Besluiten B&W 8 november 2022

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 1 november 2022

Besluit:
Akkoord conform voorstel

3. Bespreekstukken

3.1 Art 32 - Stand van zaken Regionale Energie Strategie

Sterk Meppel en CDA hebben art 32 vragen gesteld naar aanleiding van een bijeenkomst voor raadsleden over de Regionale Energie Strategie. De vragen van de fracties gaan over de voortgang van de realisatie van de RES-ambities, vergunningverlening daaromtrent en de ambitie om deze met 100% lokaal eigendom te realiseren. Deze vragen zijn beantwoord conform het bijbehorend format.

Besluit: Akkoord conform voorstel:

Instemmen met de beantwoording ex art. 32 RvO conform bijgevoegd format.

3.2 Amendement "Huurders Transitievisie Warmte"

Op 25 november 2021 is de Transitievisie Warmte door de gemeenteraad vastgesteld. Hierbij is unaniem het amendement “Huurders Transitievisie Warmte” aangenomen. Hiermee is besloten dat het college een notitie opstelt inzake een visie hoe huurwoningen ook gaan voldoen aan de doelstellingen zoals gesteld in de Transitievisie Warmte. Met voorliggende notitie heeft het college hieraan gehoor gegeven.

Besluit: Gewijzigd besluit:

Aan de raad voor te stellen de notitie "Huurders Transitievisie Warmte" voor kennisgeving aan te nemen.

3.3 Evaluatie P&C

In het Collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat de P&C cyclus geëvalueerd wordt. Een goed werkende P&C cyclus is een belangrijke randvoorwaarde voor een goede sturing en het in control zijn van de organisatie. In de eerste helft van dit jaar is onderzoek gedaan naar de werking van de huidige cyclus. Het onderzoek heeft geleid tot voorliggende rapportage Onderzoek evaluatie P&C cyclus. Het rapport bevat bevindingen, aanbevelingen en een verbeterplan. Deze eerste fase kan worden afgesloten en de resultaten worden in de tweede fase uitgewerkt en uitgevoerd.
Enkele acties zijn al ingezet, bijvoorbeeld de implementatie van de digitale P&C applicatie en de totstandkoming van de begroting 2023 middels duidelijke kaders en uitgangspunten, met daarin een groeipad om de financiële positie te verbeteren.

Besluit:

Akkoord conform voorstel:

1. De bevindingen, aanbevelingen en de verbeteragenda uit de rapportage evaluatie P&C cyclus d.d. 15-09-2022 voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met het instellen van de klankbordgroep P&C, de  stuurgroep P&C en de projectgroep P&C.

3.4 Wijziging verordening fysieke leefomgeving (Historische Schepen)

Sinds 2021 is er overleg met de bewoners van historische schepen en stichting Schemegra (nu Stichting historische schepen Meppel) over actualisering van de regels voor historische schepen. Aanleiding is de wijziging van de Havenverordening en de Havengeldverordening in 2022. De onderliggende regelgeving dient in overeenstemming te worden gebracht met de nieuwe verordening. Tegelijkertijd hebben de schippers/bewoners behoefte aan meer rechtszekerheid rond hun ligplaats. Hun schip is hun woning en hun woonplaats is Meppel. Daarom willen ze graag meer zekerheid over de vergunning en de verplichtingen daaromheen.

Besluit: Akkoord conform voorstel:

  1. De Raad voor te stellen de Verordening Fysieke leefomgeving te wijzigen door daarin een regeling voor historische schepen op te nemen;
  2. Het Havenreglement historische vaartuigen Meppel in te trekken.

3.5 Intentieverklaring ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle

Het Rijk heeft provincies en regio’s de opdracht gegeven om, middels het programma NOVEX, aan de slag te gaan met versterkte samenwerking en uitvoering op ruimtelijke opgaven. Voor Regio Zwolle komt NOVEX samen met het opstellen van een meerjarige strategische agenda voor de regio en de verkenning van een mogelijke nieuwe Regio Deal. Regio Zwolle wil dit moment benutten om aan het Rijk te tonen eensgezind hieraan te werken. Daartoe is een intentieverklaring opgesteld. Het college is bereid deze te ondertekenen

Besluit: Gewijzigd besluit:

De intentieverklaring te ondertekenen.

4. Hamerstukken

4.1. Ontheffing havenverordening schip Ald Izer

De schipper heeft een ontheffing aangevraagd. Hij wil graag net als in eerdere jaren in Meppel liggen in de winter.

Besluit: Akkoord conform voorstel:

Ontheffing te verlenen van het gestelde in artikel 2.4 eerste lid van de havenverordening t/m 31 maart 2023 voor het liggen in de Buitenhaven met het schip Ald Izer.

4.2. Sportakkoord 2022 Subsidie Sportkoepel

Gemeente Meppel ontvangt vanuit het rijk middelen voor de uitvoering van het Lokaal Akkoord Sport & Bewegen Meppel. Voor 2022 komt dit neer op een bedrag van € 20.000,-. In het coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld, voor een bedrag van € 17.716,53. Het totale bedrag komt hiermee uit op € 37.716,53. De sturing en uitvoering van het akkoord is in handen gelegd van een stuurgroep. In de stuurgroep van het Lokaal Akkoord Sport & Bewegen Meppel is vastgesteld dat de middelen worden beheerd door Stichting Sportkoepel Meppel.

Besluit: Akkoord conform voorstel:

1. Het subsidieplafond Algemene sportstimulering verhogen met € 37.716,53;
2. Aan de Stichting Sportkoepel Meppel een subsidie te verlenen van € 37.716,53 voor de uitvoering van het Lokaal Akkoord Sport & Bewegen in 2022.

4.3 Vaststelling bestemmingsplan partiële herziening 'Meppel - Bedrijventerrein Oevers E'

Het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening 'Meppel - Bedrijventerrein Oevers E' heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad wordt voorgesteld dit plan ongewijzigd vast te stellen. Met het bestemmingsplan vervalt de verplichting tot het bouwen van een bedrijfswoning voor een drietal bouwvlakken op het bedrijventerrein Oevers E. Het bouwen van een bedrijfswoning blijft een mogelijkheid. Tevens wordt de bestemming 'Verkeer' aan de straat Celsius verbreed om zo een al reeds aangelegde kabel- en leidingenstrook niet mee te nemen in de kaveluitgifte.

Besluit: Akkoord conform voorstel:

De raad voor te stellen: Het bestemmingsplan partiële herziening 'Meppel - Bedrijventerrein Oevers E' met planidentificatie NL.IMRO.0119.OeversE2020-BPC1 ongewijzigd vast te stellen.

5. Sluiting