Besluiten B&W 11 oktober 2022

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 4 oktober 2022

Besluit: akkoord conform voorstel

3 Bespreekstukken

3.1 Belastingverordeningen en tarieventabellen 2023

In de bijgevoegde wijzigingsverordening zijn de financiële uitgangspunten van de begroting 2023 verwerkt. De tarieven zijn verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,5% met als uitzondering lijkbezorgingsrechten. Daarboven op zijn de geraamde opbrengsten havengelden extra verhoogd volgens de begroting 2023. De overige wijzigingen in de verordeningen zijn opgenomen in de bijlage “overzicht wijzigingen belastingverordeningen 2023”.

Besluit: akkoord na aanpassing raadsvoorstel.

De Raad voor te stellen: De wijzigingsverordening belastingtarieven 2023 vast te stellen

3.2 Subsidie Buurtkamer Noorderboog 2022

Noorderboog ontvangt sinds 2015 een subsidie van de gemeente Meppel voor het organiseren en uitvoeren van de Buurtkamer in het Kerspel in Nijeveen. De Buurtkamer is een voorliggende voorziening voor ouderen in Nijeveen. Het is een locatie wat voor de oudere inwoners van Nijeveen toegankelijk is en waar activiteiten georganiseerd worden.

Besluit: gewijzigd besluit, toevoegen onderdeel 2 bij het dictum:

1. Aan Stichting Zorggroep Noorderboog een subsidie te verlenen van maximaal € 35.550 voor de Buurtkamer in het Kerspel te Nijeveen.
2. Besluiten tot het op termijn beëindigen van deze subsidie na het doorlopen  van een reële afbouw-termijn.

4  Hamerstukken

5 Sluiting