Besluiten B&W 5 april 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1.  Klacht van bestuur van Sterk Meppel over zitting centraal stembureau

Besluit:

1. Constateren dat het College niet bevoegd is te beslissen over zaken aangaande het centraal stembureau;
2. Het bestuur van Sterk Meppel volgens bijgaande concept brief antwoorden.

Samenvatting:

Sterk Meppel heeft een klacht ingediend over de gang van zaken tijdens de zitting van het centraal stembureau op 4 februari 2022.
     
2. Principeverzoek – Gasgracht 1

Besluit:

In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van appartementen op de begane grond van het bestaande pand aan de Gasgracht 1 te Meppel.

Samenvatting:

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het realiseren van appartementen op de begane grond van het bestaande pand aan de Gasgracht 1. In het voorgestelde plan worden 3 appartementen gerealiseerd, ieder van circa 95m2. Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan.     

3. Subsidie Frisse Start 2022

Besluit:

  1. In te stemmen met het aanvragen van de Provinciale Frisse Start subsidie 2022;
  2. Een éénmalige subsidie van € 250,00 toe te kennen aan sociaal- culturele en maatschappelijke instellingen in Meppel die werken met vrijwilligers en een aanvraag ‘Frisse start 2022’ hebben ingediend;
  3. Ter dekking van deze subsidies de provinciale “frisse start” subsidie ad € 50.000 in te zetten.

Samenvatting:

De provincie Drenthe stelt voor 2022, net als in 2021, een subsidie beschikbaar om een "frisse start" te kunnen maken. De subsidie is bedoeld voor organisaties die sociaal- culturele en maatschappelijke activiteiten uitvoeren en afhankelijk zijn van vrijwilligers. Gemeente Meppel heeft ook voor 2022 de frisse start subsidie bij de Provincie aangevraagd. In 2021 hebben 200 Meppeler organisaties de Frisse start subsidie ontvangen. Verwacht wordt dat ook dit jaar 200 organisaties zich zullen melden. De hoogte van de subsidie bedraagt € 250,00 per organisatie.

4. Zienswijze ontwerp: Drentse bomen- en bossenstrategie

Besluit:

Een zienswijze in te dienen op het Ontwerp Drentse Bomen- en bossenstrategie, conform bijgevoegde brief.

Samenvatting:

Het college dient een zienswijze in op het Ontwerp Drentse Bomen- en bossenstrategie. De zienswijze gaat onder andere in op de beschikbare middelen, het begrip inspanningsverplichting, de stimulerende rol van de provincie en de Boomfeestdag.    

5. Memo over de kostentoerekening rioolheffing

Besluit:

Kennis te nemen van de memo kostentoerekening rioolheffing.

Samenvatting:

Het college heeft kennis genomen van de memo kostentoerekening rioolheffing, deze memo geeft een korte toelichting over de aan de rioolheffing toe te rekenen kosten.