Agenda 19 december 2023

Openbare agenda college burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 12 december 2023

3. Bespreekstukken

3.1.  Artikel 32 vragen Woonconcept verhuurde woningen met een energielabel A

3.2. Bedanken Adviesraad Sociaal Domein

3.3. Beleid uitvoering Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

3.4. Budgetoverheveling 2023

3.5. Motie: Inzicht in kostenstijging school Nieuwveense Landen

3.6. Reactie motie bekendmakingen raadsvergadering 9 november

3.7. Subsidie luchthal Stichting Airdome Nijeveen

3.8. Subsidieaanvraag 2023 Verslavingszorg Noord Nederland en verantwoording 2021

3.9. Verzameladvies verlening subsidie VVE coach 2023

4. Hamerstukken

4.1. 1e Verzameladvies verlenen subsidies 2024

4.2. Aanpak groepsgerichte aanpak jongeren

4.3. Aansluiten bij programma OER A32

4.4. Aanwijzen 23 December 2023 als dag gratis parkeren

4.5. Afwijkingsbesluit Bewegen Werkt

4.6. Artikel 32 vragen Beschut werken PvdA

4.7. Beleidsregel Wonen Nieuwveense Landen 2023

4.8. Benoeming leden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit en stadsbouwmeester 2024

4.9 Gemeenschappelijke regeling Reestmond per 1-7-2024

4.10. Jaarverslag leerplicht schooljaar 2022-2023

4.11. Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe

4.12. Principeverzoek Steenwijkerstraatweg 85 Meppel

4.13. Regioplan IZA 0.9 versie

4.14. Subsidieaanvraag Stichting Welzijn MensenWerk 2024

4.15. Vaststellen subsidie 2022 Buurtkamer Noorderboog

4.16. Vaststellen subsidie 2022 Inloopvoorziening Cosis

4.17. Verantwoording subsidies 2022 + 2023 Scala

4.18. Verlengen ruimtegebruik Blink in de Plataan

4.19. Verzameladvies subsidies peuteropvang en voorschoolse educatie 2024

4.20. Verzoek herbenoeming toezichthouders Stichting Promes

4.21. Wet Open Overheid  Ambitie

5. Sluiting