Besluiten B&W 15 november 2022

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 8 november 2022

Besluit: Akkoord conform voorstel

3. Bespreekstukken

3.1 Aanvraag principeverzoek bouw senior woonhuis Zegelhorstweg 4 Meppel

Om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de Ruimte voor ruimteregeling en het daarbij mogelijk maken van het realiseren van een nieuwe woning van circa 120 vierkante meter en een schuur van 80 vierkante meter in het buitengebied aan de Zegelhorstweg 4 te Meppel. De schuur op perceelnummer 410 aan de Zegelhorstweg 4 wordt gesloopt.

Besluit: Akkoord conform voorstel

Onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor een Ruimte voor ruimteregeling aan de Zegelhorstweg 4 te Meppel.

3.2 Budgetoverheveling evenementensubsidies

Het college hevelt binnen programma 6 een bedrag van € 15.000,- uit het budget voor evenementenondersteuning over aan de subsidie diverse evenementen en verhoogt daarvoor het subsidieplafond van diverse evenementen met ditzelfde bedrag.

Besluit: Akkoord conform voorstel

1. In te stemmen met het inzetten van een deel van het voor evenementenondersteuning gereserveerde subsidiebedrag voor evenementensubsidies;
2. Hiervoor €15.000,- over te hevelen naar het budget subsidie diversie evenementen;
3. Het plafond voor de subsidie diverse evenementen in 2022 met € 15.000,- te verhogen naar €94.486,-.

4. Hamerstukken

4.1 Beantwoording vragen raden Hoogeveen, Assen en Meppel GKB

De GKB verkeert al enige jaren in zwaar weer. Door verschillende oorzaken is de exploitatie niet rendabel. Het bestuur van de GKB is bezig met een proces van transitie gericht op stabilisatie nu en vervreemding binnen afzienbare tijd. De gemeenteraden worden geïnformeerd middels raadsbrieven en informatiebijeenkomsten. Na de recent gehouden informatiebijeenkomst voor de gezamenlijke gemeenteraden van de drie eigenaren (Hoogeveen, Assen en Meppel) bleven er nog wat onbeantwoorde vragen over. Daarnaast waren niet alle fracties aanwezig bij de bijeenkomst. Door het vraag- en antwoord overzicht te verstrekken zijn alle fracties weer uniform geïnformeerd.

Besluit: Akkoord conform voorstel

De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van de GKB middels het vraag- en antwoord overzicht van de recente gehouden informatieavond.

4.2 Bouwstenennotitie wonen ten behoeve van de Omgevingsvisie

De huidige woonvisie van de gemeente Meppel is in 2021 verlopen. De gemeente Meppel is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. Om hierop te anticiperen is een bouwstenennotitie wonen ten behoeve van de Omgevingsvisie worden opgesteld. Op basis daarvan kunnen wij ook samen met de woningcorporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken maken over volkshuisvestelijke prioriteiten, te weten de bouwopgave/ verstedelijking, betaalbaarheid en doelgroepen, duurzaamheid, wonen en zorg en leefbaarheid in wijken. In deze bouwstenennotitie wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen in de woningmarkt, het rijks-, provinciale en regionale beleid. Voor de bouwstenennotitie is een uitgebreid participatietraject gevolgd.

Besluit: Akkoord conform voorstel

  1. In te stemmen met de bouwstenennotitie wonen ten behoeve van de Omgevingsvisie
  2. De raad voor te stellen de bouwstenennotitie wonen ten behoeve van de Omgevingsvisie vast te stellen

4.3 Externe auditrapportage WPG

Voor 31 december 2021 moesten werkgevers van Buitengewoon opsporing ambtenaren (Boa’s) een verplichte externe audit voor naleving van de Wet politiegegevens (Wpg) uitvoeren. De audit ziet op de jaren 2020-2021. Omdat het normenkader voor deze audit pas eind 2021 is ontwikkeld heeft de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens, de deadline voor aanleveren audit verlengt tot eind 2022. Onlangs is deze uitgevoerd. De audit geeft weer dat er verbeterslagen gemaakt moeten worden om te voldoen aan de richtlijnen van de Wpg.
In het afgelopen jaar is de organisatie bezig geweest met implementatie rond de richtlijnen van de Wpg. Omdat deze verbeteringen nog niet van toepassing waren in 2021 zijn ze niet getoetst tijdens de audit.

Besluit: Akkoord conform voorstel

  1. Kennis te nemen van de auditrapportage Wpg 2020-2021
  2. De auditrapportage te verzenden aan de Autoriteit Persoonsgegevens

4.4 Subsidie 2022 Welzijn MensenWerk Arbeidsmarkttoeslag

Op 16 september 2021 heeft de Tweede kamer een motie aangenomen om extra middelen voor zorgsalarissen vrij te maken. Ter uitwerking van die motie heeft het kabinet € 675 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 80 miljoen is toegevoegd aan het gemeentefonds. Daarmee wordt voor de middengroep een extra loonsverhoging van ongeveer 1,5 % mogelijk gemaakt. Hieronder vallen onder andere een deel van de professionals van Stichting Welzijn MensenWerk (WMW). Deze middelen moeten via gemeenten bij de zorgprofessionals terecht komen. Wat betreft WMW moet dit via de bestaande subsidierelatie verwerkt worden.

Besluit: Akkoord conform voorstel

Stichting Welzijn Mensenwerk aanvullende subsidie te verlenen van € 15.299 vanwege de arbeidsmarkttoeslag binnen de CAO Sociaal Werk ten behoeve van de uitvoering van het werkplan 2022.

4.5 Verkenning mogelijkheden bouwplannen Promes en Cosis aan de Colijnstraat

Besluit: Akkoord conform voorstel

  1. Niet in te stemmen met het verzoek van Cosis en Promes om gemaakte kosten voor het haalbaarheidsonderzoek ten laste van het voorbereidingskrediet IHP te laten vallen.
  2. Op verzoek van de besturen van Cosis en Promes een advies te geven over een eventueel vervolg van het initiatief.
  3. Niet in te stemmen met het verzoek van Cosis en Promes om het budget in het IHP te herzien op basis van de nieuwe ontstane situatie.
  4. Stichting Promes en Cosis hierover te informeren via bijgevoegde brief

5. Sluiting