Besluiten B&W 31 mei 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

 1. Vaststelling portefeuilleverdeling, onderlinge vervanging en voorstel voor benoeming van het nieuwe college voor de collegeperiode 2022-2026. 

Besluit: akkoord conform voorstel

 1. De portefeuilleverdeling voor de collegeperiode 2022-2026 vast te stellen zoals weergegeven in bijlage 1.
 2. Voor wat betreft de vervanging van de burgemeester bij zijn afwezigheid voor de wettelijke taken te besluiten de volgende aanwijzing te hanteren:
            • 1e loco burgemeester: wethouder de heer K.J. de Vries;
            • 2e loco burgemeester: wethouder de heer R. van Ulzen;
            • 3e loco burgemeester: wethouder mevrouw J.A. Bos.
 3. De vervanging zoals onder punt 2. besloten in te laten gaan, zodra de eerste loco-burgemeester de volledige training tot inzet bij openbare orde aangelegenheden heeft doorlopen. Voor de overbruggende periode het loco-burgemeesterschap voor het openbare orde deel te beleggen bij de 2e loco-burgemeester;
 4. Voor wat betreft de onderlinge vervanging de volgende werkwijze toe te passen:
           • wethouder mevrouw J. Bos vervangt wethouder de heer K.J. de Vries;
           • wethouder de heer K. de Vries vervangt wethouder de heer R. van Ulzen;
           • wethouder de heer R. van Ulzen vervangt wethouder mevrouw J.A. Bos;
           • wethouder de heer K. de Vries vervangt burgemeester de heer R.T.A. Korteland.
 5. In te stemmen met het voorstel tot benoeming van vertegenwoordigers uit het college van Meppel in bestuurlijke gremia zoals neergelegd in bijlage 2;
 6. De raad te informeren over de vastgestelde portefeuilleverdeling, de wijze van onderlinge vervanging en de voorstellen tot benoeming in diverse bestuurlijke gremia;
 7. Het coalitieakkoord als collegeprogramma vast te stellen. 

Bijlagen:

 1. Definitieve portefeuilleverdeling 2022-2026;
 2. Vertegenwoordiging externe gremia nieuw college 2022-2026.