Besluiten B&W 12 april 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Memo aanpassing verkeerssituatie Paradijsweg.

Besluit:
Samenvatting:

Bij het collegebesluit d.d. 15 maart 2022, om de opvang van vluchtelingen op de boot aan de Paradijsweg te continueren van 1 april 2022 tot en met uiterlijk 31 december 2022, is een beslispunt toegevoegd. Dit luidt: Uitkomsten bewonersavond 14 maart jl. m.b.t. de openbare ruimte nader uitwerken en college hierover rapporteren. Inmiddels heeft de verkeerskundige, samen met de direct omwonenden, de situatie opnieuw beoordeeld en een plan gemaakt om de verkeerssituatie tijdelijk aan te passen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Besluiten zijn in mandaat, als vervolg op het collegebesluit, uitgevoerd.
           
2. Afdoening motie zelfbewoningsplicht.

Besluit:

  1. In te stemmen met de bepaling zelfbewoningsplicht en deze te verwerken in de standaard koopovereenkomst
  2. De raad met een memo te informeren.

Samenvatting:

In de vergadering van de raad van 1 november 2021 heeft de raad de Motie M1 Zelfbewoningsplicht aangenomen. Door het opnemen van een clausule voor zelfbewoningsplicht van 5 jaar bij grondverkopen voor nieuwbouwprojecten voor koopwoningen tot de NHG-grens (€ 355,000, prijspeil 2022) wordt uitvoering gegeven
            aan de motie. De raad wordt hierover met een memo geïnformeerd.

3. Aanwijzingsbesluiten APV, VFL, collecterooster en beleidsregel verspreiden geschreven of gedrukte stukken.

Besluit:

A. vast te stellen de volgende aanwijzingsbesluiten:

  1. 1. Verbod verspreiden geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen (o.a. flyeren, enquêteren) conform bijgevoegde kaart;
  2. 2. Verbod drinkgerei van glas of geopende flessen van glas die kennelijk zijn bestemd voor het bewaren van drank bij zich te hebben of met zich mee te voeren binnen de bebouwde kom van de gemeente Meppel;
  3. 3. Verbod een voertuig te parkeren in bermen en groenstroken langs de weggedeelten van de wegen in de bebouwde kom, waar een parkeerverbod is ingesteld;
  4. 4. Verbod fietsen of bromfietsen langer dan 72 uur onafgebroken te laten staan binnen de grenzen van de gemeente Meppel;
  5. 5. Verbod zich op aangewezen uren en plaatsen met een fiets of bromfiets te bevinden op terreinen waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden die publiek trekt;

B. Vast te stellen de Beleidsregel ontheffing verbod verspreiden geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen in de binnenstad;

C. Vast te stellen het collecte- en wervingsrooster gemeente Meppel 2022-2027.

Samenvatting:

In de APV en VFL zijn een aantal verbodsartikelen opgenomen waarbij het college gebieden kan aanwijzen waar het verbod van toepassing is. In de wijziging van de APV is tevens bepaald dat het college een collecte- en wervingsrooster dient vast te stellen. Voorts is een beleidsregel gewenst om aan te geven wie ontheffing kan krijgen van het verbod geschreven of gedrukte stukken te verspreiden in de binnenstad. Het college stelt het vast.

4. Position papers assetmanagement.

Besluit:

Kennis te nemen van het opgestelde position paper ten aanzien van het assetmanagement.
 
Samenvatting:

In bijgevoegd position paper wordt een reactie gegeven op de in de managementletter gestelde vragen en wordt een overzicht gegeven van de actuele stand van zaken met betrekking tot de beheerplannen. Er kan worden gesteld dat de gemeente inzicht heeft in de omvang en kwaliteit van de te beheren kapitaalgoederen. Een compleet activaregister is echter niet voorhanden. Met reguliere middelen kan het noodzakelijk onderhoud worden uitgevoerd en is geen sprake van achterstallig onderhoud. Een voorziening voor achterstallig onderhoud wordt niet noodzakelijk geacht. Een risico is de huidige sterke inflatie wat zich vertaald in stijgende prijzen van grondstoffen en energie. Bij de behandeling van de P&C documenten wordt hiervoor aandacht gevraagd. Aandachtspunten zijn het in beeld brengen van alle aanwezige activa inclusief een duiding wanneer de mogelijke vervanging gepland staat. De opzet van de beheerplannen is voldoende. Bij nieuw op te stellen/actualisatie van beheerplannen zal de duiding van de mate van noodzakelijk onderhoud zorgvuldig moeten worden beoordeeld en verwerkt.

5. Convenant samenwerking leerplicht en RMC Zuidwest Drenthe.

Besluit:

  1. Het convenant samenwerking Leerplicht en RMC Zuidwest Drenthe aan te gaan;
  2. De wethouder Van der Haar te machtigen het convenant namens het College te ondertekenen.

Samenvatting:

Het College van Burgemeester en Wethouders hebben besloten om een convenant aan te gaan met de gemeenten Hoogeveen, de Wolden en Westerveld. In dit convenant spreken de deelnemende gemeenten de intentie uit om met elkaar samen te werken op het gebied  van leerplicht en RMC en één gezicht naar ketenpartners vormen als het regionale zaken betreft.