Agenda 14 februari 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 7 februari 2023

3. Bespreekstukken

3.1. Benoeming voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

3.2. Definitief ontwerp Bleekerseiland

3.3. Notitie reikwijdte en detailniveau omgevingseffectrapport omgevingsvisie gemeente Meppel

3.4. Ondernemersfonds vaststelling 2021, voorschot 2022, 2023

3.5. Overeenkomst NatuurNetwerk/Brickyard

3.6. Subsidieaanvraag 2023 Biblionet Drenthe

4. Hamerstukken

4.1. Benoeming secretaris dhr. T. Visser adviesraad Sociaal Domein

4.2. Centraal stembureau

4.3. Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2023

4.4. Nota grondprijzen 2023

4.5. Openstellingsbesluit subsidie 'Evenementen ondersteunen' 2023

4.6. Stembureauleden vaststellen

4.7. Subsidie verlening 2023 uitvoering Icare jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar

5. Sluiting