Besluiten B&W 11 januari 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Uitvoeringsovereenkomst Meppel 2022 met de GKB

Besluit:

De uitvoeringsovereenkomst Gemeente Meppel –GKB 2022 aan te gaan.

Samenvatting:

De gemeente Meppel stemt in met de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en de GKB voor 2022.
           
2. Nota Grondbeleid

Besluit:

  1. In te stemmen met de Nota Grondbeleid;
  2. De Nota Grondbeleid ter vaststelling aan de raad aan te bieden.


Samenvatting:
De nota grondbeleid is een belangrijk middel om de ruimtelijke doelen van de gemeente Meppel te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad de nota grondbeleid vast te stellen.