Besluiten B&W 1 maart 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Beeldkwaliteitsplan Centrumwonen 4 – Nieuwveense Landen

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp beeldkwaliteitsplan Centrumwonen 4 - Nieuwveense Landen;
 2. Dit beeldkwaliteitsplan als ontwerp voor zes weken ter inzage te leggen.

Samenvatting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerp beeldkwaliteitsplan Centrumwonen 4 – Nieuwveense Landen. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan vormt een toetsingskader voor bouwplannen in het plangebied Centrumwonen 4.

2. Uitgangspunten herziening grondexploitaties 2022

Besluit:

Het college besluit: In te stemmen met de uitgangspunten ten behoeve van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties Samenvatting:

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met de te hanteren uitgangspunten en parameters voor de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties per 1- 1-2022. De verantwoording vindt plaats in de jaarrekening 2021, en de uitkomsten van de herziening worden nader toegelicht in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2022 (MPG 2022).

3. Grondprijzennota 2022

Besluit:

Het college besluit:

 1. De Grondprijzennota 2022 vast te stellen;
 2. De Grondprijzennota 2022 voor kennisgeving aan de gemeenteraad te verzenden.

Samenvatting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Grondprijzennota 2022 vast te stellen.

4. Kaderbrieven 2023 – gemeenschappelijke regelingen Besluit:

 1. Op de kaderbrieven van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Publiekvervoer Groningen-Drenthe, het Recreatieschap Drenthe en Reestmond geen zienswijzen in te dienen;
 2. De GR Reestmond wel een brief te sturen waarin de waardering wordt uitgesproken voor de gekozen werkwijze in tijden van corona;
 3. Een zienswijze in te dienen op de kaderbrief van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD);
 4. Een memo met de argumentatie en de zienswijzen naar de raad te sturen;
 5. Kennis te nemen van de gespreksnotitie van de veiligheidsregio en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe welke waren geagendeerd voor De Ronde van 10 februari 2022.

Samenvatting:

De gemeenschappelijke regelingen (GR’en) waar de gemeente Meppel aan deelneemt, moeten jaarlijks een kaderbrief naar de gemeente sturen met daarin de inhoudelijke en financiële kaders voor de begroting van het volgende jaar. De gemeente krijgt de mogelijkheid om op deze brieven te reageren. Het college heeft de kaderbrieven van vijf regelingen beoordeeld en stuurt alleen een zienswijze naar de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de beoordeling van de kaderbrieven en de zienswijzen. Twee GR-en, namelijk de Gemeentelijke Gezondheidsdienst en de Veiligheidsregio nemen deel aan een pilot. Zij  hebben een gespreksnotitie opgesteld. Deze is besproken in De Ronde van 10 februari jl.

5. FC Meppel Gymnastiek

Besluit:

Toezegging aan de raad door middel van bijgevoegde memo af te doen.

Samenvatting:

Sinds het voorjaar van 2021 is het college in gesprek met FC Meppel gymnastiek omdat de eerder overeengekomen afspraken van verhuur van zaaluren niet nagekomen kunnen worden, omdat het college haar wettelijke verplichting jegens het bewegingsonderwijs moet volbrengen. Sindsdien hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met FC Meppel gymnastiek welke niet direct hebben geleid tot een passende oplossing. Het college heeft het de raad toegezegd voor de voorjaarsvakantie van 2022 een memo met daarin een oplossing voor FC Meppel gymnastiek toe te sturen.

6. Renovatie en nieuwbouw van 2 lokalen bij het Kindcentrum Stadskwartier

Besluit:

 1. In afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Meppel de renovatie en nieuwbouw 2 lokalen Kindcentrum Stadskwartier enkelvoudig aan te besteden;
 2. Uitgaande brief verzenden na ondertekening college van B&W.

Samenvatting:

Het college van B&W besluit af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hierdoor kan op een efficiënte en snelle wijze gewerkt worden aan de uitvoering van de plannen van Kindcentrum Stadskwartier.