Besluiten B&W 7 juni 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1  Concept besluitenlijst B&W vergadering openbaar van 24 en 30 mei 2022

Besluit: Het college stemt in met de besluitenlijsten van 24 en 30 mei 2022.

2 Behandelvoorstellen

2.1 Principeverzoek Steenwijkerstraatweg 23

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van appartementen aan de Steenwijkerstraatweg 23. Op deze locatie is nu bedrijfsbebouwing aanwezig. In het voorstel wordt de bebouwing deels vervangen en uitgebreid ten behoeve van 26 startersappartementen. Het college vindt dit een passende invulling voor deze locatie.

Besluit:

In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van appartementen aan de Steenwijkerstraatweg 23 in Meppel.

2.2 Weerdstraat 78 Meppel - aanvraag principeverzoek wijzigen naar woongebruik

Het college van B&W heeft besloten om medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het perceel Weerdstraat 78 te Meppel. De herontwikkeling van een bedrijfsbestemming en maatschappelijke bestemming naar zes tot negen woningen ziet het college van B&W als een goede ontwikkeling voor Meppel. De voorgenomen ontwikkeling houdt op dit moment nog onvoldoende rekening met de gewenste kwaliteit die de gemeente Meppel eerder heeft uitgesproken voor dit gebied. Het college van B&W heeft aan initiatiefnemer aanbevelingen gedaan om zo tot een kwalitatief hoogstaande herontwikkeling te komen.

Besluit:

Onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de herontwikkeling naar wonen aan de Weerdstraat 78 te Meppel.

2.3 Vervolg omgevingsvisie en participatie

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over het proces tot nu toe, het vervolg van het opstellen van de omgevingsvisie en de participatie. Het college neemt kennis van de procesaanpak participatie 2022.

Besluit:

  1. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegd raadsmemo over het proces tot nu toe, het vervolgproces van het opstellen van de omgevingsvisie en de participatie;
  2. Kennis te nemen van de procesaanpak van de participatie 2022 voor de omgevingsvisie.