Agenda 29 november 2022

Agenda openbare collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 15 november 2022

3. Bespreekstukken

3.1 Aangaan Samenwerkingsovereenkomst Laadpalenconcessie 2023-2026 Groningen-Drenthe

3.2 Ambitiedocument Port of Zwolle Sturen op de Toekomst

3.3 Tussenstandnotitie Vernieuwbouw Ogterop

3.4 Reactie college brief sportbestuurders

4. Hamerstukken

4.1 Benoeming en aftreden leden commissie bezwaar

4.2 Enkelvoudige inkoop tbv project Vernieuwbouw Ogterop

4.3 Jaarverslag leerplicht gemeente Meppel 2021-2022

4.4 OZB verordening 2023 en Legesverordening bij invoering OW 2023

4.5 Privacy protocol binnengemeentelijke gegevensuitwisseling

4.6 Tweede wijziging beleid eenmalige energietoeslag lage inkomens 2022.

4.7 Vaststellen GOAB subsidies 2021 en verlening aanvullende subsidies

4.8 Verlening subsidie GOAB overgebleven middelen

4.9 VNG Ledenvergadering 2 december 2022

5. Sluiting