Besluitenlijst 20 december 2022

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 13 december 2022

Besluit:

Akkoord conform voorstel

3. Bespreekstukken

3.1. Aanvraag principeverzoek wijzigen gebruiksfunctie Dorpsstraat 157 Nijeveen/wijzigen bestemmingsplan

Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van een woonbestemming met circa 20 wooneenheden voor tijdelijke huisvesting aan de Dorpsstraat 157 te Nijeveen, omdat er niet wordt voldaan aan een goed woon- en leefklimaat en dus een goede ruimtelijke ordening.

Besluit: Gewijzigd besluit

Onder voorwaarden medewerking verlenen aan het planologisch mogelijk maken van een woonbestemming ten behoeve van tijdelijke huisvesting voor maximaal 2 jaar per
persoon in het voormalig restaurant ‘De Nije’ aan de Dorpsstraat 157 te Nijeveen.

3.2. Advies aanpassing subsidie Jeugdland

Op dit moment voldoet de subsidie aan Jeugdland niet aan de subsidieregels van de gemeente Meppel. Het college besluit om 2023 en 2024 als overgangsjaren aan te wijzen en vanaf 2025 conform het subsidiebeleid de activiteiten van Jeugdland te ondersteunen. Hierdoor heeft Jeugdland de mogelijkheid om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. Per 2025 Jeugdland te subsidiëren conform subsidiebeleid buurt- en speeltuinverenigingen;
 2. De subsidie aan Jeugdland te laten voldoen aan het geldende subsidiebeleid met in achtneming van een overgangsperiode van twee jaar.

3.3. Bestemmingsplan Meppel - Noord III

Voor lokale en (boven)regionale bedrijvigheid is er binnen Meppel behoefte aan moderne en goed gesitueerde bedrijventerreinen. Op dit moment is er op de bestaande bedrijventerreinen bijna geen ruimte meer voor uitbreiding van gevestigde bedrijven of voor nieuwe bedrijven, terwijl er vanuit de markt wel (grote) vraag naar is. Deze vraagt blijkt tevens uit een marktonderzoek naar de (toekomst van) bedrijventerreinen in Meppel.
Voor de economische ontwikkeling is zowel op de korte als ook op de lange termijn behoefte aan ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. In deze behoefte is in de structuurvisie Meppel 2030 voorzien door het duiden van gebied Noord III als reservering voor een toekomstig bedrijventerrein. Ruimtelijk gezien is dit een logische afronding van de bestaande bedrijventerreinen Noord I en II.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. In te stemmen met de reactienota inspraak en overleg bestemmingsplan 'Meppel - Noord III';
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Meppel - Noord III';
 3. Op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht het ontwerpbestemmingsplan 'Meppel - Noord III' voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
 4. Het ontwikkelplan (beeldkwaliteitsplan) welke gaat dienen als welstandskader voor het plangebied voor een periode van zes weken ter inzage ter inzage te leggen.

3.4. Blankenstein 510 Meppel - aanvraag principeverzoek functiewijziging bestemmingsplan en realiseren materieelverhuur- en opslag

Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan een gewijzigd gebruik binnen het bestemmingsplan NL.IMRO.0119.BlankensteinEzinge-BPC1, verder in dit stuk benoemd als ‘Blankenstein, Ezinge en Spoorzone’ op Blankenstein 510 te Meppel, om het realiseren van een materieelverhuurder en –opslag mogelijk te maken.

Besluit: Akkoord conform voorstel

Om geen medewerking te verlenen aan een materieelverhuur- en opslag aan Blankenstein 510 te Meppel en daarvoor een gewijzigd gebruik binnen het bestemmingsplan NL.IMRO.0119.BlankensteinEzinge-BPC1, verder in dit stuk benoemd als ‘Blankenstein, Ezinge en Spoorzone’, mogelijk te maken.

3.5. Blankenstein 540 -542 Meppel - aanvraag principeverzoek studentenhuisvestiging

Meppel kent sinds 2019 een studentencampus. Het eerste deel van deze studentencampus bevindt zich in een oud kantoorpand op Blankenstein welke al enige jaren leeg stond. Met een tijdelijke omgevingsvergunning is studentenhuisvesting op deze locatie voor een periode van 10 jaar toegestaan. In het jaar 2020 is hier met een tweede tijdelijke omgevingsvergunning een uitbreiding van studentenkamers mogelijk gemaakt. Deze uitbreiding heeft plaatsgevonden door tijdelijke units te plaatsen naast het bestaande voormalige kantoorpand. Deze studentencampus is voor Meppel van wezenlijk belang aangezien Hogeschool Stenden haar internationale studenten graag in of in de nabijheid van Meppel ziet huisvesten. De huisvesting is van cruciaal belang voor de bestaanszekerheid van de hogeschool in Meppel. Dit wordt ook onderschreven door Hogeschool Stenden zelf (zie hiervoor bijlage van de ruimtelijke onderbouwing). De initiatiefnemer en eigenaar van de studentencampus wil blijven investeren in het gebied en gebouw. Initiatiefnemer geeft aan dat dit enkel financieel haalbaar is, als de tijdelijk vergunde situatie een permanente wordt. Op die manier kan ook voor de (middel)lange termijn worden gekeken hoe de studentencampus hier kan blijven, groeien en verbeteren en op welke termijn investeringen kunnen worden terugverdiend. Een voorbeeld hiervan is het vervangen van de tijdelijke units (uit 2020) voor een permanent bouwwerk. Naast studentenhuisvesting voelt de initiatiefnemer er ook wat voor om een wijzigingsbevoegdheid in te bouwen en tijdelijke reguliere huisvesting mogelijk te maken voor als er geen vraag meer is naar studentenhuisvesting. De initiatiefnemer en eigenaar van de studentencampus wil blijven investeren in het gebied en gebouw. Initiatiefnemer geeft aan dat dit enkel financieel haalbaar is, als de tijdelijk vergunde situatie een permanente wordt. Op die manier kan ook voor de (middel)lange termijn worden gekeken hoe de studentencampus hier kan blijven, groeien en verbeteren en op welke termijn investeringen kunnen worden terugverdiend. Een voorbeeld hiervan is het vervangen van de tijdelijke units (uit 2020) voor een permanent bouwwerk. Naast studentenhuisvesting voelt de initiatiefnemer er ook wat voor om een exit in te bouwen en tijdelijke reguliere huisvesting mogelijk te maken voor als er geen vraag meer is naar studentenhuisvesting.

Besluit: Gewijzigd besluit

 1. Geen medewerking verlenen aan omzetting van tijdelijke studentenhuisvesting naar permanente studentenhuisvesting i.c.m. huisvesting van Stenden Hogeschool op de locatie Blankenstein 540-542;
 2. Met Stenden in overleg treden over de opgave van studentenhuisvesting in Meppel.

3.6 Ontheffing steenmarter

De steenmarter is een beschermde diersoort op basis van de Wet Natuurbescherming, artikel 3.10. Hij komt niet alleen voor in het buitengebied, maar ook in de bebouwde kom. Het verjagen, vangen en doden is alleen toegestaan als daarvoor een ontheffing is verleend door het bevoegd gezag, Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Het is ook verboden de rust- en verblijfplaatsen van steenmarters te verstoren. Uw college kan ontheffing aanvragen voor een langere periode, zodat niet per geval een ontheffing hoeft te worden aangevraagd. De vorige ontheffing is in december 2021 verlopen en met een jaar verlengd tot eind 2022. De gemeente wil daarom een nieuwe ontheffing aanvragen voor de komende vijf jaar. Het Steenmarterbeheerplan is daarom geactualiseerd.

Besluit: Gewijzigd besluit

 1. Het Steenmarterbeheerplan vaststellen;
 2. Aan Gedeputeerde Staten van Drenthe op basis van dit plan en op grond van de Wet Natuurbescherming een ontheffing vragen voor het vangen en/of uitplaatsen van steenmarters.

3.7. Uitwerking motie steunfonds

Om verenigingen, stichtingen, maatschappelijke en kerkelijke instellingen in Meppel te ondersteunen bij de stijgende energielasten heeft de raad 250.000 euro vrijgemaakt voor een eenmalige, generieke tegemoetkoming. De subsidie kan digitaal worden aangevraagd tussen 1 februari 2023 en 28 februari 2023.
De tegemoetkoming wordt evenredig naar rato verdeeld over de toekenbare aanvragen, na sluiting van de aanvraagperiode. Aanvragers worden uiterlijk 31 maart 2023 geïnformeerd.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. De motie van de raad van 10 november 2022 uit te voeren;
 2. De notitie beleidskeuzen steunfonds vast te stellen en daarbij te bepalen dat deze wordt uitgewerkt in een subsidieregeling;
 3. Een subsidieplafond vast te stellen van 250.000 euro voor de subsidieregeling steunfonds.

3.8. Verlenging tijdelijke noodopvang vluchtelingen Paradijsweg

Het college besluit de noodvang vluchtelingen aan de Paradijs te continueren tot en met maart 2024.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. Het contract met het COA voor de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen op de boot aan de Paradijsweg te verlengen tot en met maart 2024;
 2. Hiertoe een nieuwe bestuursovereenkomst met het COA aangaan met daarin opgenomen dat de opvang niet gebruikt mag worden voor zogenaamde veiligelanders.

3.9. Protestantse Gemeente wijzen op instandhoudingsplicht

Het college heeft besloten een brief te versturen naar de Protestantse gemeente Meppel over het kerkgebouw.

Besluit: Akkoord conform voorstel

In te stemmen met het versturen van bijgevoegde brief naar protestantse gemeente

4. Hamerstukken

4.1. Digitale toegankelijkheidsverklaringen websites Meppel

Met de inspecties en het publiceren van de toegankelijkheidsverklaringen voldoen we aan de wettelijke verplichting inzicht te geven in welke mate we voor de belangrijkste websites voldoen aan de wet voor Digitale toegankelijkheid.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. De resultaten van de inspectierapporten diverse webdomeinen gemeente Meppel verwerken in de toegankelijkheidsverklaringen in het landelijke register;
 2. De verbeterpunten en aanbevelingen uit het rapport mee te nemen in een verder uit te werken plan van aanpak voor alle websites door Dienstverlening.

4.2. Dorpsstraat 89 Nijeveen - aanvraag principeverzoek woning, een werktuigenberging en een schuur met winkel, ontvangstruimte en werkplaats

Het college heeft besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van het bouwen van een nieuwe woning, werktuigenberging en schuur met winkel- en vergaderruimte ten behoeve van melkveehouderij Brouwer aan de Dorpsstraat 89 te Nijeveen.

Besluit: Akkoord conform voorstel

Onder voorwaarden bereid om medewerking te verlenen aan een planologische procedure voor het slopen van de bestaande woning en achterhuis en het realiseren van de nieuwe woning, werktuigenberging en een schuur met winkel, ontvangstruimte en werkplaats.

4.3. Regionale woondeal Zuidwest Drenthe

In april 2022 presenteerde het Rijk de Nationale Woon- en Bouwagenda. Het doel van de Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA) is het snel aanpakken van de woonopgave. In dit programma is onder andere de ambitie vastgesteld om tot 2030 landelijk 900.000 woningen te realiseren.
De provincie Drenthe en het Rijk maakten op 13 oktober 2022 afspraken over het provinciale aandeel in landelijke woningbouwopgave. Deze afspraken zijn door vertaald naar een regionale woondeal Zuidwest en Midden-Drenthe, waarin o.a. afspraken staan over de minimaal te realiseren woningen tot 2030.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. Een Regionale Woondeal aan te gaan met het Rijk, de Provincie en de gemeenten in Zuidwest en Midden-Drenthe;
 2. De raad te informeren aan de hand van de bijgaande memo;
 3. Wethouder R. van Ulzen te machtigen om de regionale woondeal te ondertekenen.

4.4 Subsidieregeling Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning gemeente Meppel

Een Subsidieregeling Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning gemeente Meppel vaststellen.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. Een “Subsidieregeling Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning gemeente Meppel” voor de duur van 1 jaar vaststellen;
 2. Een subsidieplafond van €223.531 in te stellen op het subsidiebudget voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

4.5 Uitstel en beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo

Op 1 januari 2023 gaat de gemeente de verstrekte bedrijfsleningen Tozo terugvorderen. Deze terugvordering en de rente opbouw is met een halfjaar uitgesteld van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023. Voor de wijze waarop de gemeente terug- en invordert zijn per 1 januari 2023 beleidsregels vastgesteld.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. De ingangsdatum van de invordering en het berekenen van de rente van het bedrijfskapitaal Tozo te wijzigen van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023;
 2. De looptijd van de vordering te rekenen vanaf 1 januari 2023;
 3. De beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo Meppel vast te stellen met ingang van 1 januari 2023

5. Sluiting