Besluiten B&W 18 januari 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Bed en breakfast in bijgebouw Oosterboerweg 8

Besluit:  

 1. Omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4 sub 9 Bijlage II Besluit omgevingsrecht voor het gebruik van bestaand bijgebouw voor bed- en breakfast;
 2. Omgevingsvergunning te verlenen onder de voorwaarde dat het niet is toegestaan dat het bijgebouw als recreatiewoning, voor permanente bewoning of voor arbeidsmigranten wordt gebruikt.

Samenvatting:

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het realiseren van een bed -en breakfast voorziening in afwijking van het geldende bestemmingsplan in het bestaande bijgebouw aan de Oosterboerweg nr. 8 te Meppel onder de voorwaarde dat het uitsluitend in gebruik mag worden genomen als bed en breakfastvoorziening.
           
2. Tijdelijk oplossing voor inwoners met dagbesteding naast ambulante behandeling GZZ via Zorgverzekeringswet

Besluit:

 1. Geen verzoeken van aanbieders van ambulante GGZ in te willigen om indicaties en/of betalingen collectief over te nemen via de Wmo;
 2. Individuele aanvragen van GGZ-klanten die de dagbesteding verliezen of per 1-1-2022 niet toegekend krijgen in behandeling te nemen via de Wmo en integraal op te pakken bij samenloop met een uitkering via de participatiewet;
 3. Indien het aantal aanvragen te groot is, geen individuele beoordeling te doen op het therapeutische doel van de dagbesteding;
 4. Bij samenloop van dagbesteding GGZ en een uitkering op basis van de participatiewet direct te onderzoeken of een re-integratietraject met hulp van de GGZ (behandelaar) mogelijk is;
 5. De toekenning dagbesteding voor een korte periode (2 a 3 maanden) af te geven;
 6. In de beschikking op te nemen dat de gemeente de zorg en financiën overneemt in afwachting van (landelijke) afspraken.

Samenvatting:

Per 1 januari 2022 stoppen de zorgverzekeraars met de betaling van de dagbesteding bij ambulante behandeling op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) aan de Geestelijke Gezondheidszorg. De gemeenten zijn hier niet op voorbereid en de Vereniging van Nederlandse gemeenten zoekt naar een oplossing. De kans is groot dat sommige inwoners dus minder zorg vanuit de Zvw krijgen vanaf 2022. Daarom is er besloten dat inwoners die een aanvraag indienen bij de gemeente individueel worden beoordeeld. Een toekenning zal voor maximaal 2 tot 3 maanden zijn in afwachting van een landelijke oplossing. Daarnaast zal er, als er sprake is van een uitkering via participatiewet, worden gekeken met de GGZ (behandelaar) naar een re integratietraject voor de inwoner.  

3. Subsidie buurtbemiddeling 2021

Besluit:

 1. Subsidie te verlenen voor buurtbemiddeling in 2021 aan Stichting Welzijn Hoogeveen van 15.000 euro en deze direct vast te stellen;
 2. Het bedrag van 15.000 euro ten laste te leggen van 2021.

Samenvatting:

In 2018 is een convenant gesloten met Woonconcept, Politie, Welzijn Mensenwerk en de gemeente voor buurtbemiddeling. Doelstelling van buurtbemiddeling is de communicatie tussen betrokkenen (weer) op gang te brengen, gezamenlijke belangen naar boven te brengen en de relatie te herstellen. Stichting Welzijn Hoogeveen heeft in voorgaande jaren subsidie ontvangen voor het opzetten, uitvoeren en coördineren van buurtbemiddeling. Stichting Welzijn Hoogeveen heeft een aanvraag tot vaststelling ingediend op basis waarvan het college de subsidie kan verstrekken.

4. Voortzetting spoedpoli voor verwarde personen

Besluit:

 1. Samen met de overige Drentse gemeenten bijgaande ‘Overeenkomst van Opdracht Spoedpoli 2022’ te sluiten met GGZ Drenthe;
 2. Volmacht te verlenen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Emmen om de overeenkomst te sluiten voor 2022 en eventueel te verlengen voor 2023.

Samenvatting:

Voortzetting van een passende opvang voor personen met verward gedrag als gevolg van acute psychiatrische problematiek waar de personen tot rust kunnen komen, eerste hulp wordt geboden en waar crisisbeoordeling, diagnostiek en triage plaatsvindt (beoordelingslocatie).

5. Subsidieverlening 2022 aan Stichting Welzijn MensenWerk (WMW)

Besluit:

 1. Aan Stichting Welzijn Mensenwerk (WMW) voor 2022 een maximale subsidie te verlenen van € 1.483.036,07 voor de uitvoering van het uitvoeringsplan 2022;
 2. de subsidierelatie met WMW te handhaven voor de huidige activiteiten die zijn getoetst met behulp van het ‘afwegingskader subsidie of inkoop’.

Samenvatting:

Welzijn MensenWerk (WMW) heeft voor het jaar 2022 een aanvraag ingediend voor subsidie voor de uitvoering van het uitvoeringsplan 2022. Het uitvoeringsplan 2022 is gebaseerd op de opdrachtverlening van gemeente Meppel en voorzien van een financiële paragraaf. Het geeft de opgaven weer waaraan gewerkt gaat worden door WMW in 2022, binnen het financieel kader. De subsidie is bedoeld voor de uitvoering van activiteiten gelieerd aan de maatschappelijke resultaten die de gemeente terug wil zien.

6. Naleving en controle Tozo

Besluit:

 1. Geen extra controle uit te voeren met betrekking tot de controle van de identiteit en leeftijd;
 2. Geen extra controle uit te voeren met betrekking tot de controle van de woon- en leefsituatie;
 3. Een extra controle uit te voeren op de zakelijke inkomsten van de ondernemer op basis van een vooraf afgesproken methode van een steekproef;
 4. Geen extra controle uit te voeren op de gegevens met betrekking tot de eigen verklaringen van de ondernemers bij de aanvraag Tozo.

Samenvatting:

Met ingang van maart 2020 tot 1 november 2021 zijn alle zeilen bijgezet om de zelfstandigen die een aanvraag Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) indienden, op korte termijn van een inkomen op bijstandsniveau te voorzien. De uitvoering gebeurde in opdracht van het ministerie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarnaast hebben gemeenten de opdracht van SZW om beleid op te stellen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgeld. Naast de landelijk gestuurde controles is besloten om een steekproef uit te voeren naar de zakelijke inkomsten van de ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de Tozo regeling. Alle andere aspecten van de uitkering worden voldoende gecontroleerd en geven geen aanleiding tot extra collectief onderzoek.

7. Budgetoverheveling 2021 naar 2022

Besluit:

De Raad voor te stellen:

 1. Een bedrag van € 36.000 voor onderzoek Joodse eigendommen over te hevelen van 2021 naar 2022;
 2. € 36.000 toe te voegen aan de reserve budgetoverheveling door middel van de resultaatbestemming bij de jaarstukken 2021;
 3. Na vaststelling van de jaarstukken 2021, de begroting 2022 hierop aan te passen.

Samenvatting:

In de begroting 2021 zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor activiteiten en projecten. Indien deze activiteiten niet zijn afgerond kan een verzoek tot overheveling van het budget worden ingediend. Na beoordeling wordt geadviseerd om het budget voor het onderzoek Joodse eigendommen van € 36.000 over te hevelen naar 2022.
 

8. Motie SP over energiearmoede, 12 november 2020

Besluit:

De motie te beantwoorden via bijgevoegde memo waarmee de motie is afgedaan.

Samenvatting:

Naar aanleiding van de ‘Motie energiearmoede’ zijn de onderwerpen van beleid waarbij energiearmoede een factor is in beeld gebracht. Verder is aangegeven wat de gemeente al doet om energiearmoede te beperken, welke maatregelen en middelen nog vanuit het Rijk komen en welke mogelijkheden een vervolg zouden kunnen krijgen bij de wijkuitvoeringsplannen van de Transitievisie Warmte.

9.  Subsidieverlening 2022 aan Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar

Besluit:

 • Aan Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg voor 2022 een subsidie te verlenen van maximaal € 496.179,63, -- voor uitvoering jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar;
 • De subsidierelatie met Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg 0- 4 jaar te handhaven voor de huidige activiteiten die zijn getoetst met behulp van het ‘afwegingskader subsidie of inkoop’.

Samenvatting:

Op grond van de Wet publieke gezondheid en het (aangepaste) Besluit Publieke Gezondheid hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om aan alle jeugdigen van 0-18 jaar jeugdgezondheidszorg aan te bieden. Voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar heeft Icare een aanvraag voor subsidie met een uitgewerkt werkplan ingediend. Het college heeft besloten Icare voor 2022 subsidie te verlenen, waarmee Icare uitvoering kan geven aan haar werkplan.

10.  Vierde verzameladvies vaststelling subsidies boven de € 5000

Besluit:

De verleende subsidies conform bijlage vierde overzicht verantwoording subsidies 2020 vast te stellen.

Samenvatting:

Het college stelt een aantal verleende subsidies voor 2020 vast.

11. Algemene subsidieverordening gemeente Meppel en algemene beleidsregels

Besluit:

De raad voor te stellen om:

 1. De Algemene subsidieverordening Meppel vast te stellen;
 2. De Algemene subsidieverordening Meppel zoals gewijzigd op 7 april 2011, nr. 2011-703 in te trekken;
 3. De algemene beleidsregels voor subsidies vast te stellen onder voorbehoud van inwerkingtreding van de nieuwe ASV.

Samenvatting:

In het rekenkameronderzoek van de Raad is aangegeven dat de (ASV) uit 2011 geactualiseerd dient te worden. In afstemming met inhoudelijk betrokkenen is daarom een nieuwe verordening opgesteld. Het college stelt de raad voor om deze vast te stellen. De nieuwe verordening is gebaseerd op het VNG Model Algemene subsidieverordening 2019. De verbetervoorstellen zijn afkomstig van subsidiepartijen, medewerkers en het Rapport rekenkamer onderzoek subsidiebeleid. De geactualiseerde ASV volgt de Algemene wet bestuursrecht. Met de nieuwe ASV krijgt de gemeenteraad meer betrokkenheid bij het subsidiebeleid. Dit komt omdat de Raad jaarlijks de maatschappelijke doelen voor de subsidies vaststelt. Het college krijgt meer sturingsmogelijkheden om de subsidiedoelen te realiseren doordat zij jaarlijks de subsidieplafonds kan vaststellen. In de verordening staan mogelijkheden opgenomen om subsidie van het ene jaar na het andere door te schuiven. Voor reserve- en fondsvorming zijn, los van de ASV, beleidsregels opgesteld. Tevens is een beleidsregel opgenomen omtrent de invulling van de jaarlijkse accountgesprekken.

12. Memo en kaders oplossing MeppelEnergie

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het memo kaders en achtergrond oplossing MeppelEnergie;
 2. Het memo kaders en achtergrond oplossing MeppelEnergie vast te stellen;
 3. De raad voor te stellen:
  1. Het college van B&W op te dragen zo spoedig mogelijk te komen tot een toekomstbestendige oplossing voor de levering van warmte en koude voor de op MeppelEnergie aangesloten huishoudens;
 4. De raad voor te stellen:
  1. Kennis te nemen van het memo kaders en achtergrond MeppelEnergie;
  2. Kader 1 vast te stellen door het college van B&W op te dragen bij het zoeken naar oplossingen die de inwoner centraal te stellen;
  3. Kader 2 vast te stellen door het college van B&W op te dragen de financiële, juridische en bestuurlijke relatie van de gemeente Meppel met MeppelEnergie te ontvlechten;
  4. Kader 3 vast te stellen door het college van B&W op te dragen bij de uitvoering van beslispunt 3 te zoeken naar een betrouwbare, duurzame, betaalbare en daarmee toekomstbestendige oplossing voor de levering van warmte en koude voor de op MeppelEnergie aangesloten huishoudens;
  5. Kader 4 vast te stellen door het college van B&W op te dragen bij ontvlechting, alsmede bij de uitvoering van beslispunt 3 de staatssteunrechtelijke grenzen in acht te nemen.

Samenvatting:

Het college neemt kennis van het memo kaders en achtergrond oplossing MeppelEnergie en stelt deze vast. Verder stelt het college de raad voor kennis te nemen van het memo en vraagt het de raad om de kaders vast te stellen waarbinnen een oplossing voor de financiële situatie bij MeppelEnergie kan worden opgelost. Bij die oplossing zal het college ook moeten zoeken naar mogelijkheden om tot ontvlechting te komen.