Besluiten B&W 15 maart 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1.  Beantwoording artikel 32 vragen van GroenLinks en CDA over Oekraïne

Besluit:

In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 RvO over Oekraïne.

Samenvatting:

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van Groen Links en CDA over Oekraïne.
           
2. Hoger beroepsonderwijs (HBO) voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) Coach Meppel

Besluit:

1. Een bedrag van €5687,50 beschikbaar te stellen voor de bekostiging van de opleiding  van vijf HBO VVE Coaches in Meppel;
2. Een bedrag van €28.000 beschikbaar te stellen voor de bekostiging HBO VVE Coachingsuren ten behoeve van de VVE kinderen.

Samenvatting:

B&W van de gemeente Meppel hebben ingestemd met de bekostiging van het opleidingstraject voor vijf HBO VVE Coaches in Meppel en de bekostiging voor de HBO VVE Coachingsuren ten behoeve van de VVE kinderen. Dit in het kader van verder professionalisering en ondersteuning van VVE kinderen in Meppel. Dit traject zal verder bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen in Meppel.

3. SUWI 2022-2023 arbeidsmarktregio Regio Zwolle

Besluit:
1. De geactualiseerde samenwerkingsafspraken voor de arbeidsmarktregio Regio Zwolle, zoals geformuleerd in het Uitvoeringsplan SUWI 2022-2023 te bekrachtigen;

2. De raad over dit besluit te informeren middels een memo.

Samenvatting:

Met ingang van 1 januari 2021 zijn het Besluit SUWI en de regeling SUWI gewijzigd. Eén van de wijzigingen houdt in dat arbeidsmarktregio’s een uitvoeringsplan SUWI dienen op te stellen. Met het Uitvoeringsplan SUWI 2022-2023 voldoet arbeidsmarkt Regio Zwolle aan deze wettelijke verplichting. De samenwerkende partners hebben ervoor gekozen om het Uitvoeringsplan te benutten om de werkgeversdienstverlening verder aan te scherpen en te duiden. Het Uitvoeringsplan SUWI 2022-2023 wordt daarmee ingezet om de bestaande samenwerkingsafspraken binnen de arbeidsmarktregio Regio Zwolle te actualiseren.

4. Uitvoering Transitievisie Warmte

Besluit:

 1. Het plan van aanpak “Wijkuitvoeringsplan Berggierslanden” vast te stellen;
 2. Het plan van aanpak “Geen Spijt Maatregelen” vast te stellen; |
 3. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde memo “Uitvoering Transitievisie Warmte” en de bijbehorende plannen van aanpak.

Samenvatting:

De Transitievisie Warmte van gemeente Meppel is vastgesteld op 25 november 2021. Met het vaststellen van een plan van aanpak voor “Wijkuitvoeringsplan Berggierslanden” en een plan van aanpak voor “Geen Spijt Maatregelen” brengt het college de basis op orde voor de uitvoering en geeft koers. De plannen van aanpak worden door het college met de gemeenteraad gedeeld zodat de gemeenteraad goed geïnformeerd is en aangehaakt blijft op de warmtetransitie in de gemeente Meppel.

5. Motie om te komen tot een samenlevingsschool in de Nieuwveense Landen

Besluit:

De motie te beantwoorden via bijgevoegde memo waarmee de motie is afgedaan.

Samenvatting:

Het college van B&W geeft via een memo een reactie op de motie van de gemeenteraad om te komen tot een samenlevingsschool. Hierin is het gesprek verwoord met de directeur- bestuurders van Stichting Promes en Stichting Kindpunt.

6. Subsidieverlening aan Stichting Odensehuis Meppel/Westerveld voor de start van het Odensehuis in de gemeente Meppel

Besluit:

Aan Stichting Odensehuis Meppel/Westerveld een subsidie te verlenen van maximaal € 30.000 voor de start van het Odensehuis conform het Ondernemingsplan Odensehuis Meppel 2022.

Samenvatting:

Steeds meer mensen komen in aanraking met dementie. Een ongeneeslijke hersenziekte waarbij de persoon met de tijd minder grip krijgt op het eigen functioneren. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de persoon zelf. Ook de personen in de omgeving krijgen hier mee te maken. Met het besluit om subsidie te verlenen voor de start van het Odensehuis in Meppel wordt gewerkt aan het langer mee kunnen doen als onderdeel van de Meppeler samenleving van mensen met dementie. Ook wordt beoogd dat de mantelzorger een vorm van respijt ontvangt als ook ontmoeting en lotgenotencontact.

7. Noodopvang vluchtelingen (verlenging)

Besluit:

 1. Het COA aan te bieden de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen aan de Paradijsweg te verlengen tot uiterlijk 31 december 2022;
 2. De bestuursovereenkomst met het COA te verlengen tot uiterlijk 31 december 2022 en aan te passen zodanig dat deze eindigt zodra een vervangende voorziening beschikbaar is;
 3. Zodra er overeenstemming is met het COA over de gewijzigde bestuursovereenkomst:
  1. Een ligplaatsvergunning voor het schip River Allegro te verlenen van 1 april 2022 tot uiterlijk 31 december 2022;
  2. Voor het schip River Allegro ontheffing te verlenen van het verbod om op een afgemeerd schip de hoofdmotor in werking te hebben tot uiterlijk 31 december 2022.
 4. Te onderzoeken of in Meppel locaties beschikbaar kunnen komen waar opvang van vluchtelingen voor de middellange termijn gerealiseerd kan worden;
 5. Het COA en de provincie te informeren dat we niet aan de vraag om opvang te bieden voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen kunnen voldoen;
 6. De uitkomsten van de bewonersavond op 14 maart jl. met betrekking tot de openbare ruimte nader uitwerken en het college hierover rapporteren.

Samenvatting:

De afspraken over noodopvang van vluchtelingen met het COA lopen af. Tegelijkertijd is de noodzaak om opvang voor vluchtelingen te regelen groter geworden. Het college heeft besloten de tijdelijke noodopvang aan de Paradijsweg te verlengen.