Besluitenlijst 6 december 2022

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 29 november 2022

Besluit: Akkoord conform voorstel.

3. Bespreekstukken

3.1 Evaluatie vroegsignalering 2021.

Op 2 februari 2021 heeft het college ingestemd met de aanpak vroegsignalering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, zoals omschreven is in het werkplan ‘Vroeg eropaf’. Afgesproken is dat deze aanpak jaarlijks wordt geëvalueerd. Voor 2021 is deze aanpak nu geëvalueerd. Na vaststelling van de evaluatie kan vanuit de conclusies en aanbevelingen worden toegewerkt naar een vervolgaanpak vroegsignalering.

Besluit: Gewijzigd besluit.

De evaluatie vroegsignalering 2021 vast te stellen, en de aanbevelingen over te nemen ter verdere uitwerking.

3.2 Zienswijze ontwerp Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018.

Op 25 oktober 2022 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe de ontwerpwijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 en de Omgevingsverordening Drenthe 2023 vastgesteld. Inhoudelijk wordt met beide verordeningen hetzelfde geregeld. De ontwerpwijziging ligt van 2 november tot en met 13 december 2022 ter inzage hebben gelegd. Het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Meppel (het college) heeft besloten een zienswijze in te dienen. Het college heeft een zienswijze ingediend op artikel 2.18 welke regels stelt als het gaat om sturing voor de vestiging van grote ruimtevragers binnen de provincie. Tevens heeft het college een zienswijze ingediend op artikel 9.3 welke regels stelt betreffende peilhandhaving. Het artikel regelt welke activiteiten volgordelijk worden beschermd bij een watertekort tijdens extreme droogte.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

Een zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 en de Omgevingsverordening Drenthe 2023.

4. Hamerstukken

4.1 (De)centraal tellen, vaststellen van de stembureaus en tellocaties.

Op woensdag 15 maart 2023 worden de waterschap- en provinciale statenverkiezingen gehouden. Vanaf 1 januari 2023 treedt er een wijziging op in de kieswet door middel van de nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (NPVV). Dit heeft onder andere gevolgen voor de vaststelling van de uitslag.
Er zijn 22 stembureaus en 1 gemeentelijk stembureau aangewezen. Daarnaast zijn de openingstijden vastgesteld en is de locatie voor het tellen van het stembureau NS station aangewezen. De taak van het gemeentelijk stembureau bij een decentrale stemopneming is om de volgende dag, tijdens een openbare zitting, de processen-verbaal van alle stembureaus te controleren. Bij (vermoedelijke) fouten of onverklaarbare verschillen telt het gemeentelijk stembureau de stemmen van dat stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw. Het gemeentelijk stembureau corrigeert eventuele fouten in een zogenaamd corrigendum.
Bij een centrale stemopneming is de taak van het gemeentelijk stembureau om de volgende dag tijdens een openbare zitting de stemmen per lijst én per kandidaat te tellen. Dit wordt ook wel ‘centraal tellen’ genoemd. Het sorteren van de stemmen en op partijniveau tellen heeft op de stembureaus plaats gevonden. De voorlopige uitslag komt dus net als voorgaande jaren binnen op de dag van de verkiezingen. Het gemeentelijke stembureau heeft verder als taak om tijdens een openbare zitting de uitkomsten van de verkiezing op gemeentelijk niveau vast te stellen. Ter voorbereiding op de waterschap- en provinciale statenverkiezingen van 15 maart 2023 zijn er 22 stembureaus en 1 gemeentelijk stembureau aangewezen. Daarnaast zijn de openingstijden vastgesteld en is de locatie voor het tellen van het stembureaus NS station aangewezen.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

  1. Het gemeentelijk stembureau in te stellen voor de verkiezing van de waterschap- en provinciale statenverkiezing van 15 maart 2023, overeenkomstig bijlage 1;
  2. 21 stemlokalen aan te wijzen en 22 reguliere stembureaus in te stellen in de gemeente Meppel voor de waterschap- en provinciale statenverkiezingen van 15 maart 2023, overeenkomstig bijlage 1;
  3. De openingstijden vast te stellen voor de stembureaus tijdens de waterschap- en provinciale statenverkiezingen van 15 maart 2023, overeenkomstig bijlage 2;
  4. Een locatie aan te wijzen voor het tellen van de stemmen van het stembureau NS station op 15 maart 2023, overeenkomstig bijlage 3;
  5. Het gemeentelijk stembureau centraal de stemopneming uit te laten voeren tijdens de waterschaps- en provinciale statenverkiezingen op 16 maart 2023.

4.2 Actualisatie verkavgeling Danninge Erve zuid II, deelgebied 3.

De kavelindeling van Danninge Erve zuid II is in 2013 vastgesteld. Sindsdien is de wereld sterk veranderd. De huidige vraag naar woningen komt niet meer overeen met de oorspronkelijk bedachte kavelindeling en soorten woningen. Het college heeft daarom besloten de verkaveling aan te passen en de soorten woningen binnen die verkaveling af te stemmen op de huidige inzichten. Dit is nodig om Nijeveen een leefbaar dorp te houden voor jong en oud.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

  1. In te stemmen met de nieuwe verkaveling van Danninge Erve zuid II, deelgebied 3.
  2. Opdracht te geven om voor het bestemmingsplan Nijeveen - Danninge Erve Zuid, fase 2, voor het 3e deelgebied een nieuw bestemmingsplan te maken en in procedure te brengen.

4.3 Analyserapport JHRD

De gemeenteraad wordt geinformeerd over het analyserapport JHRD en het Meppeler standpunt ten aanzien daarvan.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De gemeenteraad te informeren over het analyserapport Jeugdhulpregio Drenthe en het standpunt van het college ten aanzien van dit analyserapport.

4.4 Toe te passen indexatie huurprijzen.

Huurprijzen worden conform de huurovereenkomsten geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex (hierna CPI). Momenteel is sprake van een hoge inflatie wat doorwerkt in een hoge CPI. De gestegen energiekosten werken in belangrijke mate door in de CPI. Huurders die zelf de energielasten betalen worden bij het toepassen van een volledige CPI voor de indexatie van de huur tweemaal geconfronteerd met nadelig effect van gestegen energieprijzen. Voorgesteld wordt om de huurprijzen te indexeren op basis van CPI gecorrigeerd voor de component energiekosten.

Besluit: Akkoord conform voorstel.

De huurprijzen die de gemeente in rekening brengt bij maatschappelijke huurders voor het gebruik van gemeentelijk vastgoed door huurders die het energieverbruik zelf afrekenen voor 2023 te indexeren op basis van de CPI gecorrigeerd voor de energiecomponent.

5. Sluiting

.