Besluitenlijst 16 mei 2023

Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders

1 Opening

2 Concept openbare besluitenlijst B&W van 9 mei 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3 Bespreekstukken

3.1 Bestuursrapportage 2023

De bestuursrapportage 2023 geeft een beeld van de ontwikkeling van de exploitatie, de investeringen en de beleidsrealisatie per programma. We verwachten we voor dit jaar een nadelig resultaat van € 876.000. De primaire begroting 2023 is in november 2022 door de raad vastgesteld met een positief saldo van € 10.000. Het resultaat betreft een inschatting op basis van de eerste drie maanden van 2023. Meerder factoren zullen hier nog invloed op hebben. De mate waarin de voorgenomen doelstellingen worden bereikt zal gedurende het jaar concreter worden. De krapte op de arbeidsmarkt is daarbij een grote onzekere factor.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1.In te stemmen met de bestuursrapportage 2023; 
2.De raad voor te stellen: 
   a. De financiële afwijkingen per programma vast te stellen en de begroting 2023 daarop te wijzigen conform de tabel zoals opgenomen in de bijlage van de bestuursrapportage; 
   b. De gewijzigde investeringskredieten te autoriseren zoals opgenomen in de bestuursrapportage.

3.2 Jaarstukken 2022

Het college van B&W biedt de jaarstukken 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Het totale resultaat over 2022 bedraagt € 15.900.000 positief.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De jaarstukken 2022 ter vaststelling aan te bieden aan de raad en het  overzicht van baten en lasten op taakvelden vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2022 (bijlage 2); 
3. De bevestiging bij jaarrekening 2022 (bijlage 3) vast te stellen; 
4. De raad voor te stellen: 

    4.1 De jaarstukken 2022 vast te stellen; 
    4.2 Het resultaat van de jaarrekening 2022 ad € 15.900.000 als volgt te bestemmen: 
          a. € 955.500 toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling op basis van het in januari genomen Raadsbesluit; 
          b. € 1.411.400 extra toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling voor uitvoeringskosten klimaatakkoord, voorschot energietoeslag, inwerking treden WKB en kansrijke start; 
           c. € 307.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Omgevingswet;
           d. Het nog resterende resultaat ad € 13.226.100 toe te voegen aan de algemene bufferreserve. 
        4.3. In 2023 de toegevoegde bedragen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling (4.2a t/m 4.2b) te onttrekken en de begroting 2023 daarop te wijzigen.

3.3 Muziekinstrumenten aankoop boedel Scala

Op 21 maart 2023 is het faillissement uitgesproken van Stichting Scala Centrum voor de kunsten. Als gevolg hiervan zijn per 27 maart 2023 de lessen aan cursisten gestopt. Het faillissement is erop gericht om de schulden van de Stichting te voldoen, voor zover er nog baten aanwezig zijn. De beschikbare hulpmiddelen en muziekinstrumenten behoren tot de activa die als bate ten behoeve van de boedel verkocht kunnen worden door de curator. De wethouders cultuur van de betrokken gemeenten Hoogeveen, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld, de Wolden hebben in een bestuurlijk overleg op 23 maart 2023 afgesproken dat zij willen zorgen voor behoud van de inventaris voor een eventueel vervolg van de activiteiten op het terrein van cultuuronderwijs door andere partijen. Het zou leiden tot verlies en vertraging in de mogelijkheden van een herstart als de middelen verdwenen zouden zijn. Op 21 april hebben zij per e-mail bevestigd akkoord te zijn met een bod van € 80.000. Op 25 april is telefonisch overleg gevoerd met de curator wat heeft geleid tot een overeenkomst. Inmiddels heeft de curator ook toestemming van de rechter commissaris.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Voor 5 gemeenten de boedelgoederen inclusief bijna alle muziekinstrumenten uit de boedel van Scala aan te kopen voor €80.000 plus BTW en daarvoor een activa-overeenkomst te sluiten met de curator;
2. De aankoop voor €64.527 plus BTW door te belasten aan andere gemeenten;
3. De boedelgoederen na verkrijging te schenken of over te dragen aan de rechthebbenden dan wel een of meer beheerstichtingen die voor de beschikbaarstelling aan docenten zorg dragen;
4. Overeenkomsten aan te gaan met de ontvangers van de boedelgoederen.
5. De huur van de ruimtes in de Plataan te beëindigen met ingang van 1 april 2023;
6. Een volmacht te verlenen aan de teammanager Opgroeien om de overeenkomsten onder 1 en 4 te sluiten.

4 Hamerstukken

4.1 Anterieure overeenkomst Woonconcept Centrumwonen 4

De gemeente Meppel gaat een anterieure overeenkomst aan met Stichting Woonconcept voor de ontwikkeling en bouw van 32 sociale huurwoningen in het deelgebied Centrumwonen 4 in Nieuwveense Landen. Stichting Woonconcept is eigenaar van de grond in het betreffende deelgebied en heeft in samenspraak met de gemeente Meppel een stedenbouwkundig plan voor het deelgebied ontwikkeld. In de anterieure overeenkomst worden onder meer afspraken gemaakt over het kostenverhaal, planschade, de overdracht van gronden en de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De anterieure exploitatieovereenkomst "Deelgebied Centrumwonen 4 – Nieuwveense Landen" met Stichting Woonconcept aan te gaan;
2. Een planschadeverhaalovereenkomst met Stichting Woonconcept aan te gaan;
3. In te stemmen met de aankoop van gronden die onderdeel uitmaken van de hoofdplanstructuur van Nieuwveense Landen.

4.2 B&W-voorstel participatiebeleid

Het college verklaart de offerte voor het op te stellen participatiebeleid aangeleverd door Bureau Buiten van toepassing en verleent de opdracht aan deze partij. Er is een bedrag in de begroting opgenomen te weten €30.000, dit bedrag wordt overschreden met €9.171,21. Het college gaat akkoord met dit verschil en neemt dit op binnen programma 1.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met de offerte en de opdracht te verlenen aan Bureau Buiten;
2. Het verschil van €9.171,21 met het begrote bedrag van €30.000 op te vangen binnen programma 1.

4.3 B&W-voorstel Strategische Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028

De Regio Zwolle heeft samen met haar partners "Regio Zwolle stapt door" ontwikkeld, haar nieuwe meerjarige agenda voor 2024-2028. Inzet is het versterken van de samenwerking in de regio, om zo samen beter de regionale opgaven en ambities op het gebied van economie, arbeidsmarkt en ruimtelijke ontwikkeling aan te kunnen. Het college heeft deze meerjarige agenda voor kennisgeving aangenomen en neemt de financiële consequenties hiervan voor de gemeente Meppel mee in de integrale afweging in het kader van de Perspectiefnota 2024-2027.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met de Strategische Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028;
2. De nieuwe bijdrage aan de Regio Zwolle voor te leggen aan de gemeenteraad bij de integrale afweging rond de Perspectiefnota 2024- 2027;
3. De portefeuillehouder te vragen met de Meppeler leden van de klankbordgroep te onderzoeken hoe de uitvoering van de Meerjarige Agenda vormgegeven kan worden in Meppel.

4.4 Beeldkwaliteitsplan Centrumwonen 2 - Nieuwveense Landen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd om de gemeenteraad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan Centrumwonen 2 - Nieuwveense Landen' vast te stellen. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ter inzage legging is 1 zienswijze binnengekomen, welke niet heeft geleidt tot aanpassing van het beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan betreft een specifieke uitwerking dat wordt gehanteerd voor de toetsing van bouwplannen in het volgende deelplan van Nieuwveense Landen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De gemeenteraad voor te stellen: 
1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen beeldkwaliteitsplan Centrumwonen 2 – Nieuwveense Landen;
2. Het beeldkwaliteitsplan Centrumwonen 2 - Nieuwveense Landen vast te stellen in aanvulling op: 
    a. Welstandsnota 2005;
    b. Beeldkwaliteitsplan 'Nieuwveense Landen'.

4.5 Concept samenwerkingsagenda 2023-2027 Vereniging Drentse Gemeenten

De VDG heeft een concept Samenwerkingsagenda opgesteld en vraagt een reactie daarop. Het college van B&W heeft waardering voor het geleverde werk en de focus die is aangebracht in de agenda. Wel vraagt zij in de uitwerking de vraag te stellen welke meerwaarde de Drentse samenwerking kan bieden.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Bijgaande brief te verzenden als reactie op de concept Samenwerkingsagenda 2023-2027 VDG.

4.6 Eenmalige subsidies 2023 Biblionet Drenthe

Het college besluit om Biblionet Drenthe een subsidie van maximaal € 102.100 te verlenen voor spreiding en toegankelijkheid van bibliotheken in de gemeente in 2023. Deze middelen heeft de gemeente ontvangen van de provincie Drenthe.

Daarnaast besluit het college om Biblionet Drenthe een eenmalige subsidie van maximaal € 33.051,63 te verlenen voor de instandhouding (en het breder uitzetten) van de Informatiepunten Digitale Overheid in 2023. Met ingang van 1 januari 2023 is dit een nieuwe wettelijke taak voor gemeenten, die hiervoor middelen van het Rijk ontvangen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Een eenmalige subsidie van maximaal € 102.100 te verlenen aan Biblionet Drenthe voor spreiding en toegankelijkheid van bibliotheken in de gemeente in 2023;
2. Een eenmalige subsidie van maximaal € 33.051,63 te verlenen aan
    Biblionet Drenthe ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid in de gemeente in 2023;
3. De gemeenteraad bij de Bestuursrapportage 2023 te vragen het budget Openbare bibliotheken aan de ontvangsten- en uitgavenkant te verhogen met € 33.051,63.

4.7 Inkoop crisisopvang voor inwoners met een verstandelijke beperking (time-outplek)

Wij willen waarborgen een 24-uurs opvang voor inwoners met een verstandelijke beperking waarvan de situatie thuis onhoudbaar is.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met bijgaande ‘Overeenkomst dienstverlening; time out opname inwoners met een verstandelijke beperking zonder Wlz indicatie’ tussen de Drentse Gemeenten en Stichting GGZ Drenthe, die geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 met de mogelijkheid van verlenging met twee jaren (2025 en 2026);
2. B&W van de gemeente Midden Drenthe volmacht te verlenen om het contract te sluiten en te verlengen.

4.8 Jaarverantwoording Kinderopvang 2022

Het college heeft de Jaarverantwoording Wet kinderopvang 2022 vastgesteld en informeert de raad hierover. De Jaarverantwoording is een verslag van de toezicht- en handhavingstaken bij kinderopvangvoorzieningen. De gemeente Meppel heeft haar taken in 2022 volgens de richtlijnen uitgevoerd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. De jaarverantwoording Wet kinderopvang 2022 vast te stellen;
2. De raad te informeren via bijgevoegde memo.

4.9 Lokale publieke media-instelling gemeente Meppel

Het college stelt de gemeenteraad voor om Stichting Lokale Omroep Meppel aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Meppel, zodat de zendmachtiging van de Stichting Lokale Omroep Meppel met een nieuwe periode van vijf jaar (23-12 2023 tot 23-12-2028) verlengd kan worden.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De raad voor te stellen het Commissariaat voor de Media te adviseren Stichting Lokale Omroep Meppel aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Meppel voor een aansluitende periode van vijf jaar (23-12 2023 tot 23-12-2028).

4.10 Manifest ‘Samen op weg naar een Drentse Circulaire (grondstoffen) Economie’

Samen met de andere Drentse gemeenten willen we duidelijkheid bieden aan elkaar, de inwoners en andere betrokkenen in het speelveld van afval en grondstoffen en de continuïteit van ambities, samenwerking en activiteiten op het gebied van afval en grondstoffen waarborgen. Het bekrachtigen van een geactualiseerd manifest draagt hier aan bij.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Wethouder Bos te mandateren namens het college het manifest ‘Samen op weg naar een Drentse Circulaire (grondstoffen) Economie’ te ondertekenen op 1 juni 2023 tijdens de vergadering van VDG EKM.

4.11 Overeenkomst spoedpoli 2023 e.v

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Met gebruikmaking van artikel 2 van de ‘Beleidsregels inkoop en aanbesteding 2022’ af te wijken van de beleidsregels en de exploitatie van de spoedpoli 1-op-1 te gunnen aan GGZ Drenthe;
2. Samen met de overige Drentse gemeenten bijgaande ‘Overeenkomst van Opdracht Spoedpoli 2023-2024’ te sluiten met GGZ Drenthe met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 en met de mogelijkheid van verlenging met 2 jaren (2025 en 2026);
3. Volmacht te verlenen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Midden-Drenthe om de overeenkomst te sluiten en te verlengen.

4.12 Principeverzoek voor het bouwen van een nieuwe woning

Het college heeft besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een ruimtelijke procedure om het plan van een extra woning op een nieuw woonerf achter de Dorpsstraat 37 mogelijk te maken. Deze woning zal gesitueerd worden aan de Binnenveen. Het huidige perceel van de Dorpsstraat 37 wordt gesplitst.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het toevoegen van een nieuwe woning op een nieuw woonerf aan de Binnenveen te Nijeveen.

4.13 Vaststellen bestemmingsplan 'Meppel - Binnenstad, herziening Kruisstraat 6 e.o.'

Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de reactienota zienswijzen en het bestemmingsplan 'Meppel - Binnenstad, herziening Kruisstraat 6 e.o.' ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt de transformatie van het gebied naar een combinatie van wonen en commerciële functies mogelijk. Het plangebied ligt in het centrumgebied van Meppel, tussen de Kruisstraat, de Touwstraat, het Slotplantsoen en de Noteboomstraat.

Tevens stelt het college de raad voor om het beeldkwaliteitsplan vast te stellen. Het beeldkwaliteitsplan wordt het nieuwe toetsingskader waar de uiteindelijke vergunningaanvragen aan getoetst moeten worden. Dit beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de geldende welstandsnota.
Daarnaast wordt voorgesteld geen exploitatieplan op te stellen, gezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen 'Meppel - Binnenstad, herziening Kruisstraat 6 e.o.'.
2. Het bestemmingsplan 'Meppel - Binnenstad, herziening Kruisstraat 6 e.o.', met planidentificatie NL.IMR0.0119.kruisstraat6eo-BPC1, ongewijzigd vast te stellen;
3. Het beeldkwaliteitsplan 'URZO-locatie' ongewijzigd vast te stellen;
4. Voor dit project af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

4.14 Vaststellen bestemmingsplan 'Meppel - Blankensteinweg 53'

Het college van B&W heeft ingestemd om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan 'Meppel – Blankensteinweg 53' ongewijzigd vast te stellen. Met de herziening van het bestemmingsplan krijgt het perceel, dat voorheen in gebruik was als manege, een woonbestemming. Naar aanleiding van ingediende zienswijzen zijn een aantal aanpassingen gemaakt in de regels om de nieuwe situatie nog specifieker te regelen. De zienswijzen hebben niet geleid tot grote wijzigingen als het gaat om de voorgenomen functiewijziging binnen het plangebied.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen bestemmingsplan 'Meppel - Blankensteinweg 53';
2. Het bestemmingsplan 'Meppel - Blankensteinweg 53' met planidentificatie NL.IMRO.0119.BPBlankenstein53-BPC1 ongewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 tweede lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

4.15 Vaststellen bestemmingsplan 'Meppel – Noord III'

Het college van B&W heeft de gemeenteraad van Meppel voorgesteld het bestemmingsplan 'Meppel - Noord III' gewijzigd vast te stellen. Tevens heeft het college voorgesteld in te stemmen met de reactienota zienswijzen bestemmingsplan 'Meppel – Noord III' en om het Ontwikkelplan 'Noord III Meppel' ongewijzigd vast te stellen.
Met het bestemmingsplan wordt de realisatie van een nieuw bedrijventerrein in Meppel mogelijk gemaakt. In aanvulling op dit bestemmingsplan is een Ontwikkelplan ontwikkeld welke als stedenbouwkundig kader voor het plangebied gaat dienen. Hoofdstuk 5 van het Ontwikkelplan gaat dienen als toetsingskader voor de beeldkwaliteit die wordt nagestreefd binnen de ontwikkeling van Noord III.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De gemeenteraad voor te stellen:
1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen bestemmingsplan 'Meppel - Noord III';
2. Het bestemmingsplan 'Meppel - Noord III' met planidentificatie NL.IMRO.0119.NoordIII-BPC1 gewijzigd vast te stellen;
3. Het beeldkwaliteitsplan ‘Ontwikkelplan Noord III Meppel' ongewijzigd vast te stellen in aanvulling op de welstandsnota 2005.

4.16 Verantwoording subsidie 2022 stichting Drents Poppenspelfestival

Het college stelt de aan Stichting Drents Poppenspelfestival verleende subsidie voor 2022 definitief vast.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De verleende subsidie 2022 aan Stichting Drents Poppenspelfestival definitief vast te stellen op € 8.967,00.

4.17 Verzameladvies GR'en jaarstukken 2022 en begrotingen 2024

De gemeente Meppel kan als deelnemer in zeven gemeenschappelijke regelingen zienswijzen indienen bij de besturen van deze gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van de begroting en het jaarverslag. Het college stelt de raad voor om bij de gemeenschappelijke regelingen van Reestmond, het Recreatieschap Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en Publiek vervoer Groningen Drenthe geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen 2024. Voorgesteld wordt om bij de gemeenschappelijke regeling van de Regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD), wel een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024. Bij Reestmond wordt voorgesteld om en brief met aandachtspunten te versturen. De zevende gemeenschappelijke regeling is de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Hier ontvangt u op een ander moment een voorstel voor.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. Kennis te nemen van de ingediende concept jaarrekeningen 2022 van zes gemeenschappelijke regelingen;
2. Kennis te nemen van de ingediende ontwerpbegrotingen 2024 van zes gemeenschappelijke regelingen;
3. Kennis te nemen van de ingediende ontwerp begrotingswijzigingen 2023 van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe.

De raad voor te stellen:
A. Werkvoorzieningsschap Reestmond
1. De jaarstukken 2022 van Reestmond voor kennisgeving aan te nemen;
2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Reestmond in te dienen;
3. Een brief met aandachtspunten te sturen aan Reestmond.

C. Recreatieschap Drenthe
1. De jaarstukken 2022 van het Recreatieschap Drenthe voor kennisgeving aan te nemen;
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van het Recreatieschap.

D. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
1. De jaarstukken 2022 van de GGD voor kennisgeving aan te nemen;
2. Op de wijzigingsbegroting 2023 geen zienswijze in te dienen;
3. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de GGD in te dienen.

E. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
1. De Jaarstukken 2022 van de RUD voor kennisgeving aan te nemen;
2. Op het voorstel ter dekking van het negatieve resultaat over het jaar 2022 (middels een zogenaamd ingroeimodel) geen zienswijze in te dienen;
3. Aan de hand van de rapportages van de RUD de voortgang van de realisatie van het jaarprogramma 2023 te bezien op eventueel noodzakelijke bijstelling naar onze begroting(en);
4. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de RUD in te dienen.

F. Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
1. De jaarstukken 2022 van de VRD voor kennisgeving aan te nemen;
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Drenthe.

G. Publiek Vervoer Groningen Drenthe
1. De jaarstukken 2022 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe voor kennisgeving aan te nemen;
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van Publiek Vervoer.

4.18 Voorstel nieuwe werkwijze logopedie

Na schooljaar 2022/2023 gaat de gemeentelijke logopedist met pensioen. Dit is het voorstel voor een nieuwe werkwijze voor de taal- en spraakscreening.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

1. In te stemmen met de nieuwe werkwijze voor de logopedische taal- en spraakscreening;
2. De gemeenteraad over deze nieuwe werkwijze te informeren met bijgaande memo.

5 Sluiting