Besluiten B&W 8 maart 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1.  Beantwoording artikel 32 vragen van de VVD over de ontwikkeling van de voormalige LTS Randweg

Besluit:

In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 RvO inzake de herontwikkeling van de voormalige LTS aan de Randweg.

Samenvatting:

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de VVD over de herontwikkeling van de voormalige LTS aan de Randweg.
           
2.  Regionaal Mobiliteitsplan Drenthe 1.0.

Besluit:

Het Regionaal Mobiliteitsplan Drenthe 1.0 vast te stellen.

Samenvatting:

Als onderdeel van het Klimaatakkoord 2019 stellen provincie Drenthe en de Drentse gemeenten het Regionaal Mobiliteitsplan definitief vast. Ook het college van B&W van Meppel heeft hiertoe besloten. In november 2021 was het concept RMP al vastgesteld. De doorgevoerde wijzigingen zijn slechts marginaal of taalkundig van aard.

3. Voorontwerp bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan “Meppel – Randweg LTS”;
 2. Het voorontwerp op grond van de inspraakverordening en artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
 3. Het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te starten;
 4. Voor het project geen milieueffectrapportage (MER) op te stellen zoals bedoeld in artikel 7.19 Wet milieubeheer (Wm)

Samenvatting:

Het college heeft ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan “Meppel – Randweg LTS”. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om het monumentale voormalige LTS gebouw te verbouwen tot appartementen en ruimte voor enkele kantoren. De niet-monumentale praktijklokalen zijn reeds gesloopt. Op deze plaats maakt het bestemmingsplan de bouw van een hofje met woningen mogelijk

4. Profiel Meppel ten behoeve van Regio Zwolle

Besluit:

In te stemmen met opgestelde profiel en dit aan Regio Zwolle toe te zenden.

Samenvatting:

Regio Zwolle bereidt een nieuwe Agenda voor. Deze Agenda behelst de periode 2023-2026. Als eerste stap vraagt de regio al haar partners naar hun profiel, hun specifieke bijdrage aan Regio Zwolle en waar in dat licht hun prioriteiten liggen. Een concept hiervoor is opgesteld. Beoogd is dit concept bestuurlijk vast te stellen.

5. Subsidieverlening voor het jaar 2022 vanuit de armoedepreventie

Besluit:

Subsidies 2022 te verlenen aan Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Leergeld Meppel, Stichting Kindsupport Meppel en Stichting Schuldhulpmaatje Meppel, conform bijlage. Samenvatting: Het college verleent voor 2022 subsidies aan diverse organisaties en instellingen waarbij de subsidie ten goede komt aan de bestrijding en preventie van armoede.

6. Ondersteuningsregeling maatschappelijke organisaties 2022 voor de gevolgen van de Corona maatregelen

Besluit:

 1. De Taskforce regeling, ten behoeve van ondersteuning maatschappelijke organisaties, te continueren tot voorlopig 1 januari 2023;
 2. In te stemmen met de aanvullende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ondersteuning;
  1. Maatschappelijke instellingen moeten aantonen dat zij bijdragen aan het realiseren  van maatschappelijke doelen van de gemeente; 
  2. Eigen reserves moeten 100 % worden benut voordat aanspraak gemaakt kan worden op compensatie/ondersteuning (stand per 31-12-2021);
 3. Vanuit de gevormde bestemmingsreserve corona een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

Samenvatting:

Maatschappelijke organisaties ervaren ernstige negatieve effecten van de coronamaatregelen. De gemeente heeft het standpunt dat zo min mogelijk maatschappelijke organisaties en voorzieningen omvallen ten gevolgen van de Coronamaatregelen. In 2021 is daarom een financiële ondersteuningsregeling gestart. Deze rregeling liep tot 1 juli en is verlengd tot 1-1-2022. Voor 2022 willen we deze regeling continueren. Deze ondersteuning staat enkel open voor maatschappelijke organisaties die bijdragen aan de maatschappelijke doelen van Meppel. De ondersteuning wordt toegekend tot voorlopig 1 januari 2023.

7. Aanvullende subsidieaanvraag basistakenpakket voor de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar in 2021

Besluit:  

 1. Een aanvullende subsidie van € 20.000 te verlenen aan Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg voor uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar in 2021;
 2. In gesprek gaan met Icare ten behoeve van nieuwe, meerjarige afspraken vanaf 2023.

Samenvatting:

Het College verleent aan Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg een aanvullende subsidie voor uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Deze aanvullende subsidie is bedoeld om de extra uitvoeringskosten door de stijging van het aantal geboortes op te kunnen vangen.