Besluiten B&W 4 januari 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Beantwoording artikel 32 vragen CDA over wonen voor starters

Besluit:

In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de artikel 32 vragen over Wonen voor starters.

Samenvatting:

Door de CDA-fractie zijn artikel 32 vragen aan het college gesteld over wonen voor starters. De beantwoording daarvan treft u in de bijlage aan.
           
2. Motie ‘Prioriteit duurzaamheidsinspanningen bij inwoners en bedrijven’

Besluit:

De raad via bijgevoegde memo te informeren over de duurzaamheidsinspanningen.

Samenvatting:

Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen betreffende 'Prioriteit duurzaamheidsinspanningen bij inwoners en bedrijven'. Het college werd o opgeroepen om concrete activiteiten te gaan ontplooien rondom duurzaamheid. En de oproep was om deze uitvoering, maar ook beleidsvorming, met de samenleving te doen. Het college heeft deze motie omarmd en daar afgelopen jaar ook invulling aan gegeven. In biijgevoegde memo wordt de gemeenteraad geïnformeerd over hoe het college dit afgelopen jaar invulling heeft gegeven aan de oproep van de gemeenteraad zoals verwoord in de motie.

3. Vaststelling uitvoeringsagenda Sociaal Domein en Mobiliteit

Besluit:

 1. De "Uitvoeringsnota Sociaal Domein en Mobiliteit” vast te stellen;
 2. De memo "Uitvoeringsnota Sociaal Domein en Mobiliteit" ter kennisname aan de raad te sturen.

Samenvatting:

Het college van burgemeester en wethouders stelt de "Uitvoeringsnota Sociaal Domein en Mobiliteit" vast. Vanaf 1 januari wordt het nieuwe plan "Sociaal Domein en mobiliteit" stapsgewijze ingevoerd. De "MUG" het alternatief van de oud Stadsbus start vanaf 1 januari 2022 met de nieuwe dienstregeling. Het jaar 2022 is een overgangsjaar.

4. Vaststelling bestemmingsplan – Violenstraat 1 te Meppel

Besluit:

 1. De raad voor te stellen:
  1. Het bestemmingsplan ‘Meppel – Violenstraat 1’ met planidentificatie NL.IMRO.0119.20201146-BPC1 ongewijzigd vast te stellen;
  2.  Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 2. Te besluiten een hogere grenswaarde van 60 dB(A) vanwege railverkeer, vast te stellen voor 1 woning aan de Violenstraat te Meppel, kadastraal bekend gemeente Meppel sectie C, nummer 3875.

Samenvatting:

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Meppel – Violenstraat 1' vast te stellen. Tevens besluit het college om een hogere waarde vast te stellen op grond van de Wet geluidhinder. Het plan betreft de toevoeging van een woning aan het bestande bouwblok. Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingediend 

5. Verlenen subsidie in 2021 aan stichting Meppel Event Desk

Besluit:

Aan stichting Meppel Event Desk in 2021 een subsidie van €75.000,00 te verlenen en direct vast te stellen.

Samenvatting:

Het college van burgemeester en wethouders besluit om aan stichting Meppel Event Desk Meppel (MED) in 2021 een subsidie te verlenen van €75.000,00.

 6. Cliëntervaringsonderzoek (CEO) over het jaar 2020 in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Besluit:

Kennis te nemen van de uitkomsten van het CEO over het jaar 2020 in het kader van de Wmo 2015.

Samenvatting:

Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten van het CEO over het jaar 2020 in het kader van de Wmo 2015.

7.  Managementletter 2021, Gemeente Meppel

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de managementletter 2021;
 2. Kennis te nemen van de aanbevelingen en standpunten daarin;
 3. De managementletter en position papers aan te bieden aan de raad.

Samenvatting:

Onze accountant, BDO, heeft in opdracht van de raad de interim controle 2021 afgerond met de managementletter 2021. Hierin wordt de interne beheersing van de gemeente getoetst en worden aanbevelingen gedaan en aandachtspunten benoemd.

Van belang zijn:

 • de monitoring van COVID-19 effecten;
 • de voorbereidingen op de rechtmatigheidsverantwoording van het college over 2022;
 • fraudepreventie;
 • aandacht voor Inkoop & aanbesteding;
 • aandacht voor sociaal domein en;
 • aandacht voor IT.

Bij de bevindingen van BDO zijn de standpunten van de gemeente opgenomen. Bij de meeste geldt dat de gemeente het advies niet overneemt, omdat zij dit anders heeft opgelost; beter passend bij de omvang van de gemeente. Voor een aantal – oude – aanbevelingen is het standpunt van de gemeente toegelicht in de geactualiseerde position papers. Door een standpunt in te nemen zal de bevinding van de accountant in de toekomst niet meer expliciet benoemd worden in de ML. De bevindingen zullen dan meer gericht zijn op de ambities en mogelijkheden van de gemeente Meppel. Een tweetal nieuwe position papers zijn in voorbereiding.

8. Vervolg leader project marketingagenda Zuidwest Drenthe

Besluit:

 1. De samenwerkingsovereenkomst POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma; zie bijlage 1) aan te gaan met gemeenten Westerveld, Hoogeveen, De Wolden en stichting Marketing Drenthe voor het projectplan Marketingagenda Zuidwest Drenthe;
 2. De verantwoordelijk portefeuillehouder mandaat te geven voor het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst POP3
 3. In te stemmen met het projectplan Marketingagenda Zuidwest Drenthe (zie bijlage 2);
 4. Stichting Marketing Drenthe als penvoerder de machtiging te verlenen om mede namens de gemeente Meppel een LEADER-subsidieaanvraag voor de realisatie van het projectplan Marketingagenda Zuidwest Drenthe bij SNN in te dienen;
 5. Stichting Marketing Drenthe in totaal een subsidie van € 15.000,00 te verstrekken als cofinanciering voor deelname aan het project.

Samenvatting:

De gemeente Meppel gaat formeel een samenwerkingsverband aan met de gemeenten Westerveld, Hoogeveen, De Wolden en Stichting Marketing Drenthe om de vrijetijdseconomie in de regio te versterken. Het college stelt het projectplan Marketingagenda Zuidwest Drenthe 2022-2024 vast, waarin de gezamenlijke regionale marketing-aanpak is uitgewerkt. Het college machtigt Stichting Marketing Drenthe om mede namens de gemeente Meppel een LEADER-subsidieaanvraag bij SNN in te dienen voor het realiseren van dit projectplan. Deelname aan dit project vereist een cofinanciering van in totaal € 15.000,00 per gemeente. Dit bedrag wordt als eenmalige subsidie verstrekt aan Stichting Marketing Drenthe, die het project coördineert.

9.         Planning en control jaarkalender 2022

Besluit:
1. Kennis nemen van de planning van het besluitvormingsproces van de Planning & Control documenten voor 2022;
 2. De jaarkalender 2022 aanbieden aan de agendacommissie van de raad.

Samenvatting:
In deze kalender beschrijven we welke Planning & Control (P&C) documenten in 2022 worden opgesteld. De jaarkalender geeft voor iedere betrokkene duidelijkheid over de data van bestuurlijke besluitvorming. Daarnaast zijn de data weergegeven wanneer we de documenten naar de raad sturen.


10.  Opdrachtvaststelling evaluatie P&C-cyclus

Besluit:

De opdracht evaluatie Planning & Control cyclus vast te stellen.

Samenvatting:

In het college-uitvoeringsprogramma 2018-2022 is afgesproken dat de Planning & Control cyclus (hierna: P&C-cyclus) geëvalueerd wordt. Deze evaluatie wordt ingezet om een  verdere kwaliteitsverbetering en integraliteit vorm te geven. Daarnaast is het wenselijk om meer gemak en rust in het proces te krijgen voor stellers en gebruikers. Ook wordt meer helderheid gecreëerd in verantwoordelijkheden.

11.  Project vindbaarheid openbare ruimte

Besluit:

In te stemmen met openbare ruimte Noorderkanaalweg.

Samenvatting:

Dit betreft openbare ruimte namen die al eerder zijn vastgesteld maar welke voor het afstemmen van het project ''Traject Vindbaarheid Openbare Ruimten'' in samenwerking met het Nationaal Wegen Bestand, Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en           Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) middels een besluit vastgesteld dienen te  worden. Door hier aan deel te nemen verbetert de kwaliteit van onze basisregistraties en kunnen hulpdiensten en andere afnemers van onze gegevens beter de locatie bepalen.

12.      Akkoord uitbetaling planschadevergoeding

Besluit:

 1. In te stemmen met het door SAOZ uitgebrachte advies betreffende planschade;
 2. Over te gaan tot uitbetaling van de in het advies genoemde gelden wanneer de periode om in bezwaar te gaan is verstreken en dit niet heeft geleid tot een bezwaarschrift.

Samenvatting:

Er is een aanvraag tot tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ingediend bij de gemeente Meppel. De gemeente Meppel heeft onafhankelijk adviesbureau Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) verzocht om advies uit te brengen over de aanvraag. SAOZ heeft het college van Meppel geadviseerd om over te gaan tot het uitkeren van een planschadevergoeding, omdat er sprake is van een nadeliger positie voor aanvrager. Het college van B&W stemt in met dit advies en gaat  na het verlopen van de termijn van bezwaar over tot het uitbetalen van het in het adviesrapport genoemde bedrag wanneer er geen sprake is van een ingediend
            bezwaarschrift.

13.      Stedenbouwkundig kader – Eendrachtstraat 28 te Meppel

Besluit:

Het ‘Stedenbouwkundig kader Eendachtstraat 28 Meppel’ vast te stellen.

Samenvatting:

Stedenbouwkundig kader geeft richting en inhoud aan initiatiefnemers in het geval van een herontwikkeling van de locatie van het voormalig politiebureau aan de Eendrachtstraat. In een ruimtelijk model is het gewenste en optimale bouwvolume onderzocht. Het resultaat is een envelop voor de bebouwing. Binnen deze envelop is veel ruimte voor initiatief. Aan initiatiefplannen die passen binnen het geschetste kader kan medewerking worden verleent als het om, naast de huidige bestemming ‘Maatschappelijk’, woningbouw gaat. Voor de aspecten is inhoudelijk zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het beleid voor het sanliggende Transformatiegebied Noordpoort. Ook hier is sprake van “uitnodigende stedenbouw”.

14.      Nadere regels schaarse vergunningsprocedure prostitutiebedrijven en reactienota

Besluit:

1. De nadere regels verdeling vergunningen prostitutiebedrijven gemeente Meppel (hierna: nadere regels)vast te stellen;

2. De reactienota zienswijzen nadere regels vast te stellen.

Samenvatting:
In de vergadering van 28 oktober 2021 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het door het college vastgestelde concept nadere regels en het concept reactienota.

Het college stelt nu middels nadere regels een procedure vast voor de verdeling van schaarse vergunningen voor prostitutiebedrijven. Dit is nodig omdat jurisprudentie bepaalt dat initiatiefnemers gelijke kansen moeten hebben om in aanmerking te komen voor een vergunning waarvan er maar enkele beschikbaar zijn. De inhoud van de nadere regels is tot stand gekomen na consultatie van belanghebbenden (o.a. uitbaters prostitutiebedrijven en omwonenden van de huidige prostitutiebedrijven).  Naar aanleiding van de zienswijzen zijn de nadere regels op een aantal punten aangepast.

15.      Beleidsregel bijplaatsen afval bij ondergrondse containers en dumpen afval

 Besluit:

Beleidsregel betreffende regels omtrent toepassen spoedeisende bestuursdwang voor illegaal bijplaatsen van huishoudelijke afvalstoffen bij ondergrondse containers en dumpen van afval vast te stellen.

Samenvatting:

Met de introductie van deze beleidsregel wordt bij de aanpak van bijplaatsen afval bij ondergrondse containers en dumpen van afval overgegaan van het strafrechtelijke naar het  bestuursrechtelijke spoor. Dit betekent dat in deze gevallen niet meer via het strafrecht maar via het bestuursrecht wordt gehandhaafd en dat gemaakte kosten voor het verwijderen van afvalstoffen indien mogelijk op de overtreder worden verhaald. Het college stelt een beleidsregel vast om op te optreden bij bijplaatsen afvalstoffen bij ondergrondse  containers en dumpen van afval.