Agenda 27 september 2022

Agenda openbare collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Opening

2  Concept openbare besluitenlijst B&W van 19 september 2022

3. Bespreekstukken

3.1 Artikel 32 vragen PvdA voorbereid energieramp

3.2 Raadsmemo sportvisie

3.3 Zienswijze ontwerp besluit Wnb Dorpsstraat 74 Nijeveen

4 Hamerstukken

4.1 Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 26-28

4.2 Benoeming (leden) adviescommissie ruimtelijke kwaliteit en de stadsbouwmeester

4.3 Schiphorsterweg 25 Verzoek herziening bestemmingsplan

4.4 Schiphorsterweg 5 en 7  herziening bestemmingsplan

4.5 Voortgangsrapportage 2022 Regiostedenfonds

5. Sluiting