Agenda 24 januari 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 17 januari 2023

3.Bespreekstukken

3.1. Inhuur uitzendpersoneel opvang Oekraïners

3.2. Notitie reikwijdte en detailniveau omgevingseffectrapport omgevingsvisie gemeente Meppel

3.3. Subsidie verlenen uitvoeringsplan 2023 Welzijn Mensenwerk

4. Hamerstukken

4.1. Aanvraag principeverzoek woningsplitsing en geschikt maken bijhuis voor permanente bewoning.

4.2. Gemeentefonds decembercirculaire 2022

4.3. Meerjarenprestatieafspraken 2023 -2027 met Woonconcept, Actium, huurdersvereniging Meppel en huurdersplatform MEVM

4.4. Raadsinformatiebrief GKB

4.5. Raadsvoorstel steunfonds

5. Sluiting