Besluitenlijst 24 mei 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Onderwerp: Bestuursrapportage 2022

Besluit:

 1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2022;
 2. De raad voor te stellen:
  1. De financiële afwijkingen per programma vast te stellen en de begroting 2022 daarop te wijzigen conform de tabel zoals opgenomen in de bijlage van de bestuursrapportage;
  2. De gewijzigde investeringskredieten te autoriseren zoals opgenomen in de bestuursrapportage bij het onderdeel investeringen per programma;
  3. Het uiteindelijke resultaat te bepalen bij de jaarstukken 2022 inclusief een eventuele resultaatbestemming.

Samenvatting:

De bestuursrapportage 2022 geeft een beeld van de ontwikkeling van de exploitatie, de investeringen en de beleidsrealisatie per programma. We verwachten voor dit jaar een positief resultaat van € 1,4 miljoen. De primaire begroting 2022 is in november 2021 door de raad vastgesteld met een positief saldo van € 2,1 miljoen.
                    
2. Vaststelling bestemmingsplan ‘Nijeveen – de Hulsen’

Besluit:

De raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan 'Nijeveen – de Hulsen' met planidentificatie NL.IMRO.0119.DeHulsen-BPC1 vast te stellen;
 2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Samenvatting:

Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan 'Nijeveen – de Hulsen' vast te stellen. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken van twee woningen aan De Hulsen in Nijeveen. Op het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen in gediend.

3. Subsidieaanvragen 2022 van Scala en CultuurKlik

Besluit:

 1. Subsidie te verlenen aan Stichting Scala-Centrum voor de Kunsten voor buitenschoolse cultuureducatie in 2022 van maximaal € 209.390;
 2. Subsidie te verlenen aan Stichting CultuurKlik voor binnenschoolse cultuureducatie en culturele activiteiten in relatie tot het sociaal domein in 2022 van maximaal € 105.551.

Samenvatting:

Het college verleent Stichting Scala een subsidie van maximaal € 209.390 voor buitenschoolse cultuureducatie in 2022. Voor de binnenschoolse cultuureducatie en culturele activiteiten in relatie tot het sociaal domein in 2022 verleent het college Stichting CultuurKlik een subsidie van maximaal € 105.551.

4. Overeenkomsten Stichting Woonconcept snippergroen

Besluit:

 1. In te stemmen met de basisovereenkomst ‘Overdracht openbaar groen’ en de daarvan afgeleide deelovereenkomst ‘Overdracht openbaar groen – koop’ en de deelovereenkomst ‘Overdracht openbaar groen - ruil’;
 2. De basisovereenkomst 'Overdracht openbaar groen' aan te gaan met Stichting Woonconcept.

Samenvatting:

Gemeente Meppel en Stichting Woonconcept sluiten een overeenkomst over overdracht van zogenaamd snippergroen. In situaties bij huurders van Woonconcept hoeft dan niet per individueel geval een overdracht plaats te vinden, maar kan dat per buurt voor meerdere gevallen tegelijk. Het college heeft ingestemd met de basis- en deelovereenkomst koop en ruil hiervoor.

5  Vaststelling subsidies 2021

Besluit:

De verleende subsidies 2021 conform bijlage vast te stellen.

Samenvatting:

Het college stelt verleende subsidies voor 2021 vast, zonder dat hierover verantwoording achteraf nodig is. De uitgangspunten hierbij zijn een zo min mogelijk administratieve belasting en het vertrouwen dat subsidiepartijen goed in staat zijn om zelf te bedenken wat in de coronatijd nodig was.

6. Gemeentefonds maartbrief 2022

Besluit:

 1. Kennis te nemen van bijgaande memo over de hoofdpunten uit de maartbrief 2022;
 2. Kennis te nemen van de toelichting op het artikel uit Binnenlands Bestuur.

Samenvatting:

De maartbrief 2022 informeert over de effecten van de belangrijkste maatregelen uit het coalitieakkoord van het rijk met betrekking tot het gemeentefonds. Daarnaast wordt in de brief een indicatie gegeven van het bedrag dat gemeenten ontvangen voor de eenmalige energietoeslag. Verder gaat de brief in op het besluit om de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 in te voeren.

7.  Huisvestingsprogramma Voorziening Onderwijs 2022

Besluit:

Het Huisvestingsprogramma Voorzieningen Onderwijs 2022 vast te stellen.

Samenvatting:

Jaarlijks kunnen schoolbesturen verzoeken indienen voor opname op het huisvestingsprogramma onderwijs. Het betreft het uitbreiding van capaciteit met ingang van het schooljaar 2022-2023 en de inrichting van eerdere uitbreiding. Daarnaast vraagt het Voortgezet Onderwijs aanvullende capaciteit aan voor gebruik van een binnen- en buitensportaccommodatie. Tot slot is de structurele aanvraag exploitatie gymzaal + bijdrage eigendomsschool onderdeel van dit programma. Het college van B&W heeft het Huisvestingsprogramma Voorzieningen Onderwijs 2022 vastgesteld.
 
8. Verzameladvies ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de ingediende concept jaarrekeningen 2021 van alle zeven gemeenschappelijke regelingen;
 2. Kennis te nemen van de ingediende ontwerp begrotingen 2023 van zeven gemeenschappelijke regelingen;
 3. Kennis te nemen van de ingediende ontwerp begrotingswijziging 2022 van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe;
 4. De raad voor te stellen:
  1. A. Werkvoorzieningsschap Reestmond
   1.  De jaarstukken 2021 van Reestmond voor kennisgeving aan te nemen;
   2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van Reestmond in te dienen.
  2. B. Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
   1. De jaarstukken 2021 van de Gemeentelijke Kredietbank voor kennisgeving aan te nemen;
   2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de GKB in te dienen.
  3. C. Recreatieschap Drenthe
   1.  De jaarstukken 2021 van het Recreatieschap Drenthe voor kennisgeving aan te nemen;
   2.  Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van het Recreatieschap in te dienen.
  4. D. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
   1. De jaarstukken 2021 van de GGD voor kennisgeving aan te nemen;
   2. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de GGD in te dienen.
  5. E. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
   1. De jaarstukken 2021 van de RUD voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met het voorstel om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve;
   2. Aan de hand van de rapportages van de RUD Drenthe de voortgang van de realisatie van het jaarprogramma 2022 te bezien op eventueel noodzakelijke bijstelling van onze begroting(en);
   3. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de RUD in te dienen.
  6. F. Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
   1. De jaarstukken 2021 van de VRD voor kennisgeving aan te nemen;
   2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Drenthe.
  7. G. Publiek Vervoer Groningen Drenthe
   1. De jaarstukken 2021 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe voor kennisgeving aan te nemen;
   2.  Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van Publiek Vervoer in te dienen.

Samenvatting:

De gemeente Meppel kan als deelnemer in zeven gemeenschappelijke regelingen zienswijzen indienen bij de besturen van deze gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van de begroting en het jaarverslag. Het college stelt de raad voor om bij de gemeenschappelijke regelingen van Reestmond, de gemeentelijke kredietbank (GKB), het Recreatieschap Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en Publiek vervoer Groningen Drenthe geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingen 2023. Voorgesteld wordt om bij de gemeenschappelijke regeling van de Regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) wel een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2023.