Besluiten B&W 13 september 2022

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders.

1 Opening

2  Concept openbare besluitenlijst B&W van 6 september 2022

Besluit:
Akkoord na aanpassing besluit agendapunt 3.5:
Akkoord conform voorstel na redactionele aanpassing raadsvoorstel.

3 Bespreekstukken

3.1 Artikel 32 vragen CDA inzake interview Meppeler Courant

Met dit besluit worden de vragen van de fractie van het CDA beantwoord

Besluit: Akkoord conform voorstel
In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 inzake interview Meppeler Courant

4 Hamerstukken

4.1 Beeldkwaliteitsplan Parkwonen 3/4/5 (De Tuinkamer), Nieuwveense Landen Parkwonen

Het college van burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad van Meppel voor om het beeldkwaliteitsplan ‘De Tuinkamer - Parkwonen 3/4/5 - Nieuwveense Landen' vast te stellen. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het beeldkwaliteitsplan betreft een specifieke uitwerking dat wordt gehanteerd voor de toetsing van bouwplannen in het volgende deelplan van Nieuwveense Landen. Boshoven is aangewezen als zoekgebied voor afwijkende woonvormen, bijvoorbeeld Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Om (individueel) maatwerk te kunnen leveren, kan worden volstaan met het overkoepelende beeldkwaliteitsplan ‘Nieuwveense Landen’.

Besluit: Akkoord conform voorstel
De gemeenteraad voor te stellen:
1. Het beeldkwaliteitsplan ‘De Tuinkamer - Parkwonen 3/4/5 - Nieuwveense Landen’ ongewijzigd vast te stellen in aanvulling op: a. Welstandsnota 2005
b. Beeldkwaliteitsplan 'Nieuwveense Landen'
2. Voor het deelgebied Boshoven geen aanvullend beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

4.2 Interbestuurlijk toezicht archiefbeheer 2021

Bijgaand treft u het verslag over het beheer van de nog niet overgedragen archieven en het gevoerde beheer over het jaar 2021. Dit verslag is opgesteld door de beheerder van de gemeentelijke bewaarplaats. Hierin is de situatie over 2021 beschreven.

Besluit: Akkoord conform voorstel
1. Het verslag over het beheer van nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven en het gevoerde beheer van de gemeentelijke archiefbewaarplaats over 2021voor kennisgeving aannemen.
2. De gemeenteraad informeren via bijgevoegd memo voor de gemeenteraad.
3. Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe informeren via bijgevoegde brief.

5  Sluiting