Besluitenlijst 21 maart 2023

Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 7 maart 2023

Besluit: Akkoord conform voorstel

3. Bespreekstukken

3.1 Omgevingsvergunning Bleekerseiland

De Kinckhorst Stichting heeft op 18 oktober 2022 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Met de vergunning worden de panden aan het Bleekerseiland gerestaureerd en getransformeerd naar een stadslogement met 13 hotelkamers. Het pand Bleekerseiland 9 is beschermd als een Rijksmonument. De panden Bleekerseiland 11 en 13 zijn beschermd als een Gemeentelijk monument. Het perceel heeft nu bestemming “Bedrijf”, die het realiseren van de hotelfunctie niet toestaat.

Besluit: Gewijzigd besluit

 1. Onder voorbehoud van een positief advies van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (monumentencommissie en stadsbouwmeester), en onder voorbehoud van een positieve uitkomst van het eigen, lopende BIBOB-onderzoek, in te stemmen met het verlenen van een omgevingsvergunning voor het restaureren en transformeren van monumentale panden naar een stadslogement;
 2. Voor het realiseren van het stadslogement ontheffing te verlenen van de uitvoeringsregels parkeernormen Meppel.

3.2 Kaderbrieven gemeenschappelijke regelingen 2024

De gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Meppel aan deelneemt, moeten jaarlijks een kaderbrief naar de gemeente sturen met daarin de inhoudelijke en financiële kaders voor de begroting van het volgende jaar. De gemeente krijgt de mogelijkheid om op deze brieven te reageren. Uit “De Ronde” op 16 februari 2023 zijn geen zienswijzen meegegeven. Het college heeft de kaderbrieven van twee regelingen beoordeeld en adviseert de gemeenteraad om geen zienswijzen te sturen naar Reestmond en Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. Op de kaderbrief van Reestmond geen zienswijze in te dienen;
 2. Op de kaderbrief van Publiek Vervoer Groningen Drenthe geen zienswijze in te dienen.

4. Hamerstukken

4.1 Bestemmingsplan Comm. De Vos van Steenwijklaan 10

Het college stemt in met het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel - Com. De Vos van Steenwijklaan 10’. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt een herontwikkeling mogelijk gemaakt, waarbij het bestaande kantoorpand wordt gesloopt en woningbouw wordt gerealiseerd in de vorm van 30 appartementen en 8 grondgebonden woningen. Op het voorontwerp waren inspraakreacties ingediend. Deze zijn in een reactienota beantwoord. Het ontwerpbesluit hogere waarden geluid maakt het mogelijk om een overschrijding toe te staan van de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder. Dit betekent wel dat voor de nieuwe woningen zwaardere eisen gelden voor geluidsisolatie.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. In te stemmen met de reactienota inspraak en overleg bestemmingsplan ‘Meppel - Com. De Vos van Steenwijklaan 10’;
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel - Com. De Vos van Steenwijklaan 10';
 3. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder;
 4. Op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht het ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel - Com. De Vos van Steenwijklaan 10' en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor zes weken ter inzage te leggen.

4.2 Herbenoeming van een lid van commissie Bezwaarschriften

De heer Dijkstra is in december tijdelijk benoemd voor drie maanden. Een werving- en selectieprocedure heeft er toe geleid dat de heer Dijkstra voor herbenoeming wordt voorgedragen.

Besluit: Akkoord conform voorstel

De heer F. Dijkstra met ingang van 1 maart 2023 te herbenoemen als lid van de commissie bezwaarschriften voor de periode van 4 jaar.

4.3 intrekken en aanwijzen 2e loco secretaris

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. De aanwijzing als 2e locosecretaris van mw. N. Klontje per 14 maart 2023 in te trekken (aanwijzingsbesluit 25-05-2020);
 2. Mevrouw M. de Hoop aan te wijzen als 2e locosecretaris per 14 maart 2023.

4.5 Memo aan gemeenteraad huisvestingsplan De Plataan

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken met betrekking tot het ruimteplan voor MFA De Plataan. Daarmee geeft het college uitvoering aan de toezegging die is gedaan tijdens de raadsvergadering van 1 december om de raad hierover schriftelijk te informeren.

Besluit: Akkoord conform voorstel

De raad via bijgaand memo informeren over de stand van zaken met betrekking tot het ruimteplan voor MFA De Plataan.

4.6 Zelfevaluatie basisregistraties 2022

Jaarlijks wordt er een zelfevaluatie uitgevoerd over de basisregistraties van de gemeente Meppel. Een uittreksel per registratie moet voor 30 april 2023 als verantwoording naar het betreffende Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Autoriteit Persoonsgegevens worden gestuurd. Deze documenten moeten door het college worden ondertekend.

Uit de zelfevaluaties van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) blijkt dat er geen afwijkingen zijn in de normen waaraan de basisregistraties moeten voldoen.Voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een verbeterpunt vastgesteld. Dit betreft definitieve pandgeometrie opnemen in de BAG. Door middel van een twee wekelijks agendapunt is dit opgepakt. Uit de zelfevaluaties van de Basisregistratie Personen (BRP) en de reisdocumenten zijn een aantal actiepunten naar voren gekomen. Deze actiepunten hebben betrekking op de informatiebeveiliging. Deze actiepunten zijn benoemd in de managementrapportages. Met betrekking tot de basisregistratie WOZ is er een verbeterpunt vastgesteld. Dit betreft het in gebruik nemen van confrontatiesoftware om de verschillen tussen de gemeentelijke WOZ-administratie en de LV-WOZ in kaart te brengen. Deze software is al afgenomen en zou in 2022 in gebruik worden genomen. Maar door bugs bij de software leverancier wordt dit pas vanaf 2023 mogelijk. Daarnaast wordt er een BAG-WOZ vergelijking van de gebruiksoppervlakte gedaan. De
verschillen zullen worden gecontroleerd en daar waar nodig aangepast zodat in beide administraties dezelfde gegevens geregistreerd staan.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. De rapportages zelfevaluatie BAG, BGT, BRO en WOZ over 2022 vast te stellen;
 2. Te verklaren dat het onderzoek zelfevaluaties BRP 2022 is uitgevoerd;
 3. De burgemeester verklaart dat het onderzoek zelfevaluatie reisdocumenten 2022 is uitgevoerd.

5 Sluiting