Agenda 1 november 2022

Agenda openbare collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1 Opening

2 Concept openbare besluitenlijst van 25 oktober 2022

3 Bespreekstukken

3.1 Blaashal Dos'46 en Stichting Airdome Nijeveen

3.2 Bouwstenennotitie wonen ten behoeve van de Omgevingsvisie

3.4 Budgetoverheveling evenementensubsidies

3.5 Instellen vergunninghouderszone parkeren Zuideinde

3.6 Onderzoek Joods vastgoed (WOII)

3.7 Ontwerp wijkuitvoeringsplan Berggierslanden

3.8 Verzoek kwijtschelding achtergestelde leningen en bijstorting MeppelEnergie.

4 Hamerstukken

4.1 Aanwijzen 25 November 2022 als dag voor gratis parkeren Meppel

4.2 Onderschrijven Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle

4.3 Verlenen subsidie UECT

5 Sluiting