Besluiten B&W 17 mei 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Beantwoording artikel 32 vragen CDA/VVD over de status en voortgang ‘beleid kleine windmolens’
Besluit: in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 RvO inzake de status en voortgang van het ‘Beleid Kleine windmolens'.
Samenvatting: Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van het CDA en de VVD over de status en voortgang van het ‘Beleid Kleine windmolens'.

2. Beeldkwaliteitsplan Centrumwonen 4 – Nieuwveense Landen
Besluit: De gemeenteraad voor te stellen:
1. Het beeldkwaliteitsplan Centrumwonen 4 - Nieuwveense Landen ongewijzigd vast te stellen in aanvulling op:
a. De welstandsnota 2005;
b. Beeldkwaliteitsplan 'Nieuwveense Landen'.
Samenvatting: Het college van burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad van Meppel voor om de beeldkwaliteitsplan 'Centrumwonen 4 - Nieuwveense Landen' vast te stellen. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het beeldkwaliteitsplan betreft een specifieke uitwerking dat wordt gehanteerd voor de toetsing van bouwplannen in het volgende deelplan van Nieuwveense Landen.

3. Tweede tussenevaluatie project: leerplicht, zorg en handhaving in het primair onderwijs
Besluit: De tussenevaluatie voor kennisgeving aan te nemen.
Samenvatting: De 2e tussenevaluatie is door het College van Burgemeester en Wethouders voor kennisgeving aangenomen. Tijdens de looptijd van het project vinden er 3 evaluatiemomenten plaats. Het 1e evaluatiemoment betrof de periode mei 2020 t/m januari 2021. Deze is in juni 2021 ter kennisname naar het College van Burgemeester en Wethouders gegaan. De 2e evaluatie betreft de periode januari 2021 t/m maart 2022. Deze evaluatie bestaat uit leerplichtcijfers, ervaringen deelname Zorg Advies Teams, een beschrijving van uitgevoerde activiteiten en de uitkomsten van de samenwerking met Accare. Aan het einde van de looptijd van het project (december 2022) vindt er een eindevaluatie plaats. De eindevaluatie zal vergezeld gaan van conclusies en aanbevelingen over het project.

4. Onderzoek duurzame havenontwikkeling havens Port of Zwolle
Besluit: 
1. Het onderzoeksrapport duurzame havenontwikkeling Port of Zwolle aan te bieden aan de gemeenteraad;
2. De gemeenteraad met bijgevoegde memo te informeren over deze rapportage en het voorgestelde vervolgproces.
Samenvatting: Afgelopen periode heeft, in het kader van de Regio Deal Port of Zwolle Logistieke Hub voor Circulaire Bedrijvigheid, een onderzoek plaatsgevonden naar de kansen, mogelijkheden en bedreigingen van duurzame havenontwikkeling in Port of Zwolle. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport van een consortium van Stec, New Economy, Panteia en Defacto. Het onderzoek is opgezet langs de grote transitievragen in relatie tot vier zogenoemde “icoonprojecten”:

  • Haven Kampen als batterij voor Regio Zwolle
  • Haven Meppel als grondstoffenknooppunt
  • Hessenpoort als proeftuin voor klimaatadaptatie
  • Circulair MKB-Lab voor stad en regio

In de rapportage zijn deze icoonprojecten onderzocht in relatie tot de grote transities die we op ons af zien komen in de landbouw, bouw, energie en logistiek. De hoofdconclusie is dat de inzet op de icoonprojecten en transities veel perspectief biedt voor de bedrijvigheid en brede welvaart in onze regio. Dit vraagt echter wel forse inzet van overheden en bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het college biedt dit onderzoeksrapport met een begeleidende memo over het voorgestelde vervolgproces aan de gemeenteraad.

5. Subsidieverlening aan Welzijn MensenWerk voor uitvoering van de functie van kansencoach in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023
Besluit: Aan Stichting Welzijn MensenWerk een subsidie te verlenen van maximaal € 66.441,- voor uitvoering van de functie van kansencoach conform het projectplan Kansen4kinderen in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.
Samenvatting: Het college verleent een maximale subsidie van € 66.441, -- aan Stichting Welzijn MensenWerk voor uitvoering van de functie van kansencoach conform het projectplan Kansen4kinderen. Kansen4kinderen richt zich op het realiseren van een eerlijke kans op
talentontwikkeling en beoogt door preventieve maatregelen een duurzame verbetering tot stand te brengen in de mate waarin kinderen hun volle potentieel tot ontwikkeling kunnen brengen. Het project draagt bij aan het bestrijden van structurele onderwijsachterstanden
en kansenongelijkheid. Vanuit de provincie Drenthe is geld beschikbaar gesteld om de functie van kansencoach te financieren.