Agenda 8 november 2022

Agenda openbare collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1 Opening

2 Concept openbare besluitenlijst van 1 november 2022

3 Bespreekstukken

3.1 Art 32 - Stand van zaken Regionale Energie Strategie

3.2 Amendement "Huurders Transitievisie Warmte"

3.3 Evaluatie P&C

3.4 Wijziging verordening fysieke leefomgeving (Historische Schepen)

3.5 Intentieverklaring ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle

4. Hamerstukken

4.1 Ontheffing havenverordening schip Ald Izer

4.2 Sportakkoord 2022 Subsidie Sportkoepel

4.3 Vaststelling bestemmingsplan partiële herziening 'Meppel - Bedrijventerrein Oevers E'

5. Sluiting