Besluiten B&W 29 maart 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Position paper – administratieve verwerking grafrechten

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de opgestelde position paper ten aanzien van de administratieve verwerking van de ontvangen afkoopbedragen voor grafrechten;
 2. De huidige werkwijze ten aanzien van de verwerking van de ontvangen afkoopbedragen voor grafrechten ongewijzigd te laten.


Samenvatting:

De jaarlijks ontvangen afkoopsommen voor grafrechten kwalificeren als vooruit ontvangen bijdragen van derden. Via deze bijdrage wordt betaald voor het recht op een graf en het onderhoud voor de periode waarvoor het grafrecht is afgegeven. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) dient voor vooruit ontvangen bijdragen van derden een voorziening te worden gevormd. Indien sprake is van een jaarlijks (bij benadering) gelijke omvang van ontvangen afkoopsommen mag vanwege de administratieve eenvoud de opbrengst ten gunste van het  jaarresultaat worden gebracht. Uit analyse is gebleken dat de jaarlijks ontvangen afkoopsommen bij benadering van gelijke omvang zijn. Daarbij heeft de raad in haar nota reserves en voorzieningen aangegeven de voorkeur te hebben geen voorziening te vormen indien dit op een andere wijze geregeld kan worden.

De huidige verwerking van de ontvangen afkoopsommen inzake grafrechten wordt voortgezet. De opbrengsten komen jaarlijks ten gunste van het exploitatieresultaat. Er wordt geen voorziening gevormd.
           
2. Reactie op ingezonden brief van de heer Veenstra

Besluit:

 1. Een schriftelijke reactie te geven op de ingezonden brief van dhr. Veenstra;
 2. Een kopie van de brief ter kennisgeving aan de raad te sturen.


Samenvatting:

Een inwoner van Meppel heeft een brief naar het bestuur van de gemeente gestuurd en zijn ongenoegen geuit over berichtgeving die hij vernomen had uit de krant. In de brief werd gewezen op artikelen in de Meppeler Courant waarin verschillende argumenten benoemd worden voor opvang van vluchtelingen op de boot na 1 april 2022. De inwoner spreekt over "inkleuring" door de gemeente. De gemeente geeft in een schriftelijke reactie aan dat de verantwoordelijkheid voor het artikel bij de krant ligt. 

3. Voorkomen wachtlijst beschut werk

Besluit:

 1. De landelijke taakstelling beschut werk vanaf 2022 uitbreiden met totaal 155 uur;
 2. De financiering van de begeleidingskosten van € 39.000,- te dekken vanuit het individuele participatiebudget;
 3. De voorgestelde financiering te beëindigen op het moment dat de financierings- wijze van het Rijk wordt gewijzigd in een hybride verdeelmodel;
 4. De voorgestelde wijziging in 2022 via de gewijzigde verordening sociaal domein voor te stellen aan de gemeenteraad.

Samenvatting:

De gemeenten hebben jaarlijks de verplichting om op basis van door het Rijk vastgesteld taakstelling indicaties af te geven voor het beschut werk. Hierbij hoort ook een vastgesteld bedrag aan compensatie van de kosten. De gemeente Meppel heeft in 2022 voor het eerst aanvragen beschut werk waarmee we de taakstelling gaan overschrijden. Om aan deze vraag te voldoen is er besloten dat er 155 uur extra beschut werk boven de taakstelling mag worden ingezet. De financiering zal plaats vinden uit het re-integratiebudget van de Participatiewet. Dit is vooruitlopend op een eventuele financieringswijziging vanuit het Rijk, waarbij het aantal gerealiseerde beschut werkplekken worden betaald op basis van gerealiseerde aantallen en historische gegevens.

4.   Subsidie verlening huisvestingslasten 2022 voor de gezamenlijke kantoorruimtes in het Palet van Icare en de GGD. Aanvullende subsidie huisvestingslasten over 2020

Besluit:

 1. De hardheidsclausule van de ASV toe te passen en de aanvragen over de jaren 2022 in behandeling te nemen;
 2. Een subsidie van maximaal € 11.839,50 te verlenen aan zowel Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg als de GGD voor de huisvestingslasten van het Palet in 2022;
 3. Een aanvullende subsidie voor 2020 te verlenen van maximaal € 1.302,93 aan Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg en € 1.384,61 aan de GGD en deze direct vast te stellen.

Samenvatting:

Voor de gezamenlijke uitvoering van de opvoed- en opgroeiondersteuning interventieniveau 1 t/m 3 in Meppel worden de kernpartners Icare, GGD en WMW gecompenseerd voor de huisvestinglasten in het Palet. De huisvestingssubsidie aan WMW maakt sinds 2016 onderdeel uit van de reguliere subsidie-afspraken. Icare en GGD dienen hiervoor jaarlijks een aanvraag in.

5  Beheerovereenkomst met Welzijn MensenWerk en subsidieverlening 2022-2025

Besluit:

 1. Bijgaande beheerovereenkomst (subsidie-uitvoeringsovereenkomst) met de stichting Welzijn MensenWerk aan te gaan voor het dagelijks maatschappelijk beheer en de exploitatie van Cultureel Centrum Meppel De Plataan (CCM De Plataan) oor de periode 1 april 2022 t/m 31 december 2025;
 2. De stichting Welzijn MensenWerk hiervoor subsidies te verlenen:
  1. periode 1 april 2022- 31 december 2022: € 130.485
  2. periode 1 januari 2023 – 31 december 2023: € 148.980
  3. periode 1 januari 2024 – 31 december 2024: € 148.980
  4. periode 1 januari 2025 – 31 december 2025: € 148.980
   De subsidiebedragen over de jaren 2023 tot en met 2025 worden telkens verhoogd met de door de gemeenteraad bij de begroting vastgestelde indexering voor subsidies;
 3. De subsidieverleningsbeschikkingen van 20 december 2021 (kenmerk 1573006/1573007) en 28 januari 2022 (kenmerknummer 1583753/158376) te herzien, in die zin dat de aan de stichting Cultureel Centrum De Plataan Meppel verleende subsidies voor het beheer en de exploitatie van CCM De Plataan in januari t/m maart 2022 van in totaal € 56.399 wordt gewijzigd in € 43.495.  

Samenvatting:

De gemeente gaat een nieuwe subsidierelatie aan met Stichting Welzijn MensenWerk voor het dagelijks maatschappelijk beheer en de exploitatie van CCM De Plataan voor de periode 1 april 2022 t/m 31 december 2025.

6. Regiosplitsing beschermd wonen

Besluit:

 1. Het besluit van februari 2019 te handhaven om de regio Assen voor Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) informeel te splitsen in twee regio’s te weten Zuidwest Drenthe (ZWD) (Hoogeveen, De Wolden, Meppel en Westerveld) en Noord- en Midden-Drenthe (NMD) (Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo);
 2. De nieuwe datum van de splitsing vast te stellen op 1 januari 2026;
 3. Vanaf de informele splitsing op 1 januari 2026 de gemeente Hoogeveen aan te wijzen als centrumgemeente in ZWD voor het historisch cliëntenbestand BW en MO;
 4. Af te zien van de informele splitsing per 1 januari 2026 als er geen overeenstemming is over de verdeling van de middelen historisch bestand BW en MO en de afspraken over de wijze waarop administratieve lasten worden beperkt zoals opgenomen in de Norm van opdrachtgeverschap (NvO);
 5. De afspraken zoals beschreven in bijgaande NvO (Bijlage 1) vast te stellen;
 6. De leden van de raad te informeren met bijgaande raadsbrief;
 7. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein te informeren met bijgaande brief.   

Samenvatting:

Het college van B&W heeft ingestemd met het voorstel om het eerder genomen besluit om de regio Assen voor beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) informeel te splitsen in de sub-regio's Zuidwest-Drenthe (Hoogeveen, De Wolden, Meppel en Westerveld) en Noord- en Midden-Drenthe (Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo) te handhaven. Het moment van de splitsing is vastgesteld op 1 januari 2026, mits overeenstemming is bereikt over de verdeling van de middelen en de afspraken omtrent de administratieve lasten. Er is afgesproken om in 2026 te gaan splitsen zodat de inkoop voor de Wmo en BW in de regio Zuidwest-Drenthe tegelijk kunnen plaatsvinden en een samenhangend aanbod ingekocht kan worden. Tussentijds inkoop enkel voor BW is niet efficiënt, omdat het aantal BW cliënten door de overgang naar WLZ sterk is gedaald. Gemeente Hoogeveen is aangewezen als centrumgemeente voor de subregio Zuidwest-Drenthe. Voorts heeft het college van B&W de Norm voor Opdrachtgeverschap vastgesteld.

7. Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens

Besluit

 1. De notitie beleidskeuzes energietoeslag (ET) vast te stellen, met terugwerkende kracht, per 15 maart 2022;
 2. De beleidsregels categoriale bijzondere bijstand in de vorm van de eenmalige energietoeslag (ET) vast te stellen, met terugwerkende kracht, per 15 maart 2022;
 3. De raad in de Berap 2022 voor te stellen de middelen voor uitvoering eenmalige energietoeslag lage inkomens beschikbaar te stellen voor:
  1. Categoriale bijzondere bijstand ad. € 1.352.000;
  2. Uitvoeringskosten van deze regeling ad. € 44.000.
 4. De raad in de Berap 2022 voor te stellen om € 40.000 van de toegekende middelen van door het Rijk te verdelen over:
  1. Individuele bijzondere bijstand en;
  2. Extra uitvoeringskosten individuele bijstand.
 5. De raad kennis te laten nemen van dit besluit, de bijlagen door te sturen en de raadsleden hiermee te informeren.


Samenvatting:

De gemeente Meppel heeft de beleidsnotitie en de beleidsregels voor de eenmalige energietoeslag lage inkomens (ET), met terugwerkende kracht, per 15 maart 2022 vastgesteld. Deze regels zijn bedoeld om huishoudens in de gemeente Meppel met een laag inkomen tot 120% van het van toepassing zijnde sociaal minimum eenmalig een energietoeslag van € 800 per huishouden toe te kennen. Deze ET wordt toegekend vanwege de sterk stijgende energietarieven. In de beleidsregels en notitie ET is vastgesteld welke voorwaarden de gemeente stelt. De ET zal in twee termijn van € 400,- worden uitbetaald.