Besluitenlijst 10 januari 2023

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders.

1  Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 20 december 2022

Besluit:
Akkoord conform voorstel

3. Bespreekstukken

3.1. Aanvullende subsidie Jeugdfonds Sport en Cultuur 2022

Het college verleent voor 2022 subsidies aan diverse organisaties en instellingen waarbij de subsidie ten goede komt aan de bestrijding en preventie van armoede. Jeugdfonds Sport en cultuur is één van deze organisaties. Omdat het huidige subsidiebedrag niet toereikend is, wordt een aanvullende subsidie aangevraagd door Jeugdfonds Sport en Cultuur van € 20.000,-.

Besluit:

Akkoord conform voorstel

Een aanvullende subsidie voor 2022 te verlenen van € 20.000,- aan Jeugdfonds Sport en Cultuur.

3.2. Stichting Meppel Event Desk aanvraag subsidie 2022

Het college stelt de subsidie ‘Evenementen ondersteunen’ 2022 met terugwerkende kracht open, zodat de subsidieaanvraag van Stichting Meppel Event Desk in behandeling genomen kan worden en een bedrag van € 35.000,- aan hen uitbetaald. Daarnaast stelt het college ook de subsidie ‘Evenementen ondersteunen’ voor 2023 open zodat partijen, zoals Meppel Event Desk, een aanvraag voor subsidie kunnen doen voor het jaar 2023.

Besluit:

Akkoord conform voorstel

  1. In te stemmen met terugwerkende kracht openstellen van de subsidie ‘Evenementen ondersteunen’ 2022;
  2. In te stemmen met het toekennen van een bedrag van € 35.000,- aan Stichting Meppel Event Desk voor de ondersteuning van evenementen in 2022 en dit met terugwerkende kracht voor het sluiten van het boekjaar 2022 uit te betalen in 2023 uit het budget ‘Evenementen ondersteunen’;
  3. In te stemmen met het openstellen van de subsidie ‘Evenementen ondersteunen’ voor 2023.

3.3. Subsidieaanvraag 2023 Scala

Het college verleent Stichting Scala een subsidie van maximaal € 50.409 en een aanvullende subsidie van € 4.000 per maand voor de buitenschoolse cultuureducatie voor de periode 1 januari tot en met maximaal 31 maart 2023.

Besluit:

Akkoord conform voorstel

  1. Subsidie te verlenen aan Stichting Scala-Centrum voor de Kunsten voor de buitenschoolse cultuureducatie van maximaal € 50.409 voor de periode 1 januari tot en met maximaal 31 maart 2023;
  2. Een aanvullende subsidie te verlenen van € 4.000 per maand voor de periode 1 januari tot en met maximaal 31 maart 2023;
  3. Deze subsidies in maandelijkse termijnen te verlenen;
  4. De huurkosten van het gemeentelijk gebouw CCM De Plataan per maand te innen;
  5. In te stemmen met het ontwikkelen en uitvoeren van een proeftuin project met als doel inzicht te verkrijgen in wat er nodig is om op een toekomstbestendige wijze het culturele vrijetijdsaanbod te organiseren.

4. Hamerstukken

4.1. Aanvraag subsidie Drenthe beweegt 2022

De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn samen opdrachtgever van het programma Drenthe Samen Gezond in Beweging, met als inzet dat alle inwoners van Drenthe een positieve gezondheid ervaren. Het deelprogramma Drenthe beweegt maakt onderdeel uit van dit programma. Drenthe beweegt zet de kracht van sport en bewegen in om sociale, gezonde en economische ambities te realiseren. Om de financiering voor 2022 sluitend te krijgen wordt iedere gemeente gevraagd een subsidie te verstrekken.

Besluit:

Akkoord conform voorstel

In te stemmen met de subsidieverlening (€ 5.300,-) aan Sport Drenthe ten behoeve van de uitvoering van het programma Drenthe Samen Gezond in Beweging.

4.2 Aanwijzen mw. Pruntel als 3e locosecretaris

Vanwege het kerstreces kan dit voorstel pas geagendeerd worden voor PFO op 9 januari 2023. De benoeming gaat in op 10 januari 2023, haar eerste werkdag

Besluit: Akkoord conform voorstel

Mevrouw A. Pruntel met ingang van 10 januari 2023 aan te wijzen als 3e locosecretaris voor de duur van haar interim opdracht als directeur

4.3 Vaststelling subsidie Samenwerkingsverband PO 2203 - OPDC schooljaar 2021-2022

Het college stelt de subsidie aan het Samenwerkingsverband PO2203 t.b.v. het schooljaar 2021-2022 vast op € 34.098. Hiermee is mogelijk gemaakt dat onderwijs en jeugdhulp integraal is aangeboden.

Besluit:

Akkoord conform voorstel

Het college heeft de subsidie aan het Samenwerkingsverband PO2203 t.b.v. het schooljaar 2021-2022 vastgesteld op € 34.098. Hiermee is mogelijk gemaakt dat onderwijs en jeugdhulp integraal is aangeboden.

5. Sluiting