Besluiten B&W 8 februari 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Ondertekening consortiumovereenkomst behorend bij het project ‘Drenthe Samen Gezond’

Besluit:

1. De consortiumovereenkomst, behorend bij het project ‘Drenthe Samen Gezond’ te ondertekenen;
2. De wethouder sport en gezondheid te machtigen voor het tekenen van de overeenkomst.

Samenvatting:

De gemeente Coevorden heeft op 24 november 2020 namens alle Drentse gemeenten een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw voor het project ‘Drenthe Samen Gezond’. De subsidie is toegekend en het project is gestart, een fysieke ondertekening blijft tot nu toe uit door de huidige covid-19 maatregelen. Daarom wordt het college van B&W gevraagd de overeenkomst digitaal te ondertekenen.

2. Informatiebrief GKB

Besluit:

1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het Dagelijks Bestuur GKB van 26 januari jl. inzake de toekomst van de Gemeenschappelijke Regeling GKB;
2. De raad te informeren met bijgaande memo en brief.

Samenvatting:

Het college neemt kennis van de beslisnotitie voor het Dagelijks bestuur (DB) GKB, waarop het DB d.d. 26-01-2022 een voorgenomen besluit genomen heeft. Het college informeert de raad met bijgaande informatiebrief aangaande de GKB en stuurt deze met bijgaand memo toe aan de raad.

3. Voorontwerp bestemmingsplan ‘Meppel – Noord III’

Besluit:

1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan 'Meppel - Noord III';
2. De vooraankondiging als bedoeld in artikel 1.3.1 Besluit omgevingsrecht (Bro) van het in voorbereiding zijn van het bestemmingsplan te publiceren;
3. Het voorontwerpbestemmingsplan op grond van de Inspraakverordening voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
4. Voor het voorontwerpbestemmingsplan het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening te starten.
5. Als onderdeel van het voorontwerpbestemmingsplan ook het Ontwikkelplan (Beeldkwaliteitsplan) ter inzage te leggen welke gaat dienen als welstandskader ter vervanging van de nu geldende welstandsnota voor het plangebied.

Samenvatting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan 'Meppel - Noord III' en start het vooroverleg met de overlegpartners. Met de terinzagelegging van deze stukken wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Naar verwachting kan het ontwerpbestemmingsplan voor de datum van 1 juli 2022, de invoerdatum van de Omgevingswet, ter inzage worden gelegd. Daaropvolgend zal naar verwachting eind 2022 het bestemmingsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad van Meppel. Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van een nieuw bedrijventerrein in Meppel mogelijk
gemaakt. 

4. Informatie aan de raad en omwonenden m.b.t. vernieuwbouw Schouwburg Ogterop

Besluit:

1. In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde memo aan de raad inzake vernieuwbouw schouwburg Ogterop;
2. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief inzake de visieontwikkeling sportveld Prinses Marijkestraat en deze te versturen aan de omwonenden van het sportveld.

Samenvatting:

De raad wordt geïnformeerd over een aantal specifieke aspecten van het project Vernieuwbouw schouwburg Ogterop. Omwonenden worden geïnformeerd over de stand van zaken visieontwikkeling sportveld Prinses Marijkestraat. Er ligt een verbinding tussen beide informatieberichten.

5. Wijziging tarieven voor sociale voorzieningen in de verordening Sociaal Domein

Besluit:

De raad voor te stellen de wijzigingsverordening Sociaal Domein tarieven 2022 vast te stellen.

Samenvatting:

Het college stelt de gemeenteraad voor om de tarieven voor het jaar 2022 in de tarieventabel van de Verordening Sociaal Domein op te nemen. Daarnaast is er een wijziging in de meerkostenregeling en wordt een normenkader voor de beoordeling van aanvragen huishoudelijke ondersteuning in de verordening opgenomen. Tenslotte wordt het toetsingskader voor de beoordeling van kwaliteit van zorg nu in de verordening verankerd.

6. Voortgang burgerinitiatieven pumptrackbaan en skatepark

Besluit:

Een memo over de burgerinitiatieven pumptrackbaan en skatepark ter kennisname aan de raad te sturen.

Samenvatting:

Het college stuurt de raad een bericht over de twee burgerinitiatieven van pumptrackbaan en skatepark. De raad vroeg het college om hen over een onderzoek naar mogelijkheden en haalbaarheid te informeren in het 1e kwartaal van 2022. Die termijn bleek door het wegvallen van de raadsvergadering van maart vanwege de verkiezingen niet haalbaar. We koersen op april. Het college heeft al wel diverse overleggen met de initiatiefnemers en daar zijn afspraken gemaakt over de onderzoeksvragen.

7. Intentieovereenkomst Small Villa’s Nieuwveense Landen

Besluit:

1. In te stemmen met de intentieovereenkomst met Hesp Projectontwikkeling inzake de ontwikkeling van het woonconcept Small villa’s in het deelgebied Boshoven van Nieuwveense Landen;
2. Wethouder Van Ulzen te machtigen om de onder 1 genoemde intentieovereenkomst te ondertekenen.

Samenvatting:

Met het sluiten van de intentieovereenkomst worden afspraken vastgelegd die zijn gemaakt over de mogelijke realisatie van het woonconcept Small villa's in Nieuwveense Landen. Doel van de intentieovereenkomst is om, in een proces van onderlinge samenwerking met
de initiatiefnemer, te komen tot een uitgewerkt stedenbouwkundig plan en een koop- en realisatieovereenkomst.