Besluiten B&W 15 februari 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Subsidieverlening voor 2022

Besluit:

 1. Subsidies 2022 te verlenen aan de organisaties conform bijlage;
 2. Te besluiten dat Dorpshuis De Schalle geen accountantsverklaring hoeft te overleggen bij de verantwoording 2022.


Samenvatting:

Jaarlijks vragen diverse organisaties en instellingen bij de gemeente subsidie aan. Zo ook voor 2022. Op alle subsidieaanvragen boven de € 5.000,- dan wel boven de € 15.000,- bij subsidies waarop nadere regels van toepassing zijn, moet het college een besluit nemen. In dit verzameladvies wordt een aantal van deze subsidieaanvragen ter besluitvorming aan uw college voorgelegd.

2. Ontwerp bestemmingsplan ‘Nijeveen – de Hulsen’

Besluit:

 1. In te stemmen met de Reactienota vooroverleg en inspraak Nijeveen – de Hulsen;
 2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 'Nijeveen – de Hulsen';
 3. Een anterieure overeenkomst aan te gaan met initiatiefnemer;
 4. Na ondertekening van de anterieure overeenkomst het ontwerp bestemmingsplan 'Nijeveen – de Hulsen' ter inzage te leggen voor een periode van zes weken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro).


Samenvatting:

Het college stemt in met de reactie nota vooroverleg en inspraak en het ontwerp bestemmingsplan 'Nijeveen – de Hulsen'. Het ontwerp bestemmingsplan wordt voor zes weken ter inzage gelegd. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken van twee woningen aan De Hulsen.

3. Ontheffing havenverordening

Besluit:

 1. In verband met het gebruik van de hoofdmotor, ten behoeve van de water- en energievoorziening op het riviercruiseschip 'River Allegro', tot 1 april 2022 ontheffing te verlenen van het verbod in de haven op een afgemeerd schip de hoofdmotor in werking te hebben;
 2. In de eerstvolgende wijziging van het mandaatregister de ontheffingsbevoegdheid te mandateren.


Samenvatting:

In de haven van Meppel in de Drentsche Hoofdvaart ligt voor de noodopvang van asielzoekers een riviercruisesschip afgemeerd. Ter voorkoming en beperking van geluidoverlast en uitstoot van uitlaatgassen is het wenselijk dat de hoofdmotor van de riviercruisesschip wordt ingezet voor de water- energievoorziening op dit schip. Op grond van artikel 3.5, lid 1 van de Havenverordening het verboden in de haven op een afgemeerd schip de hoofdmotor in werking te hebben. Het college verleent ontheffing van dit verbod tot 1 april 2022. Het mandaatregister wordt periodiek geactualiseerd. De ontheffingsbevoegdheid wordt daarin opgenomen.

4. Leges milieubelastende activiteiten

Besluit:

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet over te gaan tot het heffen van leges voor milieubelastende activiteiten.

Samenvatting:

Met de invoering van de Omgevingswet wordt het mogelijk om voor milieubelastende activiteiten (zoals bodem, geluid en geur) leges te gaan heffen. Gemeenten mogen zelf kiezen of zij gaan heffen. Meppel kiest hier vooralsnog niet voor.

5. Besluit hogere grenswaarden voor de percelen Kifhoek 6A, 6B en 8 te Meppel

Besluit:

Te besluiten de volgende hogere grenswaarden vast te stellen:

 • Kifhoek 6a: een waarde van 55 dB(A);
 • Kifhoek 6b: een waarde van 55 dB(A);
 • Kifhoek 8: een waarde van 55 dB(A);

Samenvatting:

Besluit van burgemeester en wethouders van Meppel inzake vaststelling hoogst toelaatbare geluidbelasting (hogere waarde) vanwege een industrieterrein als bedoeld in artikel 59 van de Wet geluidhinder.

6. Integraal activiteitenplan NPOnderwijs

Besluit:

 1. De menukaart NPOnderwijs met de daarbij behorende criteria vast te stellen;
 2. Manager-C te mandateren om subsidie te verlenen voor activiteiten uit de Menukaart NPOnderwijs tot een bedrag van € 50.000 per aanvraag;
 3. Bij de eerstvolgende, integrale aanpassing van het mandaatregister dit nieuwe mandaat opnemen in het register.


Samenvatting:

Het college van B&W heeft besloten om de menukaart NPOnderwijs met criteria vast te stellen. Dit is nodig om subsidie te kunnen verlenen aan de aanvragers van het budget dat beschikbaar is gesteld voor het integraal activiteitenplan NPOnderwijs. De teammanager opgroeien  krijgt het mandaat om subsidie te verlenen voor deze activiteiten tot een bedrag van € 50.000.

7. Woningmarktonderzoek Zuidwest- en Midden Drenthe en gemeente Meppel

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het woningmarktonderzoeken 2021 regio Zuidwest- en Midden Drenthe en de gemeente Meppel;
 2. De uitkomsten van dit onderzoek te gebruiken als input voor de actualisatie van het gemeentelijk (woon)beleid;
 3. De gemeenteraad hierover met een memo te informeren.


Samenvatting:

Het woningmarktonderzoek resulteert voor Meppel in de volgende samenvattende woningbehoeftegroei in bandbreedten tot 2030. Een autonome groei (trendscenario) van gemiddeld 180 tot 200 woningen per jaar en een potentieel aanvullende woningbehoefte van 190 tot 220  woningen per jaar ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten, studenten, de uitstroom uit vitale vakantieparken en de mogelijke extra verstedelijkings-opgave vanuit de regio Zwolle. Naast de kwantitatieve woningbehoefte wordt in het woningmarktonderzoek ook een advies gegeven voor het kwalitatieve woningbouwprogramma.

De uitkomsten van dit woningmarktonderzoek bieden input en bruikbare bouwstenen voor het nieuwe woonbeleid van de gemeente Meppel.