Besluitenlijst 14 februari 2023

Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 7 februari 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel

3. Bespreekstukken

3.1 Benoeming voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Het document betreft een benoemingsbrief van de nieuwe voorzitter en een bedankbrief voor de vorige voorzitter.

Besluit: Gewijzigd besluit

Instemmen met het bedanken van de heer J.W.G. Dijkstra voor zijn periode als tijdelijk voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, door middel van een bedankbrief.

3.2 Notitie reikwijdte en detailniveau omgevingseffectrapport omgevingsvisie gemeente Meppel

Het college besluit de "Notitie reikwijdte en detailniveau omgevingseffectrapport omgevingsvisie gemeente Meppel" (NRD) ter inzage te leggen en advies te vragen bij de Commissie voor de milieueffectrapportage en de vooroverlegpartners. De NRD is een startnotitie voor het omgevingseffectrapport (OER) die nodig is voor het opstellen van de omgevingsvisie voor de gemeente Meppel. Het college stelt tevens het participatieverslag van de participatieronde in september vorig jaar vast. Beide documenten, de NRD en het participatieverslag, stuurt het college naar de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord conform voorstel

  1. De "Notitie reikwijdte en detailniveau omgevingsvisie gemeente Meppel" voor zes weken ter inzage te leggen voor inspraak;
  2. De Commissie voor de milieueffectrapportage en de vooroverlegpartners om advies te vragen over de "Notitie reikwijdte en detailniveau omgevingseffectrapport omgevingsvisie gemeente Meppel";
  3. Het "Participatieverslag omgevingsvisie september 2022" vast te stellen
  4. De raad de "Notitie reikwijdte en detailniveau omgevingseffectrapport omgevingsvisie gemeente Meppel" en het "Participatieverslag omgevingsvisie september 2022" ter kennisneming te sturen.

3.3 Ondernemersfonds vaststelling 2021, voorschot 2022, 2023

De SOM heeft de gemeente gevraagd of wij akkoord kunnen gaan met een snellere uitbetaling van het voorschot om zo op elk moment in het jaar aanvragen voor initiatieven uit de verschillende sectoren in behandeling te kunnen nemen. Op dit moment zitten aanvragers te wachten op toekenning van subsidies door de SOM. Gezien de SOM momenteel geen reserves heeft, komt de voorgang van de projecten onder druk te staan.

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. De subsidie aan de SOM over 2021 verhoogd vast te stellen op € 228.096,-
2. Een voorschot op de subsidie voor 2022 en 2023 aan de SOM te verlenen van € 400.000,-.

3.4 Overeenkomst NatuurNetwerk/Brickyard

Het college van B&W besluit af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid m.b.t. een systeem voor boa’s domein 1 via NatuurNetwerk/Brickyard.

Besluit: Akkoord conform voorstel

In afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Meppel zonder aanbesteding een overeenkomst met NatuurNetwerk / Brickyard aan te gaan.

3.5 Subsidieaanvraag 2023 Biblionet Drenthe

Het college verleent Stichting Biblionet Drenthe een subsidie van maximaal € 535.161,- voor het lokale bibliotheekwerk in de gemeente Meppel.

Besluit: Akkoord conform voorstel

Aan Stichting Biblionet Drenthe subsidie te verlenen van maximaal € 535.161,- voor het lokale bibliotheekwerk in 2023.

4. Hamerstukken

4.1 Benoeming secretaris dhr. T. Visser adviesraad Sociaal Domein

Het document betreft een benoemingsbrief van dhr. T. Visser als Secretaris van de adviesraad Sociaal Domein. Tevens zit er een bedankbrief bij ten aanzien van een voormalig lid dhr. A. Boon.

Besluit: Gewijzigd besluit

1. Akkoord te gaan met het benoemen van meneer T. Visser als secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein, voor de periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van 4 jaar;
2. Akkoord te gaan met het verzenden van bedankbrief aan de heer A.R. Boon bij de beëindiging van zijn lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein.

4.2 Centraal stembureau

Op grond van de Kieswet stelt het college eens per vier kalenderjaren een centraal stembureau in. Het centraal stembureau treedt bij de gemeenteraadsverkiezingen op. Het bestaat uit drie leden van wie de burgemeester de voorzitter is en één plaatsvervangend voorzitter. Daarnaast worden drie plaatsvervangende leden aangesteld.

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. Het centraal stembureau per 1 januari 2023 in te stellen en voor vier kalenderjaren de volgende leden en plaatsvervangend leden te benoemen:
    - plaatsvervangend voorzitter: mw. J. Jonkers
    - mw. C. Gimeno
    Plaatsvervangend lid:
    - dhr. A.J. Kastelein
    - dhr. H. Veldman
    - mw. M. Boers
2. De raadzaal aanwijzen als ruimte voor de zittingen van het centraal stembureau.

4.3 Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2023

1. Het VTH-uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2023 vast te stellen;
2. Het VTH-uitvoeringsprogramma 2023 naar de gemeenteraad te sturen.

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. Het VTH-uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2023 vast te stellen;
2. Het VTH-uitvoeringsprogramma 2023 naar de gemeenteraad te sturen.

4.4 Nota grondprijzen 2023

In de Nota Grondbeleid is bepaald dat de grondprijzen jaarlijks worden geactualiseerd en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In de grondprijzennota 2023 wordt de methode van de grondprijsbepaling toegelicht en zijn de grondprijzen voor de bouwlocaties vastgelegd. De belangrijkste wijzigingen in de geactualiseerde grondprijzennota zijn op hoofdlijnen toegelicht in bijgevoegd raadsmemo.

Besluit: Akkoord conform voorstel

Het college besluit:
1. De Grondprijzennota 2023 vast te stellen;
2. De Grondprijzennota 2023 voor kennisgeving aan de gemeenteraad te verzenden.

4.5 Openstellingsbesluit subsidie 'Evenementen ondersteunen' 2023

Het college stelt de subsidie ‘Evenementen ondersteunen’ 2023 open, zodat partijen die voldoen aan de eisen die aan deze subsidie gesteld worden een aanvraag hiervoor in kunnen dienen.

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. De mogelijkheid tot het aanvragen van een subsidie voor de ondersteuning/ begeleiding van evenementen open te stellen op de dag na datum publicatie van het besluit in het gemeenteblad gedurende een periode van zes weken;
2. Het openstellingsbesluit (bijlage 1) te publiceren in het gemeenteblad en op de website van de gemeente Meppel.

4.6 Stembureauleden vaststellen

Op grond van artikel E4 van de Kieswet worden voor elke verkiezing de leden van elk stembureau en een voldoende aantal plaatsvervangende leden benoemd. Per stembureau zijn er zes stembureauleden om de stemming en stemopneming in het stemlokaal ordelijk te laten verlopen. Daarnaast zijn plaatsvervangende stembureauleden benoemd om te kunnen voorzien in vacatures die door het uitvallen van stembureauleden ontstaan. Verder worden op basis van artikel E8 van de Kieswet de leden van het gemeentelijk stembureau vastgesteld.

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. Akkoord te gaan met het benoemen van de (reserve) stembureauleden van de stembureaus inclusief gemeentelijk stembureau in de gemeente Meppel;
2. Bij ziekte of uitval van stembureauleden de voorzitter van het gemeentelijk stembureau te mandateren de bezetting van de stembureaus, indien nodig, aan te passen

4.7 Subsidie verlening 2023 uitvoering Icare jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. Aan Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg voor 2023 een subsidie te verlenen van maximaal € 513.063,82 voor uitvoering jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar;
2. Het subsidiebedrag voor de jaren 2024 t/m 2026 te bepalen op € 513.063,82 te indexeren met het jaarlijks bij de begroting vastgestelde indexatiepercentage voor subsidies en onder voorwaarde van het jaarlijks beschikbaar stellen van het budget door de gemeenteraad;
3. Aan Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg de verplichting op te leggen een egalisatiereserve te vormen conform artikel 12a Asv. om afwijkingen in de kind aantallen in de jaren 2023 t/m 2026 op te kunnen vangen.

5. Sluiting