.5

 

Sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AG.3.6

Vaststelling WUP (warmteplan) Berggierslanden

Op basis van een uitgebreide participatie is het Programma Wijkuitvoeringsplan (Warmteplan) Berggierslanden tot stand gekomen. Op basis van de reacties uit de wijk tijdens de participatiemomenten concludeert het college dat het Warmteplan rustig is geland in de wijk. Inwoners reageren constructief op het handelingsperspectief dat het Warmteplan biedt. Men is positief over de wijze waarop de inbreng uit de wijk is verwerkt in het Warmteplan. Er zijn dan ook geen zienswijzen binnengekomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook besloten om in te stemmen met het Warmteplan en deze voor te leggen aan de gemeenteraad voor vaststelling.

 

Besluit:

Akkoord conform voorstel

1. In te stemmen met het Programma Wijkuitvoeringsplan (Warmteplan)
    Berggierslanden;
2. Aan de raad voor te stellen het programma Wijkuitvoeringsplan
    (Warmteplan) Berggierslanden vast te stellen.

Vergelijkingsonderzoek energielasten warmtenet Nieuwveense Landen

Het college neemt kennis van het vergelijkingsonderzoek naar de energielasten van woningen in de Nieuwveense Landen (NVL) die zijn aangesloten op het warmtenet van MeppelEnergie.
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat :
- In vergelijking met aardgas (voor de energiecrisis) er sprake is van
  hogere energielasten die deels worden veroorzaakt door een hoger
  vastrecht;
- In vergelijking met andere warmtenetten MeppelEnergie gemiddeld
  scoort waarbij de warmtetarieven lager zijn maar het vastrecht
  hoger;
- Andere systemen (luchtwarmtepomp of bodemwarmtepomp)
  vergelijkbaar zijn wat jaarlasten betreft,
- Koeling een financiële factor van belang kan zijn dat niet in het
  vergelijkingsonderzoek is onderzocht.
  De rapportage wordt naar de werkgroep MeppelEnergie gestuurd van
  het wijkplatform NVL zodat een ieder daar kennis van kan nemen.

 

Besluit:

Akkoord conform voorstel
 

1. Kennis te nemen van het vergelijkingsonderzoek energielasten
    warmtenet Nieuwveense landen;
2. Het vergelijkingsonderzoek aan de werkgroep MeppelEnergie van
    het wijkplatform Nieuwveense Landen te doen toekomen.

 

AG.4

 

Hamerstukken

 

AG.4.1

 

Evaluatie provinciaal Binnenstadfonds

In het tweede halfjaar van 2022 is in opdracht van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten een eindevaluatie van het Binnenstadfonds gestart. Het rapport van BRO; ‘Meppel, monitor prestatieafspraken 2022’ is opgeleverd en wordt de raad ter kennisname aangeboden.

 

Besluit:

Akkoord conform voorstel

Kennis te nemen van bijgevoegd rapport BRO; ‘Meppel, monitor prestatieafspraken 2022’ en de raad te informeren via bijgevoegde memo.

 

AG.4.2

 

Indexatieverhoging Meyra

Hulpmiddelenleverancier Meyra heeft verzocht de indexatie over het contractjaar 2023 eenmalig te verhogen.

 

Besluit:

Akkoord conform voorstel

In te stemmen met het verzoek van Meyra om de overeengekomen indexatie in het contractjaar 2023 eenmalig te verhogen van 2% naar 5%.

 

AG.4.3

 

Leidraad wijzigen omgevingsplan

Om te komen tot één omgevingsplan eind 2029 heeft het college een "Nadere uitwerking plan van aanpak één omgevingsplan in 2029" vastgesteld. Het college heeft de "Leidraad wijzigen omgevingsplan gemeente Meppel" vastgesteld. De Leidraad is een beleidsregel waarin staat op welke manier ontwikkelingen onder de Omgevingswet via een wijziging van het omgevingsplan in de gemeente Meppel mogelijk worden gemaakt. Het college heeft besloten tot invoering Omgevingswet weer verzoeken tot herziening van een bestemmingsplan in behandeling te nemen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het middel "voorontwerp". Tot slot heeft het college besloten tot invoering Omgevingswet principeverzoeken in behandeling te nemen en de initiatiefnemer te informeren over de invloed van de invoering van de Omgevingswet op de vervolgprocedure. Het college geeft met deze besluiten duidelijkheid over hoe zij omgaat met ruimtelijke procedures tot en vanaf invoering Omgevingswet.

 

Besluit:

Akkoord conform voorstel

1. De "Nadere uitwerking plan van aanpak één omgevingsplan gemeente
    Meppel in 2029" vast te stellen;
2. De "Leidraad wijzigen omgevingsplan gemeente Meppel" vast te stellen;
3. De "Leidraad wijzigen omgevingsplan gemeente Meppel" te hanteren bij
    het behandelen van verzoeken tot- en ambtshalve wijzigingen van het
    omgevingsplan na invoering Omgevingswet;
4. In afwijking van beslispunt 1 uit het collegebesluit van 14 december
    (besluitnummer 1551776/1564840) per direct weer verzoeken tot
    herziening van een bestemmingsplan in behandeling te nemen tot
    invoering Omgevingswet;
5. Daarbij in overleg met de initiatiefnemer gebruik te blijven maken van
    het middel van "voorontwerp" conform de Inspraakverordening
    gemeente Meppel en de Leidraad participatie van het tijdelijk
    participatiebeleid;
6. Principeverzoeken in behandeling te nemen tot invoering Omgevingswet
    en de initiatiefnemer te informeren over de invloed van de invoering van
    de Omgevingswet op de vervolgprocedure.

 

AG.4.4

 

Mandaatverlening gunningsbesluiten aanbesteding energie

In de regio Zwolle kopen we energie collectief in middels een Europese aanbestedingsprocedure. Het ONS voert deze aanbesteding uit in afstemming met de deelnemende partijen in het collectief.

 

Besluit:

Akkoord conform voorstel

Aan de directeur van Shared Service Center ONS te Zwolle, een mandaat te verlenen tot het nemen van gunningsbesluiten als  resultaat van een gezamenlijke aanbesteding levering gas en levering elektra onder voorwaarde dat de aanbesteding conform vigerende richtlijnen wordt uitgevoerd.

 

AG.4.5

 

Verantwoording subsidie 2021 CCM De Plataan

Het college stelt de aan Stichting CCM De Plataan verleende subsidies voor 2021 en 2022 definitief vast.

 

Besluit:

Akkoord conform voorstel

1. De verleende subsidie 2021 aan Stichting CCM De Plataan definitief vast
    te stellen op € 225.596,03;
2. De verleende subsidie 2022 aan Stichting CCM De Plataan definitief vast
    te stellen op € 43.495,00;
3. In te stemmen met overmaken van het positieve liquidatiesaldo van
    Stichting CCM De Plataan aan Stichting Welzijn MensenWerk, onder
    voorwaarde dat Stichting Welzijn MensenWerk de activa en passiva van
    Stichting CCM De Plataan overneemt en het bedrag van € 184.159 zal
    aanhouden als bestemmingsfonds voor vervanging van de inventaris.

 

AG.5

 

Sluiting