Besluitenlijst 13 december 2022

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 6 december 2022

Besluit: Akkoord conform voorstel

3. Bespreekstukken

3.1. 1e verzameladvies verlenen subsidies 2023

Het college heeft voor 2023 subsidies verleend aan diverse organisaties en instellingen.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. Subsidies 2023 te verlenen aan de organisaties en instellingen conform bijlage.
 2. Te besluiten dat Dorpshuis De Schalle geen accountantsverklaring hoeft te overleggen bij de verantwoording subsidie 2023.

3.2. Budgetoverheveling 2022

In de begroting 2022 zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor activiteiten en projecten. Indien deze activiteiten niet zijn afgerond kan een verzoek tot overheveling van het budget worden ingediend. Na beoordeling wordt geadviseerd om incidentele budgetten van in totaal € 952.500 aan lasten over te hevelen naar het begrotingsjaar 2023.

Besluit: Akkoord conform voorstel

De Raad voor te stellen:

 1. Een bedrag van € 952.500 aan lasten over te hevelen van 2022 naar 2023;
 2. € 952.500 toe te voegen aan de reserve budgetoverheveling door middel van de resultaatbestemming bij de jaarstukken 2022; 3. Na vaststelling van de jaarstukken 2022, de begroting 2023 hierop aan te passen.

3.3. Extra inzet gezonde leefstijlinterventies en impuls op bewegen LSA+LPA

Het college van B&W heeft op 6 december 2022 besloten de aanvullende bijdrage van het Rijk op de regeling “Specifieke uitkering sportakkoord” en de aanvulling op uitkering “Lokaal preventieakkoord 2022” in te zetten om de volgende activiteiten te bekostigen: De aanvullende rijksbijdrage op de regeling “Specifieke uitkering sportakkoord” om aanvullende activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies te bekostigen. De aanvullende rijksbijdrage “Lokaal preventieakkoord” om de verder uitwerking van het lokaalgezondheidsbeleid op mentale gezondheid vorm te geven.

Besluit: Akkoord conform voorstel

Een aanvullende subsidie verlenen vanuit ambtshalve aanvulling van de regeling  Specifieke uitkering Sportakkoord aan de volgende instellingen:

 1. Het subsidieplafond Algemene sportstimulering te verhogen met € 44.447,-
 2. Een subsidie van € 20.000,- te verlenen aan Meppel Actief voor de uitvoering van extra leefstijlinterventies (zie bijlage).
 3. Een subsidie van € 24.447,- aan stichting Welzijn Mensenwerk te verlenen voor de bevordering van de mentale gezondheid van jongeren (zie bijlage).
 4. Het restant van € 3.142,30 te gebruiken als activiteitenbudget van JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst) voor de uitvoering van extra leefstijlinterventies.

3.6. Voorbereiding sloop vm. AOC Terra

Het plan is om de voormalige AOC Terra aan de Ceintuurbaan in 2023 te slopen. De sloop van deze locatie is onderdeel van de plannen voor de verdere ontwikkeling van Noordpoort. De uitwerking hiervan met aanpassing van de grondexploitatie en met uitbreiding van het plangebied dient nog vorm te worden gegeven. De sloopkosten worden dan gedekt door de nog aan te passen grondexploitatie Noordpoort. Om onnodige exploitatielasten te voorkomen en vanwege de veiligheid wordt in 2022 gestart met de voorbereidingen voor het slopen. Hiervoor wordt het pand afgekoppeld van de nutsvoorzieningen. Dit bespaart circa € 10.000 exploitatielasten per jaar.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. Het verwijderen van de nutsvoorzieningen als voorbereiding op de ontmanteling van het voormalige pand AOC Terra aan de Ceintuurbaan;
 2. De voorbereiding starten van de sloop van het voormalige pand AOC Terra aan de Ceintuurbaan.

4. Hamerstukken

4.1. Chw Bestemmingsplan Meppel - Hoogeveenseweg 38 e.o.

Het Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan 'Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.' en de ontwerp beleidsregel 'Ruimtelijk afwegingskader Hoogeveenseweg 38 e.o.' hebben als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan of de beleidsregel. Het college van B&W heeft besloten de beleidsregel 'Ruimtelijk afwegingskader Hoogeveenseweg 38 e.o.' ongewijzigd vast te stellen. Tevens heeft het college van B&W een besluit hogere grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai vastgesteld. Het college van B&W heeft tevens besloten de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de reactienota zienswijzen en om het Chw bestemmingsplan 'Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.' gewijzigd vast te stellen. De wijziging van het Chw bestemmingsplan komt niet voort uit de ingediende zienswijzen, maar uit de overeenkomst die is gesloten tussen initiatiefnemer en gemeente Meppel. Het bestemmingsplan moet de herontwikkeling van het bestaand ziekenhuisterrein in de toekomst mogelijk maken. De mogelijkheden voor herontwikkeling bestaan uit een mix van functies zoals zorg gerelateerde bedrijvigheid, zorgwoningen, zorginstellingen et cetera. De landschappelijke inpassing van de herontwikkeling is daarbij belangrijk.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. De beleidsregel 'Ruimtelijk afwegingskader Hoogeveenseweg 38 e.o.' ongewijzigd vast te stellen;
 2. Een hogere grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai vast te stellen voor de geluidgevoelige bestemmingen aan de Hoogeveenseweg 38 e.o. te Meppel vanwege:
  a. De Rijksweg A32: een waarde van 53 dB;
  b. De Hoogeveenseweg N851: een waarde van 63 dB;
  c. De Reggersweg/Brandemaat: een waarde van 58 dB;

Als vervolg op deze besluiten binnen dit dossier de gemeenteraad voor te stellen:

3. In te stemmen met de reactienota zienswijzen Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan 'Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.';
4. Het Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan 'Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.' gewijzigd vast te stellen;
5. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 2e lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

4.2. Meerjarenprestatieafspraken 2023 -2027 met Woonconcept, Actium, huurdersvereniging Meppel en huurdersplatform MEVM

De meerjarenprestatieafspraken 2018-2022 zijn 31 december 2022 verlopen. Voor de komende 5 jaar (de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027) worden nieuwe meerjarenperstatieafspraken met Woonconcept, Actium, huurdersvereniging Meppel en huurdersplatform MEVM gemaakt.
De raad zal over de prestatieafspraken worden geïnformeerd.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. in te stemmen met de meerjarenprestatieafspraken 2023-2027 met Woonconcept, Actium, huurdersvereniging Meppel en huurdersplatform MEVM onder de opschortende voorwaarde van vaststelling van de bouwstenennotitie wonen door de raad;
 2. opdracht te verlenen om een oplegger op te stellen waarmee de meerjarenprestatieafspraken ter informatie worden aangeboden aan de raad;
 3. wethouder R. van Ulzen te machtigen om de meerjarenprestatieafspraken namens het college te ondertekenen.

4.3. Reactie college brief DOS46 trainingsuren topsporthal

Besluit: Akkoord conform voorstel

Schriftelijk te reageren op de email met brief d.d. 22 november 2022 van DOS'46

5.  Sluiting