Agenda 4 oktober 2022

Agenda openbare collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 27 september 2022

3. Bespreekstukken

3.1 Finale behandeling programma begroting 2023-2026

3.2 Verkenning mogelijkheden bouwplannen Promes en Cosis aan de Colijnstraat

4 Hamerstukken

4.1 Machtiging en intentieverklaring convenant rijke schooldag

5. Sluiting