Besluiten B&W 1 februari 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Beantwoording artikel 32 vragen van de CDA over de herbestemming Rechterenschool

Besluit:

In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 RvO inzake de herontwikkeling van de Rechterenschoollocatie.

Samenvatting:

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van het CDA over de herontwikkeling van de Rechterenschoollocatie.
           
2. Evaluatie op hoofdlijnen armoede- en schuldenbeleid

Besluit:

 1. De evaluatie over de hoofdlijnen van het armoede- en schuldenbeleid 2019 - 2021 vast te stellen;
 2. Deze evaluatie met bijgaand memo ter kennisname aan te bieden aan de raad.

Samenvatting:

De afgelopen jaren is rondom het thema armoede en schulden gewerkt vanuit een armoedeaanpak met daarbij een aantal doelstellingen. Deze aanpak wordt nu geëvalueerd zodat na vaststelling van de evaluatie vanuit de conclusies en aanbevelingen toegewerkt kan worden naar een vervolgaanpak armoede en schulden voor de jaren ‘22 – ‘26. De raad wordt deze evaluatie ter kennisname aangeboden.

3. Resultaten zelfevaluatie BGT, BAG, BRO, WOZ, BRP en reisdocumenten

Besluit:

 1. De rapportages zelfevaluatie BAG, BGT, BRO en WOZ over 2021 vast te stellen;
 2. Te verklaren dat het onderzoek zelfevaluaties BRP 2021 is uitgevoerd;
 3. De burgemeester verklaart dat het onderzoek zelfevaluatie reisdocumenten 2021 is uitgevoerd.

Samenvatting:

Jaarlijks wordt er een zelfevaluatie uitgevoerd over de basisregistraties van de gemeente Meppel. Een uittreksel per registratie moet voor 14 februari 2022 als verantwoording naar het betreffende Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Autoriteit Persoonsgegevens worden gestuurd. Deze documenten moeten door het college worden ondertekend. Uit de zelfevaluaties van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) blijkt dat er geen afwijkingen zijn in de normen waaraan de basisregistraties moeten voldoen. Voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een verbeterpunt vastgesteld. Dit betreft definitieve pandgeometrie opnemen in de BAG. Door middel van een twee wekelijks agendapunt is dit opgepakt.

 Uit de zelfevaluaties van de Basisregistratie Personen (BRP) en de reisdocumenten zijn twee verbeterpunten naar voren gekomen. Dit betreft het maken van een procedure voor het gebruik van de mobiele vingerafdrukapparatuur en het maken van een contactlijst die aangeeft welke functionarissen contact onderhouden met (overheids) instanties en toezichthouders over informatiebeveiligingsaangelegenheden. Deze verbeterpunten zijn in behandeling genomen. Voor de basisregistratie WOZ is ook een verbeterpunt vastgesteld. Dit betreft het in gebruik nemen van confrontatiesoftware om de verschillen tussen de gemeentelijke WOZ-administratie en de LV-WOZ in kaart te brengen. Deze software is al afgenomen en wordt in 2022 in gebruik genomen.

4. Verkiezingen 2022: stemlokalen, stembureaus, openingstijden en tellocaties

Besluit:

 1. 21 stemlokalen aan te wijzen en 22 reguliere stembureaus in te stellen in de gemeente Meppel voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022, overeenkomstig bijlage 1
 2. 4 stembureaus in te stellen in de gemeente Meppel voor het vervroegd stemmen voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 14 en 15 maart 2022, overeenkomstig bijlage 2;
 3. Gemeentelijk stembureau in te stellen in de gemeente Meppel op woensdag 16 maart 2022 voor het tellen van de stemmen van het vervroegd stemmen op 14 en 15 maart 2022, overeenkomstig bijlage 2;
 4. Vaststellen openingstijden voor de stembureaus tijdens de Gemeenteraads- verkiezingen 2022, overeenkomstig bijlage 3;
 5. Aanwijzen van een locatie voor het tellen van de stemmen van het Stembureau NS station op 16 maart 2022, overeenkomstig bijlage 4

Samenvatting:

Ter voorbereiding op de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zijn er 22 stembureaus voor het reguliere stemmen, 1 Gemeentelijk stembureau en 4 stembureaus voor het vervroegd stemmen op 14 en 15 maart 2022 aangewezen. Daarnaast zijn de openingstijden vastgesteld en is de locatie voor het tellen van het Stembureau NS station aangewezen.

5. Stand van zaken – werkende keten

Besluit:

De gemeenteraad met een memo te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de Werkende Keten.

Samenvatting:

Het college informeert de gemeenteraad met een memo over de stand van zaken met betrekking tot de werkende keten binnen de gemeente Meppel.

6. Frisse start voor ondernemers

Besluit:

 1. Een eenmalige bijdrage toe te kennen ad € 50.000 aan de Stichting Ondernemersfonds Meppel, met als doel een "frisse start" na corona voor ondernemers te faciliteren;
 2. De Stichting Ondernemersfonds Meppel te verzoeken de organisatie en het beheer van deze "frisse start" te verzorgen;
 3. Ter dekking van deze eenmalige bijdrage een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen vanuit het Taskforcebudget 2022.

Samenvatting:

Een deel van de ondernemers wordt ernstig getroffen door de coronamaatregelen. Door de derde lockdown moesten niet essentiële winkels, horeca, cultuur en contactberoepen opnieuw de deuren sluiten. Dit heeft economisch, sociaal en maatschappelijk ernstige gevolgen. Er wordt een groot beroep gedaan op de veerkracht van de ondernemers. Zij willen het liefst zo snel mogelijk weer starten. Om een extra impuls te geven aan deze start is besloten een eenmalige bijdrage toe te kennen van € 50.000. De uitvoering van de Frisse start voor ondernemers wordt verzorgd door de Stichting Ondernemersfonds Meppel.

7. Bezwaren omgevingsvergunning Kromme Elleboog 59 – Pakhuis de Hes

Besluit:

De ingebrachte bezwaren tegen de omgevingsvergunning ongegrond te verklaren.

Samenvatting:

Het college heeft besloten om de bezwaren tegen de omgevingsvergunning ongegrond te verklaren.

8.  Convenant bescherm wonen en begeleiding maatschappelijke opvang 2022

Besluit:

Het ‘Convenant Beschermd Wonen en (Begeleiding) Maatschappelijke Opvang 2022, Regio Assen’ te sluiten met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Samenvatting:

Het college van burgemeester en wethouders sluit het convenant Beschermd Wonen en (Begeleiding) Maatschappelijke opvang 2022, Regio Assen. Assen is centrumgemeente voor de uitvoering van Beschermd Wonen en (Begeleiding) Maatschappelijke Opvang. Zij voert deze taken uit voor 9 regiogemeenten, te weten Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld. Om dit mogelijk te maken dient gemeente Assen het convenant te actualiseren en te sluiten met de negen regiogemeenten. Dit convenant regelt de samenwerkingsafspraken tussen de centrumgemeente Assen en de regiogemeenten.