Besluiten B&W 19 september 2022

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 13 september 2022

Besluit: Akkoord conform voorstel

3. Bespreekstukken

3.1 Collegevoorstel Subsidieaanvraag NICE

Gemeente Meppel heeft een strategisch partnerschap met Stichting NICE als onderdeel van het RESPNN-project NICE Matters 2018-2022. Het College heeft besloten om voor het jaar 2022 de subsidie te verlenen.

Besluit: Akkoord conform voorstel
Voor 2022 een subsidie te verlenen van maximaal €25.000 aan Stichting NICE voor de activiteiten zoals beschreven in de subsidieaanvraag.

3.2 Subsidie vaststelling algemene subsidie en project Bespreekbaar maken kinderwens

Op grond van de Wet publieke gezondheid en het (aangepaste) Besluit Publieke Gezondheid hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om aan alle jeugdigen van 0-18 jaar jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan te bieden. Daarnaast heeft Icare een project uitgevoerd waarvoor ze apart subsidie hebben ontvangen, ‘Bespreekbaar maken van een kinderwens’. Het project draagt bij aan het bespreekbaar maken van een kinderwens bij vrouwen in kwetsbare situaties. Voor de uitvoering van de JGZ 0-4 jaar en het project ‘Bespreekbaar maken van een kinderwens’ heeft Icare een aanvraag voor vaststelling van de subsidie ingediend met een jaarverslag. Op basis hiervan kan het college de subsidie vaststellen.

Besluit: Akkoord conform voorstel

Advies:
1. De subsidie voor uitvoering van jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar in 2021 aan Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg vast te stellen op € 483.982, -- ;
2. De aanvullende subsidie voor uitvoering van jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 in 2021 aan Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg vast te stellen op € 5.964 -- . Het teveel ontvangen bedrag van € 14.036,--terug te vorderen;
3. De subsidie voor het project ‘Bespreekbaar maken van een kinderwens’ aan Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg vast te stellen op € 13.000,-- .

4. Hamerstukken

4.1 Aansluiting Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem. Dit betreft een meldpunt waar burgers anoniem (telefonisch of digitaal) een melding kunnen doen bij vermoedens van ondermijning en criminaliteit. Door als gemeente hierop aan te sluiten wordt onze informatiepositie vergroot en kunnen we beter acteren op wat er in de gemeente speelt. Een belangrijk onderdeel is hierbij ook om burgers bewust te maken en bekend te maken met dit meldpunt.

Besluit: Akkoord conform voorstel
In te stemmen met aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem; door de samenwerkingsovereenkomst tussen stichting Meld Misdaad Anoniem en gemeente Meppel vast te stellen.

4.2 Bestemmingsplan Comm. De Vos van Steenwijklaan 10

Het college stemt in met het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel - Com. De Vos van Steenwijklaan 10’ en start het vooroverleg met de overlegpartners. Ook wordt het plan voor inspraak ter inzage gelegd. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt een herontwikkeling mogelijk gemaakt, waarbij het bestaande kantoorpand wordt gesloopt en woningbouw wordt gerealiseerd in de vorm van 30 appartementen en 8 grondgebonden woningen.
Daarnaast wordt een overeenkomst gesloten op grond waarvan planschade die eventueel optreedt voor rekening van de initiatiefnemer komt en niet voor rekening van de gemeente.

Besluit: Akkoord conform voorstel
1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Meppel - Com. De Vos van Steenwijklaan 10’;
2. In te stemmen met de voorgestelde parkeeroplossing, waarbij wordt afgeweken van de Nota parkeernormen.
3. Met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst te sluiten (op grond van artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening);
4. Het voorontwerp op grond van de inspraakverordening en artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
5. Het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te starten.
6. Voor het project geen milieueffectrapportage (MER) op te stellen zoals bedoeld in artikel 7.19 Wet milieubeheer (Wm)

4.3 Gelijke Kansen Alliantie Agenda gemeente Meppel 2022-2024

Samenvatting
Het college van B&W heeft ingestemd met de Gelijke Kansen Alliantie(GKA) Agenda gemeente Meppel 2022-2024. De GKA Agenda gemeente Meppel 2022-2024 is ondertekend door de verantwoordelijk wethouder Jeannet Bos. De GKA Agenda gemeente Meppel 2022-2024 zal als bijlage dienen bij de subsidieaanvraag Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs. Bestuurder Peter de Visser van Stad en Esch zal namens de stuurgroep Meppeler Lokaal Educatieve Agenda(LEA) de subsidie aanvraag indienen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Besluit: Akkoord conform voorstel
1. In te stemmen met de Gelijke Kansen Alliantie Agenda van de gemeente Meppel
2. De GKA Agenda gemeente Meppel 2022-2024 te laten ondertekenen door de verantwoordelijk wethouder Jeannet Bos
3. In te stemmen met het delen van de GKA Agenda gemeente Meppel 2022-2024 met Peter de Visser van Stad en Esch t.b.v.  de subsidieaanvraag Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs.

4.4 Reactie op input ICC-Parkmanagement op het collegeprogramma

Besluit: Akkoord conform voorstel

De antwoordbrief op de input van ICC-Parkmanagement op het collegeprogramma te versturen

4.5 Specifieke maatregel energiearmoede

Besluit: Akkoord conform voorstel

In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 RvO over specifieke maatregelen energiearmoede.

4.6 Vervolg Werkende Keten 2022-2023

De pandemie had de uitrol van de aanbevelingen uit het rapport 'De werkende Keten' van 2019 deels vertraagd. Desondanks hebben veel ontwikkelingen en acties wel doorgang gevonden. De gemeenteraad is hier gedurende de jaren 2020 en 2021 over geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen (Berap en jaarstukken). Met het memo in februari 2022 werd er een gebundeld overzicht van de ingezette acties en behaalde resultaten getoond van de voorgaande jaren. In de huidige memo blikken we terug op de resultaten van de eerste helft van 2022 en kijken we, zoals toegezegd, vooruit naar 2023.

Besluit: Akkoord conform voorstel
De gemeenteraad met een memo te informeren over het vervolg van de Werkende Keten 2022-2023 in het kader van de participatiewet.

4.7 Voorstel hoogspanningsstation

Het college stemt in met de ontwikkeling van een nieuw hoogspanningsstation van TenneT in Noord III. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt deze ont-wikkeling opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel - Noord III’.

Besluit: Akkoord conform voorstel
Het college stemt in met de ontwikkeling van een nieuw hoogspanningsstation van TenneT in Noord III. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt deze ont-wikkeling opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel - Noord III’.

4.8 Voortzetten deelname regionale mediatorpool

Gemeenten hebben regelmatig te maken met conflicten. Vaak via een zienswijze-, bezwaar-, beroeps- of klachtenprocedure. Om dergelijke conflicten te beëindigen kunnen dan ook de daarvoor geldende wettelijke procedures worden gevolgd. Maar uit de praktijk blijkt dat veel geschillen effectiever en (kosten-)efficiënter kunnen worden opgelost door alternatieve conflictoplossingsmethoden toe te passen. Eén van de informele vormen van conflicthantering is mediation. Bij mediation gaan partijen onder leiding van een neutrale en onpartijdige derde, de mediator, met elkaar in gesprek om een oplossing te vinden, die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de belangen van alle betrokkenen. De gemeenten Meppel, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld en Zwartewaterland zetten sinds oktober 2014 interne mediators in poolverband in (de mediatorpool). Dit betekent dat – om de onpartijdigheid te vergroten – een opgeleide mediator uit een andere poolgemeente optreedt als mediator.

Besluit: Akkoord conform voorstel
1. Deelname aan de regionale mediatorpool (Meppel, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld en Zwartewaterland) voort te zetten.
2. Mediations met een uniform uurtarief van €57,50 ex. BTW onderling te verrekenen en deze werkwijze vast te leggen in bijgevoegd Protocol regionale mediatorpool;

4.9 Wijziging verordening havengelden i.v.m. verschrijving.

Op 24 november 2021 is de gewijzigde havengeldverordening gepubliceerd. Er blijkt een fout in de tarieventabel te zitten, waardoor vrachtschepen die laden en lossen ineens voor een veel hoger bedrag per ton laadvermogen werden aangeslagen. Omdat dit tarief van €0,18 per ton laadvermogen nooit de bedoeling is geweest stelt het college aan de gemeenteraad voor om dit te herstellen op €0,12 per ton laadvermogen

Besluit: Akkoord conform voorstel
De Raad voor te stellen de wijzigingsverordening havengeldverordening vast te stellen.

5 Sluiting