Besluitenlijst 11 april 2023

Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 4 april 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel

3. Bespreekstukken

4. Hamerstukken

4.1. Principeverzoek Blankenstein 400

Het college van B&W heeft besloten planologische principemedewerking te verlenen aan de transformatie van het kantoorgebouw op de locatie Blankenstein 400. Het verzoek ziet op het realiseren van een hotel, kantoren en tijdelijke studentenhuisvesting. Er wordt ca. 2000 m2 aan (flexibele) kantooroppervlakte voorzien. Deze functie is bij recht toegestaan onder de huidige bestemming. Daarnaast worden er ca. 60 hotelkamers voorzien en 35 studentenwoningen, ieder geschikt voor 2 studenten. De hotel- en kantoorfunctie zijn permanent. De studentenhuisvesting wordt, in overeenstemming met andere locaties, tijdelijk vervuld.

Besluit: Akkoord conform voorstel

In principe planologische medewerking te verlenen aan het verzoek tot transformatie van het pand op het Blankenstein 400 ten behoeve van kantoorruimte, een hotel en tijdelijke studentenhuisvesting.

4.2. Principeverzoek voor het realiseren van 24 nieuwe appartementen op Zuideinde 16-20 te Meppel.

Het college heeft besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de ruimtelijke procedure om te komen tot het slopen van de huidige panden en het realiseren van 24 nieuwbouwappartementen aan Zuideinde 16 tot en met 20 te Meppel.

Besluit: Akkoord conform voorstel

In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het plan voor het realiseren van 24 nieuwbouwappartementen aan Zuideinde 16-20 te Meppel.

4.3. Procesvoorstel provinciale aanpak IZA

Wij willen invulling geven aan de opdracht die voortkomt uit het landelijke IZA richting gemeenten en zorgverzekeraar en werken aan de toekomstbestendigheid en houdbaarheid van het gezondheidslandschap in Drenthe en Noord Nederland.

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. Goede Bereikbare Zorg als themagroep aan te wijzen als de aangewezen gemeente voor het uitvoeren van het landelijk Integraal Zorg Akkoord (IZA) opdracht in Drenthe. In technische zin is de gemeente Emmen de aangewezen gemeente;

2. Akkoord te gaan met het aanstellen van een programmaleider IZA Drenthe voor 24 uur per week voor een periode tot 31 december 2023;

3. Akkoord te gaan met het procesvoorstel op hoofdlijnen om te komen tot het regiobeeld voor Drenthe.

4.4. Verlenging vervoersovereenkomst Publiek Vervoer 2024-2026

Het college heeft besloten de vervoersovereenkomst publiek vervoer te verlengen met een periode van 2 jaar tot 1 augustus 2026.

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. In te stemmen met het verlengen van de vervoersovereenkomst publiek vervoer met 2 jaar voor de periode 2024-2026;
2. Publiek Vervoer Groningen Drenthe hiertoe bijgaande brief te sturen

5. Sluiting