Besluiten B&W 27 september 2022

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 19 september 2022

Besluit: Akkoord conform voorstel

3. Bespreekstukken

3.1 Artikel 32 vragen PvdA voorbereid energieramp

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de Partij van de Arbeid inzake voorbereid zijn op een mogelijke energieramp.

Besluit: Na aanpassing antwoorden akkoord. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 RvO over voorbereiding op mogelijke energieramp.

3.2 Raadsmemo sportvisie

Het college wil de komende jaren investeren in het verder verstevigen van de relatie met sportverenigingen, onder meer door gezamenlijk te werken aan een visie op sport. Het is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord ‘Werk in uitvoering 2022-2026’.

Besluit: Aangehouden

3.3 Zienswijze ontwerp besluit Wnb Dorpsstraat 74 Nijeveen

Het college van gedeputeerde staten is voornemens een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) te verlenen voor Dorpsstraat 74 in Nijeveen. Er zijn twee aandachtspunten waarop het college van burgemeester en wethouders het college van gedeputeerde staten wil wijzen, te weten de uitvoerbaarheid van het voorgenomen besluit en de juridische houdbaarheid van het voorgenomen besluit.

Besluit: Akkoord conform voorstel

Met bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen tegen een ontwerpbesluit Wet natuurbescherming Dorpsstraat 74 Nijeveen.

4 Hamerstukken

4.1 Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 26-28

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van zeven appartementen aan de Hoofdstraat 26-28 en daarnaast besloten gemotiveerd af te wijken van de parkeernota van de gemeente Meppel.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. Af te wijken van de parkeernota
 2. Een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van zeven appartementen aan de Hoofdstraat 26-28

4.2 Benoeming (leden) adviescommissie ruimtelijke kwaliteit en de stadsbouwmeester

Met de Omgevingswet (inwerkingtreding naar verwachting op 1 januari 2023) wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Hiertoe is er een verordening gemeentelijke adviescommissie Meppel en de verordening adviseur beeldkwaliteit Meppel. De gemeentelijke adviescommissie en de adviseur beeldkwaliteit vervangen de welstandscommissie. Via dit besluit worden deze leden benoemd tot inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Besluit: Akkoord conform voorstel

De door Het Oversticht voorgedragen adviseurs te benoemen tot inwerkingtreding van de Omgevingswet

4.3 Schiphorsterweg 25 Verzoek herziening bestemmingsplan

Het college stemt in met het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel - Buitengebied herziening Schiphorsterweg 25’ en start het vooroverleg met de overlegpartners. Ook wordt het plan voor inspraak ter inzage gelegd. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt het ruimtelijk kader geboden voor realisatie van 11 woningen in een serviceresidentie, een groententuinderij, landschapselementen en wandelpaden aan de Schiphorsterweg 25 te De Schiphorst. Door het plan vindt zowel ontwikkeling plaats van een bijzonder woonmilieu als ook een kwaliteitsverbetering van landschap, cultuurhistorie, recreatie en natuur in het Reestdal. Daarnaast wordt een overeenkomst gesloten op grond waarvan planschade die eventueel optreedt voor rekening van de initiatiefnemer komt en niet voor rekening van de gemeente.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Meppel - Buitengebied herziening Schiphorsterweg 25’
 2. Met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst te sluiten (op grond van artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening);
 3. Het voorontwerp op grond van de inspraakverordening en artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
 4. Het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te starten;
 5. Voor het project geen milieueffectrapportage (MER) op te stellen zoals bedoeld in artikel 7.19 Wet milieubeheer (Wm).

4.4 Schiphorsterweg 5 en 7  herziening bestemmingsplan

Het college stemt in met het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel - Buitengebied herziening Schiphorsterweg 5-7’ en start het vooroverleg met de overlegpartners. Ook wordt het plan voor inspraak ter inzage gelegd. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt het ruimtelijk kader geboden voor de uitvoering van een Ruimte voor Ruimteproject, waarbij circa 1375m2 aan agrarische bebouwing wordt gesloopt, één compensatiewoning wordt gebouwd en twee bestaande woningen een reguliere woonbestemming krijgen. Onderdeel van het plan is ook de uitvoering van een landschappelijk inrichtingsplan. Daarnaast wordt een overeenkomst gesloten op grond waarvan planschade die eventueel optreedt voor rekening van de initiatiefnemer komt en niet voor rekening van de gemeente.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Meppel - Buitengebied herziening Schiphorsterweg 5-7’;
 2. Met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst te sluiten (op grond van artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening);
 3. Het voorontwerp op grond van de inspraakverordening en artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
 4. Het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te starten.

4.5 Voortgangsrapportage 2022 Regiostedenfonds

Het college dient bij de provincie Drenthe de voortgangsrapportage 2022 subsidie Regiostedenfonds in en stuurt deze ter informatie naar de gemeenteraad. De gemeente Meppel heeft in 2021 bij de Provincie Drenthe een subsidie aangevraagd van € 2,65 miljoen uit het Regiostedenfonds, periode 2022 t/m 2025. Eén van de voorwaarden is een jaarlijkse voortgangsrapportage.

Besluit: Akkoord conform voorstel

 1. De provincie te informeren via bijgevoegde brief en rapportage over de voortgang van de subsidiabele activiteiten Regiostedenfonds.
 2. De raad te informeren via bijgevoegde memo met de voortgangsrapportage als bijlage.

5 Sluiting