Besluiten B&W 3 mei 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Vervallen algemene verkoopwaarden gemeente Meppel in transactie tussen ABN AMRO en derden.

Besluit:

 1. De algemene verkoopvoorwaarden grond met kettingbeding uit 1957 te laten vervallen voor de verkoop van vastgoed ABN AMRO aan een derde;
 2. Dit kenbaar te maken via bijgevoegde brief.

Samenvatting:

ABN AMRO is voornemens haar pand in Meppel aan een derde te verkopen. De grond onder het pand is destijds door ABN AMRO gekocht van de gemeente. Voorwaarden uit deze transactie verplichten ABN AMRO om bepaalde ‘ketting- en boetebedingen’ op te nemen bij een eventuele doorverkoop aan een derde. De gemeente heeft geen belang meer bij deze bepalingen. Aangezien de voorwaarden door het college waren vastgesteld, wordt het college nu verzocht om de voorwaarden te laten vervallen.
     
2. Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht

Besluit:

Het voorgenomen besluit Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht ter instemming aan de OR voor te leggen.

Samenvatting:

Met de regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht voldoet gemeente Meppel aan de Europese richtlijn. Dit besluit betreft een voorgenomen besluit dat vervolgens voor instemming wordt voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

3. Principeverzoek – Julianastraat 18 te Meppel

Besluit:

In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een appartementengebouw aan de Julianastraat 18 in Meppel.      

Samenvatting:

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de bouw van een appartementengebouw aan de Julianastraat 18. Het betreft een onbebouwde locatie. Het geldende bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om hier een bedrijfsgebouw te realiseren. De eigenaar van het perceel heeft echter verzocht om hier in plaats van een bedrijfsgebouw woningen te mogen realiseren. Het college vindt dit een passende invulling voor deze locatie.

4. Jaarstukken 2021

Besluit:

 1. Het overzicht van baten en lasten op taakvelden vast te stellen en de jaarstukken ter vaststelling aan te bieden aan de Raad;
 2. Kennis te nemen van het Accountantsverslag 2021;
 3. De Raad voor te stellen:
  1. De jaarstukken 2021 vast te stellen;
  2. Het resultaat van de jaarrekening 2021 ad € 5.180.000 als volgt te bestemmen:
   1. € 36.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling op basis van het in januari genomen Raadsbesluit;
   2. € 348.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Corona voor het restant corona middelen;
   3. € 106.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Binnenstadsplan op basis van het in januari genomen 2019 Raadsbesluit;
   4. € 297.000 extra toe te voegen aan de reserve budgetoverheveling voor mantelzorgbeleid, het versterken van het aanbod voor thuiswonenden met dementie en verbetering dienstverlening;
   5. Het nog resterende resultaat ad € 4.400.000 toe te voegen aan de algemeen vrij besteedbare reserve. 3.3. In 2022 de toegevoegde bedragen aan de bestemmingsreserves (3.2a t/m 3.2d) te onttrekken en de begroting 2022 daarop te wijzigen.

Samenvatting:

Het college van B&W biedt de jaarstukken 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Het totale resultaat over 2021 bedraagt € 5.180.000 positief. De accountantscontrole is afgerond en de accountant zal naar verwachting begin mei een controleverklaring afgeven.