Besluiten B&W 25 januari 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Beantwoording artikel 32 vragen van de CU over maatregelen voor houtstook

Besluit:
In te stemmen met de voorgestelde, aan de raad toe te zenden, beantwoording van de vragen ex. artikel 32 Reglement van Orde met als onderwerp: Maatregelen voor houtstook.

Samenvatting:
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de CU over maatregelen voor houtstook en stuurt deze toe aan de raad.
           
2. Beantwoording artikel 32 vragen van D66 over de maatregelen emissie overlast biomassacentrale Meppel

Besluit:
In te stemmen met de voorgestelde, aan de raad toe te zenden, beantwoording van de vragen ex. artikel 32 Reglement van Orde met als onderwerp: Monitoring Emissie Overlast Biomassacentrale Meppel.

Samenvatting:
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van D66 over het rapport "Monitoring Emissie Overlast Biomassacentrale Meppel" van Scapeler en stuurt deze toe aan de raad.


3. Sbsidieverlening 2021 – inloopvoorziening Cosis

Besluit:
Aan Cosis een subsidie te verlenen van € 68.500,00 voor de inloopvoorziening.

Samenvatting:
Cosis ontvangt al een aantal jaren een subsidie van de gemeente Meppel voor het organiseren en uitvoeren van een inloopvoorziening voor kwetsbare burgers met als doel deze burgers uit een sociale isolement te halen en maatschappelijke deelname te bevorderen. Voor het jaar 2022 vraagt Cosis wederom een subsidie aan.

4. Onrechtmatigheid inhuur landmeter

Besluit:
1. Kennis te nemen van de ontstane onrechtmatigheid door de verlenging inhuur landmeter;
2. Kennis te nemen van de voortgezette overeenkomst met de landmeter;
3. Kennis te nemen van het onderzoek of we een landmeter in dienst gaan nemen of dat we een nieuwe aanbestedingsprocedure gaan volgen.

Samenvatting:
Het college heeft kennisgenomen van een onrechtmatige situatie bij de inhuur van de landmeetkundige werkzaamheden en het vervolg rondom de inhuur landmeter.

Aanvraag omgevingsvergunning – Groenmarkt 2 te Meppel

Besluit:
1. Niet mee te werken aan het afwijken van het bestemmingsplan voor de aanvraag omgevingsvergunning Groenmarkt 2 te Meppel voor commerciële ruimte op de begane grond en vier appartementen op de verdiepingen;
2. De aanvraag omgevingsvergunning Groenmarkt 2 te Meppel te weigeren.

Samenvatting:
Het college heeft besloten niet mee te werken aan het afwijken van het bestemmingsplan voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de Groenmarkt 2 te Meppel ('Het Klokkehuis'). De aanvraag bevat commerciële ruimte op de begane grond en vier appartementen op de verdiepingen, met een uitbouw op de verdieping van de achterste gedeelte van het gemeentelijk monument. De aanvraag maakt dat de woonkwaliteit, de monumentale waarde, de parkeerbalans en het straat- en bebouwingsbeeld onder druk komen te staan. De aangevraagde vergunning zal geweigerd worden.

6. Principeverzoek – Schiphorsterweg 25 te Meppel

Besluit:
1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van 8 serviceresidenties, groente tuinderij, landschapselementen en wandelpaden aan de Schiphorsterweg 25, De Schiphorst;
2. De initiatiefnemer middels bijgevoegde antwoordbrief op de hoogte te stellen van uw principebesluit.

Samenvatting:
Het college heeft besloten in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van 8 serviceresidenties, groente tuinderij, landschapselementen en wandelpaden aan de Schiphorsterweg 25, De Schiphorst. Door het plan vindt zowel ontwikkeling plaats van een bijzonder woonmilieu als ook een kwaliteitsverbetering van landschap, cultuurhistorie, recreatie en natuur in het Reestdal.

7. Stimulering verkleuren/verplaatsen en gevelverbetering

Besluit:
1. De Nadere regels stimuleringssubsidie verkleuren en/of verplaatsen Meppel 2022-2025 vast te stellen;
2. De Nadere regels subsidie gevelfonds Meppel 2022 tot en met 2025 vast te stellen;
3. Het subsidieplafond voor beide regelingen gezamenlijk vast te stellen op € 600.000,-.

Samenvatting:
Het college heeft de nadere beleidsregels voor stimuleringssubsidie verkleuren en/of verplaatsen Meppel 2022-2025 en subsidie gevelfonds Meppel 2022-2025 vastgesteld. In opvolging van het binnenstadfonds is vanuit het Regiostedenfonds voor de periode 2022 tot en met 2025 € 600.000,- door de Provincie Drenthe beschikbaar gesteld voor continuering stimuleringsregelingen verkleuren en verplaatsen en gevelfonds.

8. Decembercirculaire van het Rijk 2021

Besluit:
1. Kennis te nemen van bijgaande memo over de hoofdpunten uit de circulaire en de financiële gevolgen voor Meppel;
2. De (financiële) uitkomsten over 2021 mee te nemen in de jaarstukken 2021. De (financiële) uitkomsten over 2022 mee te nemen in de bestuursrapportage 2022;
3. De raad via de memo aan de raad te informeren over de decembercirculaire 2021 en de financiële gevolgen voor Meppel.

Samenvatting:
De decembercirculaire 2021 informeert in hoofdzaak over de gemeentefondsuitkering voor de uitkeringsjaren 2021 en 2022, gebaseerd op de Najaarsnota van het rijk.

9. Warmtetarieven MeppelEnergie 2022

Besluit:
Met bijgevoegde brief te reageren op het tariefvoorstel van MeppelEnergie.

Samenvatting:
MeppelEnergie heeft een tariefvoorstel voor de warmtetarieven van 2022 gedaan. Met bijgevoegde reactie reageert het college op dit voorstel en adviseert MeppelEnergie om de voorgestelde tariefstijging beter te onderbouwen, althans transparant te zijn over hoe men tot de voorgestelde stijging komt.