Besluiten B&W 19 april 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Artikel 32 vragen van de ChristenUnie over het koopkrachtpakket huishoudens minima hoge energiekosten.

Besluit:

In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 CU -koopkrachtpakket huishoudens minima hoge energiekosten.   

Samenvatting:

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de Christen Unie omtrent uitvoering Koopkrachtpakket huishoudens van minima vanwege hoge energiekosten.
     
2. Participatiebeleid omgevingswet.

Besluit:

De raad voor te stellen:

 1. Het document “Participatiebeleid Omgevingswet" vast te stellen en van toepassing te verklaren voor het opstellen van het participatiebeleid voor de Omgevingswet;
 2. Kennis te nemen van de leidraad participatie voor initiatiefnemers.

Samenvatting:

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om het document "Participatiebeleid Omgevingswet" vast te stellen. Door het vaststellen van dit document stemt de gemeenteraad in met het participatiebeleid waarmee we onder de Omgevingswet participatietrajecten uit zullen voeren. Hiermee voldoet de gemeente Meppel aan de wettelijke eisen die gelden voor de invoering van de Omgevingswet. Daarnaast benoemt het document de wens om een organisatie breed participatiebeleid te ontwikkelen en benadrukt het dat het Participatiebeleid Omgevingswet een tijdelijk beleid betreft.

3. Verordening gemeentelijke adviescommissie en de verordening adviseur beeldkwaliteit.

Besluit:

De raad voor te stellen:

 1. De verordening gemeentelijke adviescommissie Meppel 2022 vast te stellen;
 2. De verordening adviseur beeldkwaliteit Meppel 2022 vast te stellen.

Samenvatting:

Een van de doelen van de Omgevingswet is het behouden/bereiken van een goede omgevingskwaliteit. Om dit doel te bereiken dient de gemeenteraad bij verordening een gemeentelijke adviescommissie in te stellen voor de beoordeling van activiteiten met betrekking tot rijksmonumenten. Om de adviseur beeldkwaliteit als zelfstandig adviseur te behouden, wordt de adviseur beeldkwaliteit gereguleerd in een aparte verordening. De gemeentelijke adviescommissie en de adviseur beeldkwaliteit vervangen de welstandscommissie. Daarmee dient hoofdstuk 9 van de Bouwverordening ingetrokken te worden.

4. Mandaatbesluit ten aanzien van benoeming (leden) adviescommissie en de beeldkwaliteit.

Besluit:

De raad voor te stellen om de bevoegdheid tot benoeming van de leden van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit en de adviseur beeldkwaliteit te mandateren aan het college.
 
Samenvatting:

De bevoegdheid tot benoeming van de leden van de genoemde commissie en de adviseur beeldkwaliteit kan op grond van de wetgeving (de Omgevingswet) worden gemandateerd. Mandaat is gewenst met oog op doelmatigheid en efficiëntie. De regelgeving over mandatering van bevoegdheden (Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht) wordt in acht genomen.

5. Verordening nadeelcompensatie Meppel.

Besluit:

De raad voor te stellen: De Verordening nadeelcompensatie Meppel vast te stellen.

Samenvatting:

De Algemene wet bestuursrecht en de Omgevingswet regelen de hoofdlijnen van het nadeelcompensatierecht. Op bepaalde onderwerpen bestaat er ruimte voor lokaal maatwerk. Met de Verordening nadeelcompensatie Meppel wordt invulling gegeven aan dit lokale maatwerk.

6. Burgerinitiatief – pumptrackbaan.

Besluit:

De gemeenteraad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de aanleg van een pumptrackbaan in het Ringpark Oosterboer;
 2. Voor het begrotingsjaar 2022 een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 103.000 voor de aanleg van een pumptrackbaan met daarbij een geraamde bijdrage derden van € 50.000. De meerjarenraming 2023 en verder aan te passen voor de beheer- en kapitaallasten volgend uit deze netto-investering van € 53.000, bij de begrotingsbehandeling 2023.

Samenvatting:

De gemeenteraad heeft het college in oktober gevraagd onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een pumptrackbaan in Oosterboer. Hiertoe was een burgerinitiatief ingediend. Na onderzoek adviseert het college de raad om in te stemmen met de aanleg van een pumptrackbaan in Oosterboer en daartoe een investeringskrediet beschikbaar te stellen.

7. Principeverzoek voor de Oosterboerweg 11 in Meppel.

Besluit:

In principe medewerking te verlenen aan het gebruik van het pand Oosterboerweg 11 als woning.

Samenvatting:

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het gebruik van het pand Oosterboerweg 11 als woning. Het betreft de voormalige Oosterboerschool die momenteel als verenigingsgebouw in gebruik is. Het in gebruik nemen van het pand als woning kan bijdragen aan het behoud van dit karakteristieke pand.

8. Ontwerp bestemmingsplan: Oosterboer herziening Oosterboerweg 2A Meppel.

Besluit:

 1. In te stemmen met de Reactienota vooroverleg en inspraak ‘Meppel – Oosterboer herziening Oosterboerweg 2a’;
 2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Meppel – Oosterboer herziening Oosterboerweg 2a;
 3. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Meppel – Oosterboer herziening Oosterboerweg 2a’ ter inzage te leggen voor een periode van zes weken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro);
 4. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid samen met het voorontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen.

Samenvatting:

Het college stemt in met de reactienota vooroverleg en inspraak en het ontwerp bestemmingsplan 'Meppel – Oosterboer herziening Oosterboerweg 2a'. Het ontwerp bestemmingsplan wordt voor zes weken ter inzage gelegd. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet verplaatsen van het bouwvlak en het mogelijk maken van twee bijgebouwen.

9. Meerjarenperspectief grondexploitaties 2022.

Besluit:

 1. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2022 (bijlage 1) ter goedkeuring en vaststelling voor te leggen aan de Raad;
 2. De Raad voor te stellen om de nog te realiseren kosten en opbrengsten voor het jaar 2022 (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022) te autoriseren.

Samenvatting:

Het College informeert de Raad over de lopende grondexploitaties met het aanbieden van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2022 (MPG 2022). Significante wijzigingen in het voorliggende MPG 2022 ten opzichte van vorig jaar bestaan uit het feit dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aanvullend financieel zijn verwerkt: de onderliggende grondexploitaties voor de ontwikkeling van de gebieden Noord III-IV, Kop van Noordpoort en deelgebied Centrum Wonen 5 in Nieuwveense Landen werken nu ook financieel door. De grondexploitatie voor de Randweg is per 31 december 2021 afgesloten.

10. Vaststellen bestemmingsplan: Mulo-locatie Meppel en beedkwaliteitsplan.

Besluit:

 1. De raad voor te stellen:
  1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen ‘Meppel – Mulo-locatie’;
  2. Het bestemmingsplan ‘Meppel – Mulo-locatie’ met planidentificatie NL.IMRO.0119.mulolocatie-BPC1 ongewijzigd vast te stellen;
  3. Het beeldkwaliteitsplan 'Transformatie MULO-locatie Meppel' vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 2. Te besluiten hogere grenswaarden ten aanzien van wegverkeer en railverkeer vast te stellen.

Samenvatting:

Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de reactienota zienswijzen en het bestemmingsplan ‘Meppel – Mulo-locatie’ vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 75 sociale huurappartementen mogelijk met bijbehorende ontsluitingen, parkeergelegenheid en groen. Het plangebied ligt tussen de Burgemeester Knopperslaan, Het Vledder, de Meester W. Doornbosstraat en de Gasgracht. Tevens stelt het college de raad voor om het beeldkwaliteitsplan vast te stellen geen exploitatieplan op te stellen. Het beeldkwaliteitsplan wordt het nieuwe toetsingskader waar de uiteindelijke vergunningaanvragen aan getoetst moeten worden. Dit beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de geldende welstandsnota. Tot slot stelt het college van burgemeester en wethouders hogere waarden vast ten aanzien van weg- en railverkeersgeluid op de appartementen, omdat de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder worden overschreden. Dit betekent wel dat er aanvullende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de geluidsnormen binnen in de woningen wel gehaald worden.

11. Akkoord voor uitbetaling van de planschadevergoeding.

Besluit:

 1. In te stemmen met het door SAOZ uitgebrachte advies betreffende planschade;
 2. Over te gaan tot uitbetaling van de in het advies genoemde gelden wanneer de periode om in bezwaar te gaan is verstreken en dit niet heeft geleid tot een bezwaarschrift.

Samenvatting:

Er is een aanvraag tot tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ingediend bij de gemeente Meppel. De gemeente Meppel heeft onafhankelijk adviesbureau Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) verzocht om advies uit te brengen over de aanvraag. SAOZ heeft het college van Meppel geadviseerd om over te gaan tot het uitkeren van een planschadevergoeding, omdat er sprake is van een nadeliger positie voor aanvrager.

Het college van B&W stemt in met dit advies en gaat na het verlopen van de termijn van bezwaar over tot het uitbetalen van het in het adviesrapport genoemde bedrag wanneer er geen sprake is van een ingediend bezwaarschrift.

12. VTH-uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2022 en risicoanalyse en prioriteitenstelling 2022.

Besluit:

 1. Het VTH-uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2022 vast te stellen;
 2. De prioriteitenstelling 2022 vast te stellen. 3. Het VTH-uitvoeringsprogramma 2022 naar de raad te sturen.

Samenvatting:

Jaarlijks stelt de gemeente een uitvoeringsprogramma vast voor vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Het college heeft dit programma vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Onderdeel van het programma is een op een risicoanalyse gebaseerde prioriteitenstelling.

13. Beleidsregels jeugdhulp 2022.

Besluit:
1. De beleidsregels jeugdhulp 2022 vast te stellen;
2. De beleidsregels jeugdhulp 2019 in te trekken.

Samenvatting:

De beleidsregels (uitvoeringsregels) voor de Wet Jeugdhulp zijn geactualiseerd. De reden hiervoor is om juridische verbeteringen in te voeren vanwege ervaringen uit de praktijk. Een aantal regels zijn toegevoegd om meer duidelijkheid te scheppen voor de consulenten bij het bepalen voor de inzet van jeugdhulp. De toegevoegde onderdelen zijn: Vervoer, deelname aan sport en tarieven logeren binnen het netwerk.

14. Ontwerp bestemmingsplan – Hoogeveenseweg 38 e.o. in Meppel.

Besluit:

 1. In te stemmen met de reactienota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan 'Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.';
 2. In te stemmen met het ontwerp Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan 'Meppel –Hoogeveenseweg 38 e.o.;
 3. In te stemmen met de ontwerp beleidsregel 'Ruimtelijk afwegingskader Hoogeveenseweg 38 e.o.';
 4. Geen milieueffectrapportage op te stellen zoals bedoeld in artikel 7.19 Wet milieubeheer ten behoeve van de herontwikkeling van het bestaand ziekenhuisterrein;
 5. Een hogere grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai vast te stellen voor de geluidgevoelige bestemmingen aan de Hoogeveenseweg 38 e.o. te Meppel vanwege:
  1. De Rijksweg A32: een waarde van 53 dB;
  2.  De Hoogeveenseweg N851: een waarde avn 63 dB;
  3. De Reggersweg/Brandemaat: een waarde van 58 dB;
 6. De ontwerp beleidsregel 'Ruimtelijk afwegingskader Hoogeveenseweg 38 e.o.' conform de Inspraakverordening, voor een ieder gedurende zes weken ter inzage te leggen;
 7. Het ontwerp Chw bestemmingsplan 'Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.' en het ontwerp besluit hogere grenswaarde conform Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen.

Samenvatting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerp Chw (Crisis- en herstelwet) bestemmingsplan 'Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.' en de ontwerp beleidsregel 'Ruimtelijk afwegingskader Hoogeveenseweg 38 e.o.'. Daarbij heeft het college ingestemd met de reactienota inspraak en vooroverleg en heeft besloten geen milieueffectrapportage op te stellen en een besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai genomen. Dit alles moet de herontwikkeling van het bestaand ziekenhuisterrein in de toekomst mogelijk maken. De mogelijkheden voor herontwikkeling bestaan uit een mix van functies zoals zorggerelateerde bedrijvigheid, zorgwoningen, zorginstellingen etcetera. De landschappelijke inpassing van de herontwikkeling is daarbij belangrijk.

15. Bouwhistorisch onderzoek monumentale waarde van Prinsenplein 45, 48 en 50 in Meppel.

Besluit:

De procedure voor mogelijke aanwijzing tot gemeentelijk monument op te starten voor de panden Prinsenplein 46, 48 en 50 (ook bekend als “Lord Nelson”) te Meppel.

Samenvatting:

Het college besluit om de procedure te starten voor een mogelijke aanwijzing van de panden Prinsenplein 46, 48 en 50 tot gemeentelijk monument. Onderdeel van de procedure is het uitvoeren van een waardenstellingsonderzoek.

16. Artikel 32 vragen van de ChristenUnie over de panden Lord Nelson aan het Prinsenplein in Meppel.

Besluit:

In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 RvO inzake de panden van Lord Nelson aan het Prinsenplein.

Samenvatting:

Het college beantwoord de schriftelijke vragen van de ChristenUnie over de panden van Lord Nelson aan het Prinsenplein.